صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

17–32. We may compare with these stanzas the latter chap. ters of Tertullian's treatise, De Resurr. Carnis.

[blocks in formation]
[graphic]

38. Eleazar] The question, whether the scriptural names, Lazarus and Eleazar, are only forms of the same, has been often debated; and it is now generally agreed that they are. Tertullian calls once the Lazarus of Scripture (Luke xvi.) Eleazar, in the same manner as Prudentius does here.

MARBOD.

LXVI. DE RESURRECTIONE MORTUORUM.

[ocr errors]

VREDERE quid dubitem fieri quod posse probatur,

Cujus et ipse typum naturæ munere gesto? Quâque die somno, ceu mortis imagine pressus, Rursus et evigilans veluti de morte resurgo; Ipsa mihi sine voce loquens natura susurrat: 5 Post somnum vigilas, post mortis tempora vives. Clamat idem mundus, naturaque provida rerum, Quas Deus humanis sic condidit usibus aptas, Ut possint homini quædam signare futura. Mutat luna vices, defunctaque lumine rursum 10 Nascitur, augmentum per menstrua tempora sumens ; Sol quoque, per noctem quasi sub tellure sepultus, Surgens mane novus reditum de morte figurat: Signat idem gyros agitando volubile coelum,

LXVI. Hildeberti et Marbodi Opp., p. 1615.–These lines are worth quoting, were it only as an evidence of the very respectable mastery of the classical hexameter, which was possessed in the eleventh and twelfth century. The arguments for a resurrection drawn from the analogies of the natural world had of course continually been handled before, by none perhaps so memorably as by Tertullian, De Resurr. Carnis, c. 12, in whose footsteps Marbod here very closely treads. Compare for the same line of argument the Panegyricus of Paulinus of Nola.

Aëra distinguens tenebris et luce sequente.

15 Ipsa parens tellus quæ corpora nostra receptat, Servat in arboribus vitæ mortisque figuram, Et similem formam redivivis servat in herbis. Nudatos foliis brumali tempore ramos, Et velut arentes mortis sub imagine truncos

20 In propriam speciem frondosa resuscitat æstas; Quæque peremit hyems nova gramina vere resurgunt, Ut suus incipiat labor arridere colonis. Nos quoque spes eadem manet et reparatio vitæ, Quâ revirescat idem, sed non resolubile corpus.

25 An mihi subjectis data sit renovatio rebus, Totus et hanc speciem referens mihi serviat orbis, Me solum interea premat irreparabile damnum? Et quid erit causæ modico cur tempore vivens, Optima pars mundi, vitæque Datoris imago,

30 Post modicum

peream,
sublata

spe redeundi,
At pro me factus duret per sæcula mundus ?
Nonne putas dignum magis inferiora perire
Irreparabiliter, quàm quæ potiora probantur ?
Sed tamen illa manent, ergo magis ista manebunt. 35

[ocr errors][merged small][ocr errors]

B

ERNARD, a monk of Clugny, born at Morlaix, flou

rished in the twelfth century, the cotemporary and fellow-countryman of his own more illustrious namesake of Clairvaux.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

CIC breve vivitur, hic breve plangitur, hic breve

fletur: Non breve vivere, non breve plangere retribuetur;

[ocr errors]

bunt

LXVII. Flacius Illyricus, Poëmm. de Corrupto Ecclesiæ Statu, p. 247.-Bernard, in an interesting preface, dedicates the poem De Contemptu Mundi, of which these lines form a part, to Peter the Venerable, General of the Order to which he belonged. The poem, which contains nearly three thousand lines, was first published by Flacius Illyricus, in his curious, and now rather scarce, collection of poems referred to above, which was intended by him as a verse pendant and complement to his Catalogus Tes. tium Veritatis, or, Catalogue of Witnesses against the Papacy which were to be found in all ages. Although now utterly forgotten, this poem has been several times reprinted. Mohnike (Hymnol. Forschungen, v. 1, p. 458) knows of and indicates four editions, to which I could add a fifth. Nor is this altogether strange, for no one who has a sense for the true passion of poetry, even when it manifests itself in forms the least to his liking, will deny the breath of a real inspiration to the author of these dactylic

« السابقةمتابعة »