صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LXV BRUCHSTÜCK DER LEX SALICA. - LXVI AUS EINEM CAPITULARE. - LXVII. DIE STRASSBURGER EIDE. • LXVII PRIESTEREID. - LXIX ESSENER HEBEROLLE. · LXX ALLERHEILIGEN. - LXXI STÜCKE EINES PSALMENCOMMENTARS.

LXXII SÄCHSISCHE BEICHTE. • LXXILORSCHER BEICHTE. • LXXIIC BRUCHSTÜCKE EINER BEICHTE. LXXIII FULDAER BEICHTE. LXXIV MAINZER BEICHTE. * LXXIVD PFÄLZER BEICHTE. • LXXV REICHENAUER BEICATE. - LXXVI WÜRZBURGER BEICHTE. * LXXVII BAIERISCHE BEICHTE. • LXXVIII BAIERISCHE BEICHTE. • LXXVIII S. EMMERAMER GEBET.

LXXIX NOTKERS CATECHISMUS A. B.
LXXX EINE SANGALLER SCHULARBEIT.
LXXXI BRUCHSTÜCK EINER LOGIK.
LXXXII PHYSIOLOGUS.
LXXXIII OTLOUS GEBET.
LXXXIV KLOSTERNEUBURGER GEBET.
LXXXV GEISTLICHE RATSCHLÄGE.
LXXXVI PREDIGTEN A. B. C.
LXXXVII BENEDICTBEURER GLAUBE UND BEICHTE 1.
LXXXVIII SANGALLER GLAUBE UND BEICHTE I.
LXXXIX SANGALLER GLAUBE UND BEICHTE II.

XC WESSOBRUNNER GLAUBE UND BEICHTE I.
XCI BAMBERGER GLAUBE UND BEICHTE.
XCII SANGALLER GLAUBE UND BEICHTE III.
XCIII ALEMANNISCHER GLAUBE UND BEICHTE.
XCIV BENEDICTBEURER GLAUBE UND BEICHTE II.

XCV WESSOBRUNNER GLAUBE UND BEICHTE II.
XCVI BENEDICTBEURER GLAUBE UND BEICHTE III.
XCVII MÜNCHNER GLAUBE UND BEICHTE.
XCVIII NIEDERDEUTSCHER GLAUBE.
• XCIX SCHWÄBISCHE TRAUFORMEL.

C ERFURTER JUDENEID.

DAS WESSOBRUNNER GEBET.

Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista,
Dat ero ni uuas noh dfhimil; (noh paum noh pereg ni uuas;]
ni suigli sterro nohhein noh sunna ni liuhta,
noh mảno noh der mareo sều.

Dô dâr niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo,
enti dô uuas der eino almahtico cot,
manno miltisto, enti manake mit inan
cootlihhe geistå. enti cot heilac ...

Dat gafregin ih mit firabim firiuuizzo meista,
dat ero ni uuas noh ufhimil,
noh paum ..... noh pereg ni uuas,
noh ...... einig noh sunna ni scein,
noh mâno ni liuhta noh der mâreo sêo.
Do dår uuiht ni uuas enteo ni uuenteo,
enti do uuas der eino almahtico cot,
manno miltisto, enti dår uuârun auh manake mit inan
cootlihhe geistà. enti cot heilac ....

I, 1 das grosse D in Dat, das bis in die zweite zeile hinabreicht, das vorgerückte D in Do %. 6 und das C des mitten in der zeile stehenden Cot von v. 10 sind ebenso wie die halbuncialen buchstaben der überschriften der vorhergehenden abschnitte mit etwas rot angestrichen *fregin 2 Dat 3 keine lücke in der hs. pereg] g aus c gebessert 4 ninohheinig sterro ergänzten die Grimm stein5 março 6 niuuiht hs., uuiht Lachmann und Wackernagel (umstellung zu uuenteo ni enteo ist schwerlich notwendig), iuuuiht Grein 7 enti wird bis auf das eine z. 12 vor spâhida stehende überall mit 1 bezeichnet 8 dår uuârun auh tilgten die Grimm

DENKMÄLER I.

