صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

90

Der himelischer hof
singet aller dinen lof.
lovet dig Cherubin,
éret dig Seraphin.
allez daz herie
der heiliger engele,
die in godes andouge
stènt von aneginne,
prophèten und apostolen
und alle godes heiligen,
die frowent sig iemer din,
kunenclichez megedin.

Wale muozen sie dig éren:
dù bis muoder ires heren,
de der himel und erden
van eres hiez werden,
de bit eineme worte
gescuof die werlt alle,
dem alle dinc sint underdân,
dem niet nemag widerstân,
dem alle craft gewichet,
dem nietne gelichet,
den der éret und vortet
alle duse werlet.

100

105

110

Daz is mir lanc ce sagene wie hêr dû sîs ce himele.

XXXVIII, 77 wilen. (bl. 132a) uore 83f. gesingen. frowe) singen. fro ausgekratzt 103 die] du allę 109 werlt

115

120

iz nis oug niemanne kunt
âne den seligen die dà sint.

Des eines bin ig van dir gewis,
daz, frowe, sus géret bis
dùrg die dine gróze guode,
dùrg die dine ótmuode,
durg die dine süvercheit,
dùrg die dine gróze mildecheit.

Van dû ane ruofen ig dich.
frowe, nu gehöre mig.
aller heiligeste wif,
vernim mig sundigez wif.
allez daz min herze
daz fled dir bit flize
daz dù mir willes gnaden,
ce dîneme sune helfen,
daz er durg sine guode
mîner missedede
vergezze bit alle
unde mir genaden wille.

125

130

135

Leider mine lidicheit
dù hầt mig dikke verleit,
daz ig van minen sculden
verworte sine hulde.
frowe, daz is mir engestlich.
her umbe sð vorten ig
daz er sine genaden

van mir sule keren.
140

Van dû flien ig ce dir. nů muoze daz stan ane dir wie dù mir, maged milde, gehelfes sîner hulde.

hilf mir wäres růwen, 145

daz ich mine sunden muoze geweinen

bit inneclichen trênen. XXXVIII, 112 nis (bl. 132b) oug 117. 18. 19 du dine hoffs änderung ane ruofe streitet wider 172. 174. 177. 220 s. anm. zu 114 144 hilf 145 bl. 133a daz

DENKMÄLER I.

120 Müllen1 26 genaden,

10

150

155

Hilf mir bit flize
daz ig die hellewize
niemer ni relide,
dad ig oug vermide
hinnevord alle dinc
die wider godes hulden sint,
Und ruoche mig gesterken
in allen guoden werken,
daz ig bege minen lif
alse die heilige wif,
die uns aller dugende
gegeven havent bilede,
Sara dû Otmuodige,
Anna dû geduldige,
Hester dù milde,
Judit dû wizzige
und andere die frowen,
die in godes forhten
hie sig số bedrageden
daz sie gode wole behageden.

160

165

170

175

Oug nå diner guode,
nå diner Otmuode
muoz ig gescheppen minen lif.
des hilf mir, heiligez wif!
an dine hant ig begeven
mig und allez daz min leven.
dir bevelen ig alle mine not,
daz dù mir willes sin gereit
in swelechen minen noden
ig dich iemer ane geruofen.

Frowe, dîner hende
bevolen sî mîn ende!
und ruoche min gewisen
unde mich erlosen
ûz van der grózer not,

180

XXXVIII, 149 die] du 151 dad] das zweite d aus z corr. 153 sint teilweise ausradiert 154 Vnde: absatzbuchstab 160 unser måder sara 161 geduldiga 170 muz 180 bl. 133b und 181 und

185

190

suanne sổ der leide dot
ane mir sal gescheiden
den lif van der selen.

In der grózer engeste
cum du mir ce trôste!
unde hilf daz min sele
werde ce deile
den lieven godes engelen,
niet den leiden dûvelen,
daz sie mich dare brengen
da ig muoze vinden
die eweliche frowede,
die då havent ce himile
die fil selige godes kint
die dar zuo irwelet sint;
Daz ig muoze scowen
den unsen lieven herren,
den unsen scheppere,
den unsen heilère,
der uns gescuof van niwete,
der uns oug gecoufte
bit sines sunes bluode
van deme ewigeme dode.

195

200

205

210

Wer sal mir des gehelfen,
wer sal mig sô gelûteren
daz ig des wirdich muoze sin ?
daz saltů, Jesus, hérre min.
gif mir, hérre, dinen geist!
wantů selbe wale weist
alle mine crancheit
und alle min unwizigheit;
daz ig muoze scowen
bit den minen ougen
din unverloschen liet:
daz ne were dù mir niet!

215

XXXVIII, 194 die] du übergeschrieben 209 ihc

198 absatzbuchstab 204 sủnes 207 sal 217 des (ausgestrichen) daz (bl. 134a) ne

[blocks in formation]

230

235

Maria, godes druden,
Maria, tröst der armen!
Maria, stella maris,
zuofluht des sunderis,
porce des himeles,
burne des paradises!
dan uns dû gnâde uz geflóz
dù uns ellenden entslóz
daz unse rehte vaterlant;
nû gif uns, frowe, dine hant,
Wise uns üz gehelfen
van dere grôzer dû fenen:
daz is des dûveles gewalt,
dar uns in hât gevalt
Eva unse muoder.
nù flie wir alle zuo dir.

Wir weinen unde sûften
ce dînen lieven vuozen!
là dû dich irbarmen
die nôt die wir armen
in dirre dale helden
manege wis verdulden!

240

245

[blocks in formation]

ůz

XXXVIII, 232 genade, s. anm. zu 114 ůz 236 absatzbuchstab

237 dere oder der: nur d vorhanden, der rest ausradiert 241 zu 249 deme

« السابقةمتابعة »