صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dara quimit ze rihtungu số vilo dia dar ar resti uf arstent, 90 sô dår manno nohhein uuiht pimidan ni mak.

dår scal hant sprehhan, houpit sekkan,
allero lido uuelih ùnzi den luzigun vinger,
uuaz er untar mapoun mordes kifrumita.

dår ni ist sổ listic man, der dar uuiht arliugan megi, 95 daz er kitarne tato dehheipa,

niz al fora khuninge kichundit uuerde,
ůzzan er (iz mit alamuasnu furimegi
enti] mit fastûn dio virinå kipuazti.
ni sorge der gipuazzit hapet, denner ze deru suonu quimit.

dara quimit ze deru rihtungu sô vilo dia dar ar resti arstent. 90 số dår manno nohhein uuiht pimidan ni mak,

dår scal denne hant sprehhan, houpit sagen,
allero lido uuelih unzi in den luzigun vinger,
uuaz er untar desên mannun mordes kifrumita.

dâr ni ist eo số listic man, der dår iouuiht arliugan megi, 95 daz er kitarnan megi tâto dehheina,

niz al fora demo khuninge kichundit uuerde,
uzzan er iz ..... mit alamúsanu furiviegi
enti mit fastůn dio virinâ kipuazti.

denne der paldet der gipuazzit hapet, 99a denner ze deru suonu ...........

III, 89 dara qumit (quimit SDP ist falsch Sl) ze deru rihtungu so uilo (o aus a Vetter) dia dara:: (dara :: P, ich sehe von ra ebensowenig wie von den buchstaben :8::a, mit denen P die nächste zeile beginnen lässt St) |ufarstent H, darrestent Vetter, nach dem facsimile uft oder ust rstent 90 nohhein] e aus corr. St uiht (Ps anm. ist irrig St) 91 ::: :::1 (al P, scal D 92 aller: (a aus u corr. St) ::| do uelih unziin (Ps unzan ist sicher falsch St) den luzigun uiger; 93 uaz er: untar :: 5 ::: (desen DS2) mannun (manhun Vetter) :ordes (mordes DSPP) kisrumita 94 Dar ni is heo so list:: (listi: h P, vom h ist keine spur zu sehen St, listic DS?) 1::: (man DS2P) der dar hiouuiht 95 ki ta:1::: megi H (das me sah ich auch St), kitarnan megi DS2 96 kunin::1::: ::: ::: :uerd: (uuerde P, khuninge kichundit uuerde DS2) 97 alamusanu (alamusanu P, ich sehe keine spur eines übergeschriebenen a St), alamuasanû Wackernagel fu::1:8::: SA, furi.|::::. P, furi megi , furmegi (meg undeutlich) Graff® 2, 610, furi | diegi M 98 dio] o scheint corr. (aus u Vetter) St uurina kipuazt:; H, kipuazci D, kipuazzi DM, kipuazti DEP, kipuazta $

2 99 Denne:1::::::::(........t. P) der gipuaz100

uuirdit denne furi kitragan daz frono chrůci,
dår der heligo Christ ana arhangan uuard,
augit er dio måsûn dio er in menpiski
duruh desse mancunnes minna .....

100 uuirdit denne furi kitragan daz frono chrúci,

dår der heligo Christ ana arhangan uuard.
denne augit er dio másûn dio er in deru menniski ....
dio er duruh desse mancunnes minna .......

IV.

SEGEN UND SPRÜCHE.

ERSTER MERSEBURGER SPRUCH.
Eiris såzun idisi, såzun hera duoder.
suma hapt heptidun, suma heri lezidun,
suma clúbôdun umbi f cuniouuidi:
insprinc haptbandun, invar Vigandun!

zit (Ps gipuzzit falsch St) •ap&; Denner ze der: ::::: ::: (zedera ::: P) 1:::::: HS, denne der pa/c/ (paldet Hofmann, Vetter) .der — ze dera suon | stete? (suonsteti Graff 6, 243) .. D, ze deru suonu EM? 100 ::::dit SH, uirdit D, uurdit P ch::1:: SH, chr:1:: P, chrusci DS2 101 ::: :eligo SH, der heligo DSP 1019. uuard denne augit er DS?, uuard .......... P, uu::::::1::::::: SH

102 f. in deru m::::::8::::di: er SH, in deru men::::::::: dio er P, in deru me san fenc dio er D, in deru menniski intfiang dia er S?, ... fenc dio er EM 103 minna HS2, minna. P, ::::: S, mina fir D, mina far... E, minna gin... M

IV, 1, 3 umbicuonio uuidi 4 uigandun. H., wigandun JGrimm

ZWEITER MERSEBURGER SPRUCH.
Phol ende Uuodan vuorun zi holza.
dů uuart demo balderes volon sin vuoz birenkit.
tbû biguolen Sinthgunt, Sunna era suister,
thù biguolen Frija, Volla era suister:
thủ biguelen buodan, số hệ uuola conda,
sose benrenki, sôse bluotrenki,

sôse lidirenki:
ben zi béna, bluot zi bluoda,
lid zi geliden, sose gelimida sin.