Cot almahtico, du limil entierda gauuorahtos,
10 enti dù mannun sô manac coot forgàpi,
forgip mir

in dino ganadà rehta galaupa,
enti côtan uuilleon, uuistom enti spåhida

enti craft,
15 tiuflun za uuidarstantanne, enti arc za piuuisanne,

enti dinan uuilleon za gauurchanne.

10

Cot almahtico, dù bimil enti erda gauuorahtòs enti dû mannun sô manac coot forgàpi, forgip mir in dino ganadá rehta galaupa

enti côtan uuilleon, uuistom enti spahida enti craft, tiuflun za uuidarstantanne enti arc za piuuisanne enti dinan uuilleon za gauurchanne.

DAS HILDEBRANDSLIED.

Ik gibôrta đat seggen ..........
đat sih urhettun enôn muotin
Hiltibraht joh Hadubrant untar herjun tuêm.
sunufatarungos iro saro rihtun,
garutun se iro guđbamun, gurtun sih suert ana,
helidos, ubar hringå, dô sie ti derð hiltju ritun.

5

Ik gihorta đat seggen ........
đat sih urhettun énon muotin
Hiltibrant enti Hađubrant untar heriun tuêm.

sunufatarungo iro saro rihtun,
5 garutun se iro gudhamun, gurtun sih iro suert ana,

helidos, ubar hringá, dô sie to dero hiltiu ritun,

I, 10 *uuorahtos., darauf beginnt bl. 664 11 for* pi. 12 uuistóm 14 *uurchanne

II, 1 über der ersten zeile ist der erste vers von einer, wie es scheint, nicht viel jüngern hand in blasser schrift wiederholt und von derselben hand scheint erst & v. 1 und 3 durchstrichen zu sein 2 đat] at auf rasur; ob. der strich des d jünger, ist nicht sicher 'ânon: ebenso v. 17 hætti, 63 ærist

3 hiltibraht enti] von n an auf rasur 3f. tuem, sunu (das zweite u auf rasur) fatarungo". 5 se sih. iro. suert 6 ringa hiltiu] das zweite i von erster hand später angehängt

Hiltibraht gimahalta: er uuas héroro man,
ferahes frôtôro: er frågen gistuont,

fôhêm uuortum, huer sin fater wari 10 fireô in folche, ... ... .... ..

............. “eddo huelibhes cnuosles dû sîs.
ibu dů mi ènan sagès, ik mi dé odré uuêt,
chind, in chunincriche: chùd ist mi al irmindeot.'

Hadubraht gimahalta, Hiltibrantes sunu, 15 'dat sagêtun mfuseré liuti,

alte joh froté, deå er hina wårun,
dat Hiltibrant hétti min fater: ih heittu Hadubrant.'

*
'forn er Ostar giuueit (floh er Òtachres nid)

hina mit Theotrihhe, enti sinero degano filu. 20 er furlet in lante luttila sitten

průt in būre, barn unwahsan,

Hiltibrant gimahalta: her uuas héroro man,
ferahes frotoro: her frågên gistuont

fôhêm uuortum, hwer sin fater wåri 10 fireo in folche, .......

........... “eddo hwelîhhes cnuosles dû sis.
ibu dû mi ènan sagès, ik mî dê ôdre uuêt :
chind, in chunincriche chùd ist mir al irmindeot.'

Hadubrant gimahalta, Hiltibrantes sunu 15 'dat sagetun miûsere liuti,

alte anti frote, dea er hina warun,
dat Hiltibrant hétti min fater: ih heittu Hadubrant.
forn her Ostar giuueit, floh her Otachres nid

hina miti Theotribhe, enti sînero degano filu. 20 her furlet in lante luttila sitten

prut in bûre, barn unwahsan,

II, 7 hiltibraht gimahalta heribrantes sunu 9 fohem und eddo 11, in der hs. am ende der z. 7. 8, stehen am rande in starken zügen noch einmal bei z. 10. 11 ver, das ags. w aus p corr.; vgl. zu 27. 40 1 1 velihhes, hes auf rasur cnuosles] sles auf rasur 12 enan sages] das erste s auf rasur von g 13 chunincriche) das erste h auf rasur mir] min, verb. von Massmann 14 hadubraht 16 érhina 18 forn her ostar] n h und os auf rasur gih' ueit otachres] chres auf rasur 19 sinero] r auf rasur 20 fur laet 21 unwahsan) wahsan auf rasur

« السابقةمتابعة »