صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][graphic]

RIGHT HONOURABLE

FRANCIS WILLIAM

EARL OF CHARLEMONT,

ONE OF THE EARLIEST OF HIS PUPILS IN HIS AFFECTION

AND RESPECT,

THIS WORK IS INSCRIBED,

AS A

MEMORIAL OF HIS PRECEPTS ON AN IMPORTANT BRANCH OF

ORATORY,

AND AS AN

/

EXPRESSION OF HIS GRATITUDE FOR THE EARLY AND CONTINUED
PATRONAGE OF HIS LORDSHIP'S FAMILY,

ВТ

HIS LORDSHIP S

FORMER PRECEPTOR, FAITHFUL FRIEND,
AND

-MUCH OBLIGED HUMBLE SERVANT,

Woodville, near Dublin,
5th May, 1806.

THE AUTHOR.

PREFACE.

The work here submitted to the judgment of the public will be found to be constructed of materials, some of which have been long in their possession, and some of which are new. As to the reception of the former, provided I shall be found to have selected and arranged them with any degree of judgment, I cannot doubt that it will be favourable; they have been always approved, however not always duly observed: as to the latter, I should hope, that not only their novelty' but also their

* As to the novelty of part of my work, I believe it to be new both in its plan and execution. I do not know, at least, of any writer who has undertaken to describe gesture by symbols. I shall, however, shelter myself under the modest declaration of the ancient critic: iyu yav iiifMX roixvrn irt^Tvyuv o»Jas y/>afn, iroWnv Qnrnw xirw irotn<rxf*.£i>ot. a to in hxZitxiafi.xi yi> «f in "l <rx<pu( iiluf' txyx yxg at> uu wif at I/mi iixXxvSxvisffxi

T»i«ut«i ygxQx!. irtfii Ho 8i> Thtuv oviln t%u, HxSxwtp tQnv, 3ixQ[Sxiair5xi.

Dion. Halicarnoss. de Antiquis Orat. p. 6. Edit. Oxon.

I have met with the following reference to books which I have not been able to procure; the reader may possibly possess or obtain them; in their object they bear some resemblance to my work, but most probably none in the execution.

Gesner's Isagoge.

Ille decor etiam pronuutiationem actionemque omnem dirigit unice.

Habemus quidem de hoc quoque prcecepta libris proposita: extat Petri Francii Ehquentia exterior, ubi non dedit modo praecepta, sed ilia accommodavit etiam exemplis: addidit Ciceronis Oratione» duas, pro Marcello, et Archia poeta; ostenditque, quomodo singula sint pronuncianda; quomodo, et ubi, movenda manus vel dextra, vel sinistra; temperanda

vox; et hujus generis reliqua. Ante eum jam simile quid tentatum est in Gallia a Con

rarto: Conrart Traite de I'Action de I'Orateur. Paris, l6$6. 12. Et nuper vir doctissimus utility in an important department of literature may serve as their recommendation. In venturing thus to call the public attention to my speculations, I feel it my duty to anticipate every just and reasonable enquiry; and for this purpose I shall enter into a brief explanation of the origin, the progress, and the objects of the work.

The laborious duty of teaching declamation, as I have stated in another place, incited me first to devise some permanent marks, by means of which I might be enabled to record, arid to communicate in writing, with brevity and precision, my own ideas as to the manner of delivery proper to be adopted on certain occasions. Having, as I conceive, fallen upon a fertile principle, as will be found explained in the work, I succeeded by considerable labour in the invention and arrangement of a notation applicable to my purposes; and proved its advantages by the test of my own experience. In the course of my investigation I was also induced, and, by means of the permanent marks, in some measure enabled to examine more minutely the various requisites for perfect rhetorical delivery. And no

Wernsdorfius Gedanensis Gymnasii professor, quum celebraret Gymnasium bisaeculare Jubilasum, de eadem re ogit in programmale suo: sed neque hie praecepta dari possunt satis universalia. (* Alias: optimum est exempla intueri bona et imitari.) Oportet videre, quid deceat. Et inter dicendum non semper cogitari potest de praeceptis. Ille ipse decor naturalis, assuetudo, mentis ardor, inter dicendum, nobis non sentientibus dictat omnia. Jo. Mat thai Gesiieri prima linex Isaguges in Eruditioncm vniversalem. Leipsia?, 1784. Vol. I. p. 331. Art. 383.

I do not altogether agree with the learned author in the latter part of this observation, my reasons will be seen in the work. He proceeds, after what is here quoted, to praise Mosheim far the eloquence of his orations, but says he failed in the graces of delivery. The example makes against his own observation.

« السابقةمتابعة »