صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Published April 16.1810, 6v T. Cadell X IV. Duries; estran: Lond'. .

THE

LIFE

OF

JOHN MILTON.

BY

CHARLES SYMMONS, D.D.

OF JESUS COLLEGE, OXFORD.

Si tyrannos insector, quid hoc ad reges?, quos ego a tyrannis
longissimè sejungo-

Defen. secund.
Nunc sub fæderibus coeant felicibus unà
Libertas, et jus sacri inviolabile sceptri:
Rege sub AUGUSTO fas sit laudare CATONEM.

DR. GEORGE.

LONDON:

PRINTED BY T. BENSLEY, BOLT COURT,

POR J. JOHNSON; NICHOLS AND SON; F. AND C. RIVINGTON;

OTRIDGE AND SON; T. PAYNE ; OGILVY AND SON; CUTHELL
AND MARTIN; VERNOR AND HOOD; R. LEA ; J. WALKER ;
CLARKE AND SON; J. STOCKDALE; LACKINGTON AND CO.;
LONGMAN AND CO.; CADELL AND DAVIES; J. HARDING;
R. H. EVANS; J. MAWMAN; J. HATCHARD; AND MATHEWS

AND LEIGH,

« السابقةمتابعة »