صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

NOTKERUS VETUSTIOR

I

ANTIPHONA IN MORTE

Media vita

In morte sumus;

Quem querimus adiutorem,

Nisi te, Domine,

Qui pro peccatis nostris

Iuste irasceris!

Sancte Deus, sancte fortis,

Sancte et misericors Salvator,

Amarae morti

Ne tradas nos!

II

ANTIPHONA: GLORIA IN EXCELSIS

Grates nunc omnes reddamus Domino Deo,

Qui sua nativitate nos liberavit

De diabolica potestate.

Huic opportet, ut canamus cum angelis semper:

Gloria in excelsis.

NOTKER THE ELDER

I

ANTIPHON Of Death

In midst of life

In death are we;

Whom shall we seek for aid,

Except, O Lord,

We call on Thee,
Of whose just wrath
Our guilty souls
Are horribly afraid?

O holy God, almighty One,
Saviour, true and tender,

To bitter sting of endless death
Do not Thou us surrender!

II

ANTIPHON: GLORY IN THE HIGHEST

Now let us all give thanks to God,
Who by His birth hath set us free
From Satan's scepter and his rod.
'Tis meet that angels sing and we:
Glory in the highest.

ROBERTUS, REX GALLIAE

Robert II, son of Hugh Capet, was born at Orleans in the year 971 and died in 1031. He succeeded to the throne of France in 997. Archbishop Trench says, "The loveliest of all the hymns in the whole circle of Latin sacred poetry has a king for its author." "Sismondi," he continues," brings him very vividly before us in all the beauty of his character, and also in all his evident unfitness, a man of gentleness and peace, for grappling with the men of iron by whom he was surrounded." This praise must be taken with large allowance. Robert was weak, to put it mildly. He repudiated his first wife, on the plea that she was too old for him, and incurred the displeasure of Pope Gregory V by marrying a distant cousin, Bertha, whom he put away and married for his third wife Constance, reputed to have been a shrew. His natural son, Amauri, was the ancestor of the notorious Simon de Montfort. His long reign of thirty-four years was troubled above measure. He is said to have "supported three hundred paupers entirely and one thousand in part," and to have "founded four monasteries and built seven churches." He composed both music and hymns.

ROBERTUS, REX GALLIAE

AD SANCTUM SPIRITUM

Veni, Sancte Spiritus,

Et emitte coelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,

Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium:
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium!
Sine tuo numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

« السابقةمتابعة »