3.
DER WIENER HUNDSEGEN.

Christ uuart gaboren, er uuolf ode diob.
dò uuas sancte Marti Christas hirti.
der heiligo Christ unta sancte Marti,
der gauuerdo uualten
hiuta dero hupto,

dero zohồno,
daz in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi,
sô huuara se gehloufan
uueges ode uualdes

ode heido.
der heiligo Christ unta sancte Marti,
de fruma mir sa hiuto alla heim gasunta.

10

IV, 2, 1 Pol 2 demo Balderes Müllenhoff birenkict 3 sinhtgunt. (hier steht ein punkt in der hs., sonst nur noch am schluss) 4 Frùa JGrimm (vgl. myth. 277 anm. 285 anm.), Frijå Wackernagel 1842, Friia 1859; die unter Jaffés beistand wiederholte prüfung der hs. und Sievers facsimile haben ergeben, dass die beiden i-striche unten nie, wie bei allen u der hs, verbunden gewesen sind. Müllenhoff schrieb mit umstellung Volla, Frija, s. excurs

3, 1 •eľ: deiob: Müllenhoff schrieb deob, richtiger aber ist diob, s. Braune beitr. 4, 561 anm. der zusatz von uuas, den Müllenhoff vorschlug, oder von uuari (Stark Germ. 3, 125; Braune ahd. lesebuch3 81) ist nicht unumgänglich, s. Roediger zs. 33, 415 2. 3 sce 3 unta] a aus e corr. 57. hunto. dero zobono. 7 uuolf, noh vulpaquerdan 8 seuuara geloufan 9 uualdes. ode uueges. 11 sče 12 frú ma alla hera heim

DE HOC QUOD SPURIHALZ DICUNT.

PRIMUM PATER NOSTER.

Vísc flót áftar uuatare, verbrustun sina vetherûn:
tho gihélda ina úse druhtin. the selvo druhtin,
thìe thena visc gihelda, gihele that hers therụ spurihelti.

AMEN

CONTRA VERMES.

Gang ût, nesso, mid nigun nessiklinon

ût fana themo marge an that bên,
fan themo bene an that flesg,
ût fan themo flesge an thia hud,
ût fan thera hudan thesa strâla.

drohtin, uuerthe SỐ !

B.

Pro nessia.
Gang ùz, nesso, mit niun nessinchlînon,

ûz fonna marge in deo adrå,
vonna den âdrun in daz fleisk,
fonna demu fleiske in daz fel,
fonna demo velle in diz tulli.

Ter Pater noster.

IV, 4. überschrift SPURIHAZ 2 aftar themo uuatare, uerbrustun. 3 tho gi. helida.ina. use druh tin. the sel uo druhtin. 3 gihelda. thie gihele. that hers theru (e sieht wie i aus).

5 A, 2 marge 4 flesgke
5 B, 1 Nesso nessindnlinon oder nessinchilinon 2 marga JGrimm

6 auf Ter Pat ni. folgt noch, wie es scheint, similit DENKMÄLER I.

2

STRASSBURGER BLUTSEGEN.
Singula ter dicat.

Genzan unde Jordan keken sament sozzon
to uersoz Genzan Jordane te situn
to uerstont taz plot uerstande tiz plot

stant plot
Vro unde Lazakere keken molt petritto

stant plot fasto::

Tumbo saz in berke mit tumbemọ kinde enarme.
tumb hiez ter berch, tumb hiez taz kint:
ter heilego Tumbo uersegene tiusa uunda.

Ad stringendum sanguinem.

CONTRA MALUM MALANNUM.
Cum minimo digito circumdare locum debes, ubi apparebit, his verbis

Ih bimuniun dih, suam, pi gode jouh pi Christe,
Tunc fac crucem per medium t et dic

daz tù niewedar ni gituo noh tolc noh tothoupit. Item adiuro te per-patrem et filium et spiritum sanctum, ut amplius non crescas sed arescas.

5

WEINGARTNER REISESEGEN.
Ic dir nâch sihe, ic dir nach sendi
mit minen funf fingirin funvi undi funfzic engili.
Got mit gisundi heim dich gisendi.
offin si dir diz sigidor, sami sî dir diz segildor:
Bislozin si dir diz wägidor, sami sî dir diz wâfindor.

IV, 6, 7 kint de narme 8 heiz beidemal, verb. von JGrimm

7, 2 suam] suaz p igo de, d aus t corr. xriste, davor xri ausgestrichen 4 nach niewedar ist n, nach dem ersten noh ein t ausgelöscht 5 adiure

8, 2 mînen) min 3 mit] dich, verb. von Wackernagel 4 selgi dor, verb. von Lucae

« السابقةمتابعة »