صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

XXXIX, 12, 1 zwissen 5 tiůfel 6 daz gotes wort: Lachmann meinte man lese Gabriel [dir] kuntez'

13, 1 gebære, verb. von Haupt 3 du bist glich, s. anm.

14, 5 wegunte 7 nach dem refrain fügte eine hand des XIV jh. noch hinzu Ich pin hye vnd awch dort | Wil du so wil awch hich (?)

XL, 1, 2 wisen ez ni ne

von den wir wurden innen
chunftiger dinge.
ir rede was tougen:
si bedorften wole des glouben.
si chunten ze ware
vor manic hundert jaren
von einer hurte wunderlich:
nie neheiniu wart ir gelich,
noch newirt nimer mér.
wande si was âne ser
und ane gelust des fleiskes,
von scirmen des geistes:
tohter was muoter skindes.
mit wistuome des sinnes
hie wahse der geloube
. . . . . .
. . . . . .
. . . . .
frð sult ir ez virnemen:
dizze privilegjum wart gegeben
wibe nie neheime,
wan unser frouwen eine.

[blocks in formation]

XL, 1, 4 chuntiger, verb. von Diemer 5 rede] d auf rasur von g Piper 6 gelovben 9 geburte div was 10 nine heinev 11 mere 13 unde

14 des heiligen geistes 15 muter des kindes 17 hi wahsse. der vers steht in der hs. vor 16 und die lücke 18-20 ist nicht bezeichnet 23 ni nehein 24 unserre frowen altersein

2, 5 er was wilent 6 unde chot si 7 der selbe man 9 gewaltiger 10 wilent des

den gebeiz er vone gote inphie,
der dar pâch vil wole irgie,
daz wuocher sines libes
phlegente wurde des riches;
deme got des gesvuor
dàz berihtet wurde der sin stuol
mit michelen éren
von ewen unze èwen.
den eit hat er behalten:
sîn sun wil riches walten.
er ist genant Iskiros,
wànde sîn gewalt ist số grôz:
des mugen wol in phinden
sine widerwinnen.

Nû nemet des wissagen ware.
einen bluomen solt si tragen
tiuren unde guoten,
edelen unde fruoten:
lilje ist er genennet.
SỐ wol in dern irkennet!
gezierde ist er der erde,
der teler und niht der berge.
uber dem ruowet aller meist
ùnsers herren minnesamer geist
mit sibenvaltiger gebe:
anders sich des niemen phlege.
diu erste heizet wistuom,
diu ander virnunst âne ruom.
den dritten nennet man rât:
gesah in got der in hât!
daz scult ir ouh merchen,
diu vierde heizet sterche.
gewizzede nimet diu finfte namen.

15

XL, 2, 11 inphî 12 irgi 13 wucher 15 gesyůr 16 stul 20 des riches

3, 2 er chot eine blumen solte 3 tivre unde gåte 4 edele unde fråte 6 der in 7 gezirde 8 div teler in habent unde niht di berge 9 den 10 unseres minnesamer) s aus rasur Piper 12 anderes nimen

13 eriste 14 andere uirmistst 16 den in 18 nach div ist fin (Piper sin) durchstrichen

[blocks in formation]

Diu gerte bezeichenet di magt,
dìu fon worte wart perehaft,
der bluome den einbornen sun
unser frowen sancte Marjun.
di siben gebe er niht inphie
teilnunfteklichen hie,
also tuont hiute
di geistlichen liute:
wander ist daz gotes sal
dar inne bûwet uber al
diu gotheit gemeine
âne aller slahte teile.
er rihtet ouh Dâvides stuol:
des hât er eweclichen ruom.
vil hoch ist daz sin reht.
dazne vorhtet der kneht,
(wandez ist tougen,)
erne sihet ez mit den ougen.
er reffet mit gewalte
di hérren und di schalche,
di frowen und di diuwe:
daz tuont di sine triuwe.
swer im gerne dienot,
deme wirt wol gelònot.

5

Nů loben wir di gerten
und gruozen si mit worten.

XL, 4, 1 bezeichenôt Müllenhoff maget 2 fon eineme auf perehaft fulgt noch uon dergotes (magenchrefte ergänzte Diemer) ane mannes winescefte

3 div blůme 4 sče Marin, verb, von Diemer 5 inphi 6 tailnunftekcliher (Piper tailnunftekeliher) hi 10 bůwet 16 hôrtet der knet 18 ovgen, o aus dem anfang eines g radiert Piper 20 unde 21 unde di diwe 22 trivwe 23 sver dinot 24 gelônot Piper

5, 2 unde

heil wis tû, magetin,
des himeles hériu chunegin,
geborn von Yessés stamme,
des gotes sunes amme.
des veldes bist dû bluome:
wer moht sich din genuogen ?
Maria, Maria,
edeliu liebiu frouwa,
von dirst geborn lilium,
bluome convallium,
der diumuote ére,
Crist, got unser herre.
der din smach ist sð getan,
ezne mac gelîches niht hân
salbe uber al nehein.
din munt ist als ein honecseim.
under diner zungen
da ist gewisse funden
honec unde milch genuoc.
dù bist inneclichen guot.
von dir ist irrunnen
der lilje ist aller wunne.

XLI.
SEQUENTIA DE S. MARIA

AUS S. LAMBRECHT.

Ave, du vil schøniu maris stella
ze sælden aller diet exorta,
gotes muoter Marja.
Fröu dich, gotes porta,

diu der non aperta XL, 5, 4 chumegin 8 mohte genüge 10 edelev libev frowe 11 dir ist 13 devmůte 15 Der 16 er ne 18 also

XLI, 1 schoniv: die hs. bezeichnet nur den umlaut des â, z. 2 durch e (selden), sonst durch æ maris 2 ce immer 3 muter, ebenso 20, wucher 19

4 dic 5 div verslozzen gebære: die besserung nach dem lat. original; s. auch anm.

« السابقةمتابعة »