صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

POE M,

IN

FOUR BOOKS.

TO WHICH IS ADDED

SAMSON AGONISTES;

AND

POEMS UPON SEVERAL OCCASIONS,
WITH A TRACTATE OF

EDUCATION.

[ocr errors][merged small][merged small]

GLASGOW,

Printed and fold by ROBERT & ANDREW FOULIS

M.DCC.LXV.

Paradife regain'd, Book 1, 2,3,4-
Samfon Agonistes.

Mask.

23.5

Lycidas. In this monody the author bewails a learned
friend, unfortunately drowned in his passage from
Chefter on the Irish feas, 1637.

179

185

L'Allegro.
Il Penferofo.

page 1. tre,
69

On the University-Carrier.

On the new forcers of confcience.

Arcades. Part of an entertainment prefented to the
Countess Dowager of Derby.

11:06.

On the morning of Chrift's nativity.

On the death of a fair infant, dying of a cough.
At a vacation exercise in the College.

The Paffion.
On Time.

Upon the Circumcifion.
At a folemn mufick.

Epitaph on the Marchioness of Winchester.
Song on May morning.
On Shakespear.

[ocr errors]

مود

200

219

213

239

30g

2.20

221

222

224

aas

226

2218

Ad Pyrrham. Ode V.

229

The fifth Ode of Horace, Lib. I. Englisfb'd.

23.0

Sonnets.

231

Pfalms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. 81, 82, 83, 84, 85,

986, 87, 88.

259, &c.

278

Paraphrafe on Pfalm 114.
—on Pfalm 136.

279

Poematà, quorum pleraque intra annum aetatis vigèsimum

confcripfit.

Elegia 1. ad Carolum Diodatum

Ad Leonoram Romae canentem.

Apologus de Ruftico et Hero.

Sylvarum Liber.

In obitum Procancellarii medici.
In quintum Novembris.

In obitum Praefulis Elienfis.

306

309-

313

314

[ocr errors]

31.6

ib.

ib.

Naturam non pati fenium.

De idea Platonica, quemadmodum Ariftoteles intellexit.

318

325

328

rium.

338

A Tractate of Education. To Mr. Samuel Hartlib. 357

REGA I N' D.

BOOK I.

I

Who ere while the happy garden fung,
By one man's disobedience loft, now fing
Recover'd paradise to all mankind,
By one man's firm obedience fully try'd
Through all temptation, and the tempter foil'd
In all his wiles, defeated and repuls'd,
And Eden rais'd in the wafte wilderness.

Thou spirit who ledit this glorious eremite
Into the defart, his victorious field
Against the spiritual foe, and brought'ft him thence
By proof the undoubted Son of God, inspire,
As thou art wont, my prompted fong else mute,
And bear through height or depth of nature's bounds
With profperous wing full fumm'd to tell of deeds
Above heroic, though in fecret done,

And unrecorded left through many an age,
Worthy t'have not remain'd fo long unfung.

Now had the great proclaimer with a voice More awful than the found of trumpet, cry'd Repentance, and heaven's kingdom nigh at hand To all baptiz'd: to his great baptism flock'd With awe the regions round, and with them came From Nazareth the son of Jofeph deem'd To the flood Jordan came, as then obscure, Unmark'd, unknown; but him the baptist soon

« السابقةمتابعة »