صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AUCTOR INCERTUS

SUSPIRIUM AMORIS

O Deus, ego amo te,
Nec amo te, ut salves me,
Aut quia non amantes te
Aeterno punis igne.

Tu, tu, mi Iesu, totum me
Amplexus es in cruce,
Tulisti clavos, lanceam,
Multamque ignominiam,

Innumeros dolores,

Sudores et angores,

Ac mortem, et haec propter me,

Ah, pro me peccatore!

Cur igitur non amem te,
O Iesu amantissime,
Non, ut in coelo salves me,
Aut ne aeternum damnes me;

[graphic][merged small][merged small]

AUTHOR UNKNOWN

THE SIGH OF LOVE

O God, my love I offer Thee,
Nor love Thee, that Thou savest me,
Nor yet because in endless fire,
Unloving souls shall feel Thine ire.

Thou, Thou, my Jesus, on the tree,
Hast totally embraced me,
The cruel nails, the piercing spear,
And shame unmeasured Thou didst bear,

And griefs whose number none can tell,
Sweat-drops and torturings as well,
And death itself; and these for me
Whose sins, alas! have fallen on Thee!

Why, therefore, should I not love Thee,
O Jesus, who dost most love me,
Not that in heaven my soul may dwell,.
Nor lest my portion be in hell;

Nec praemii ullius spe, Sed sicut tu amasti me? Sic amo et amabo te Solum quia rex meus es.

« السابقةمتابعة »