صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

3.) 2

The hymn probably belongs to the beginning of the twelfth century.
It cannot indeed be later, as Hugh of St Victor, who died in 1141,
quotes these stanzas, Opp., v. 2, p. 484. He adduces them as the
work of an egregius versificator, but does not mention his name.

Sævit mare, fremunt venti,
Fluctus surgunt turbulenti,
Navis currit, sed currenti
Tot occurrunt obvia !
Hinc sirenæ voluptatis,
Draco, canes, cum piratis,
Mortem pæne desperatis
Hæc intentant omnia.

1

in prezi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Post abyssos nunc ad cælum
Furens unda fert phaselum;
Nutat malus, fluit velum,
Nautæ cessat opera.
Contabescit in his malis
Homo noster animalis :
Gubernator spiritalis,
Pereuntes libera.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

125

130

135

Sed hoc anno dimittatur,
Stercoretur, fodiatur ;
Quod si necdum respondebit,
Flens hoc loquor, tunc ardebit.
Vetus hostis in me furit,
Aquis mersat, flammis urit:
Inde languens et afflictus
Tibi soli sum relictus.
Ut infirmus convalescat,
Ut hic hostis evanescat,
Tu virtutem jejunandi
Des infirmo, des orandi :
Per hæc duo, Christo teste,
Liberabor ab hâc peste ;
Ab hâc peste solve mentem,
Fac devotum, pænitentem ;
Da timorem, quo projecto,
De salute nil conjecto;
Da fidem, spem, caritatem ;
Da discretam pietatem ;
Da contemptum terrenorum,
Appetitum supernorum.

140

145

141. Da timorem] This and the following line contain allusion to, and must be explained by, 1 John iv. 18: Perfecta caritas foras mittit timorem." He asks for the fear which is the beginning of wisdom, but this only as introducing the love, which at last

, casting out the fear, shall give him confidence toward God and assurance of salvation. Thus Augustine (In 1 Ep. Joh. iv. 18): Sicut videmus per setam introduci linum, quando aliquid suitur, seta prius intrat, sed nisi exeat, non succedit linum : sic timor primò occupat mentem, non autem ibi remanet timor, quia ideò intravit, ut introduceret caritatem.

150

155

Totum, Deus, in te spero ;
Deus, ex te totum quæro.
Tu laus mea, meum bonum,
Mea cuncta, tuum donum ;
Tu solamen in labore,
Medicamen in languore;
Tu in luctu mea lyra,
Tu lenimen es in irâ;
Tu in arcto liberator,
Tu in lapsu relevator ;
Motum præstas in provectu,
Spem conservas in defectu ;
Si quis lædit, tu rependis ;
Si minatur, tu defendis :
Quod est anceps tu dissolvis,
Quod tegendum tu involvis.
Tu intrare me non sinas
Infernales officinas;
Ubi mæror, ubi metus,
Ubi fotor, ubi fletus,
Ubi probra deteguntur,
Ubi rei confunduntur,
Ubi tortor semper cædens,
Ubi vermis semper edens;
Ubi totum hoc perenne,
Quia perpes mors Gehennæ.

160

165

170

Me receptet Syon illa, Syon, David urbs tranquilla, Cujus faber Auctor lucis, Cujus portæ lignum crucis,

175

HILDEBERT.

:

180

185

Cujus muri lapis vivus,
Cujus custos Rex festivus :
In hâc urbe lux solennis,
Ver æternum, pax perennis :
In hâc odor implens coelos,
In hâc semper festum melos ;
Non est ibi corruptela,
Non defectus, non querela ;
Non minuti, non deformes,
Omnes Christo sunt conformes.
Urbs cælestis, urbs beata,
Super petram collocata,
Urbs in portu satis tuto,
De longinquo te saluto;
Te saluto, te suspiro,
Te affecto, te requiro.
Quantùm tui gratulantur,
Quàm festivè convivantur,
Quis affectus eos stringat,
Aut quæ gemma muros pingat,
Quis calcedon, quis jacinthus,
Norunt illi qui sunt intus.
In plateis hujus urbis,
Sociatus piis turbis,
Cum Moyse et Eliâ
Pium cantem Alleluya.

Amen.

190

195

200

1

rivus,
festivos

:
olennis

INDEX OF POEMS,

Perennis

s celo
m melio

;
-la
,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ad perennis vitæ fontem mens

sitivit avida, 296
Eterna Christi munera, 187
Æterne rerum Conditor, 220
Alpha et l, magne Deus, 304
Apparebit repentina dies magna

Domini, 267
Arx firma Deus noster est, 237
Astant angelorum chori, 302
Cælum gaude, terra plaude, 96
Credere quid dubitem fieri quod

posse probatur, 283
Crux ave benedicta, 278
Crux benedicta nitet, Dominus

quâ carne pependit, 113
Cùm me tenent fallacia, 218
Cùm revolvo toto corde, 263
Cùm sit omnis homo fænum,

239
Cur mundus militat sub vana

gloriâ, 246
Desere jam, anima, lectulum

soporis, 117
Deus homo, Rex cælorum, 256
Dies iræ, dies illa, 272
Ecce dies celebris, 144
Ecquis binas columbinas, 133
Eheu! eheu! mundi vita, 210
Eheu! quid homines sumus,

252
Est locus ex omni medium quem

credimus orbe, 181

Gravi me terrore pulsas, vitæ

dies ultima, 259
Hæc est dies triumphalis, 138
Hic breve vivitur, hic breve plan-

gitur, hic breve fletur, 285
Hic est qui, carnis intrans erga-

stula nostræ, 100
Heri mundus exultavit, 189
Heu! quid jaces stabulo, 101
Jam mæsta quiesce querela, 280
Jesu dulcis memoria, 224
Jesus mel est in cordibus, 227
Jucundare, plebs fidelis, 60
Lux jucunda, lux insignis, 173
Majestati sacrosanctæ, 104
Mortis portis fractis, fortis, 140
Mundi renovatio, 136
Nocte quâdam, viâ fessus, 197
O ter fæcundas, o ter jucundas,

103
Omnis mundi creatura, 241
Ornârunt terram germina, 235
Pax concordat universa, 185
Pone luctum, Magdalena, 142
Præcursoris et Baptistæ, 87
Psallat chorus corde mundo, 66
Puer natus in Bethlehem, 93
Quàm despectus, quàm dejec-

[ocr errors]
[ocr errors]

tus, 126

Quàm dilecta tabernacula, 203
Quantum hamum caritas tibi

præsentavit, 129

« السابقةمتابعة »