صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cellaria, bellaria,
Et coronata vina:
Vos nauseo, dum haurio
Quem scyphum mors propinat.

Facessite, putrescite,
Odores, vestimenta;
Rigescite, o deliciæ,
Libidinum fomenta!
Deformium me vermium
Manent operimenta,

O culmina, heu! fulmina,
Horum fugax honorum,
Tam subitò dum subeo
Æternitatis domum,
Ridiculi sunt tituli;
Foris et agunt momum.

Lectissimi, carissimi
Amici et sodales,
Heu ! insolens et impudens
Mors interturbat sales.
Sat lusibus indulsimus:
Extremum dico vale!

Tu denique, corpus, vale,
Te, te citabit totum;
Te conscium, te socium
Dolorum et gaudiorum!
Æqualis nos exspectat sors
Bonorum vel malorum.

[blocks in formation]

LXI. Edélestand du Méril, Poés. Popul. Latines, 1847, p 114. - These are some of the concluding stanzas of a poem, an earlier portion of which is given p. 210.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »