صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

XLIII, 14, 11 ... nem (d. i. sînem) brůdir wil er niht ... B e rz claine nieth verbegen A 12 er grozze. B, er zgroze A

15, 1 dir disen A, sin B 8 bettet widir B demo A 10 umbe den chunich Abimelech der A, in B ist von der ganzen zeile nur erhalten um ... chonen nam. da die grösse einer lücke in der nächsten umgebung dieser zeile durchschnittlich 22, höchstens 25 buchstaben beträgt, so kann Abimelech nicht in B gestanden haben, weil dann 29 buchstaben fehlen würden 11 bclatete de A uerlor B

16, 1 manichslalt A 2 eine A tarehaft B 3 mivot A 4 sam daz B 5 clopphet A 7 div abir uo... B demo A 8 got B 10 voneme A, uon dem ... B 11 der B, de A der B, fehlt A 12 uns niht B, uns fehlt A

Die senften salicliche lebent
die des strites niene phlegent.
ir ougen diu sint einvalt;
zer tùben sint sie gezalt
diu in Christes touf erscain :
dem toufe git sie noch daz hail,
si brâhte ein olezwî ouh è
in d'arche dem guoten Noe.
si scol laiten unsr vernunst
in die gaistlichen chunst,
swie uns der viant bechore,
deir uns nien verlaitte zemo flore.

10

An disses gebetes ente,
sở wir denchen in diz ellente,
sổ wir ane sehen den val
vone demo rich in der zâri tal,
wir sprechen ‘hérre in himile,
irlòs uns von dem ubile'.
wir mainen al die wênichait
sorge nôt und aribait
ùntes viantes âhtisal,
dei uns brâhte Adames val.
dar zuo sîn wir geborn:
so freislich was ter gotes zorn.

10

Wie sâlich die gotes armen sint,
want ir dei himilriche sint!
die tuot der wäre wistuom
vermanen der werlte richtuom.
dès wistuomes upser vater wielt,
số lang er gotes gebot bihielt.

tuoben A 9 unser A

XLIII, 17, 2 destrites A, des ... B 3 die A 4 zede... B
5 in A, ... obe der B 8 di arche A dem B, demo A
11 viant A, tieuil B 12 deir A, daz er B zem A
18, 1 An B, In Mone ditsses B ende À 2 an daz B

riche A 6 irlous A demo A, allem B 7 alle A aribete A

19, 2 wande B 5 wistuom A 6 biehilt A

4 dem B

8 unde

er strebete ubir sich,
verlôs er unsich.
vèrscelket hât uns der alte man,
gévrien muoz uns der niwe man.
pi wåre got nieht geborn,
wir muosen alle wesen verlorn.

Dirre siben bete dri zérist,
die sint aller hêrist.
si gerent der durnahtichaite
zer drivalten gothaite.
dèr gedinge wir zem suontage,
wante wir si hie haben ne magen.
die viere die då nåch sint stente
tröstent des libes ellente,
den uns der scephåre håt geben
vòn angengin vieren sổ wir lesen.
der wer ups, danna wir se naman,
der unser suoze vater. Amen.

XLIV.
VON DER SIEBENZAHL.

Do Johannes der bote was versant
số verre in des meres lant,
do eroffenete ime diu gotes craft
dei wunter also manichslaht:
er sach ein buoch då gescriben,
bisigilet was iz mit insigilen siben,
daz niemen torste insigilen

XLIII, 19, 7. 8 von diesen beiden in A fehlenden zeilen sind die reste (z. 8 : nsich) in B erhalten, der fehlende gedanke ist natürlich 'da brachte er uns ins verderben; die ergänzung der z. 8 gab Roediger zs. 33, 423 9 hat B, het A 11 gote A uns niht B cheborn A

20, 6 wan B 7 stent A 8 tröstent disses A ellente A, ellent B

9 dem B 10 anegengin vieren A, anegenge B 11. 12 ... ns danne zegenaden ... sin genesen. AMEN. B

XLIV, 1, 2 sant 3 crast 4 manichslat 6 was iz] waiz

in erde noch in bimele,
e daz gotes lamb irslagen wart
daz irstante ein lewe wart.
daz bâte siben ougen,
dàz eroffente uns die gotes tougen.

Hie mit sigeln wir unser bruste
wider die siben åchuste
die gotes gaist båt vertriben
mit sinen geben siben.
disiu zal ist so here,
swie der tiufel daz verchére,
der chuit daz der gelogen habe
der dir von siben iuwecht sage
(số vient ist er dirre zale):
sì verjaget in ûzem gotes sale
vor Ostrin in siben scrutiniis
mit sam manegen sacramentis.

In dirre sibene gewage
segenote got dem sibenten tage. .
in sehsen habeter vure brâht
siniu werch SÔ manichslaht.
er ruowot in dem selben tage:
in demo slief er sit inme grabe.
sehs alter wert uns dirre lib,
inme sibenten rastet man joch wib:
daz sint sibene sune Jobes.
zwire sibene jár Jácobes
in den er verdienote zwai wib:
daz bezaichenet unsern zwiscen lib.

Do diu siben horn chlungen
(då mit wart Jericho gewunnen:
si giengen drumbe siben stunt),

XLIV, 1, 9 gotes zu streichen? 10 ir stuente leowe 12 die] dise 2, 1 sigilin brust 2 achust 7 gelougen 8 gesage

3, 1 siben 4 manichslat 5 selbem 7 went 10 zwir 12 bezachienet

4, 3 gien

do viel diu mûre så zestunt.
diu burch was diu haidenscaft,
diervaht des heren gaistes craft.
er blies ir zuo mit sinen geben:
si muose wantelen ir leben.
der boten lére se umbegienc,
mit zaichene wuntere si si fienc.
daz sint die engele siben
von den apokalissis hat gescriben.
Also der wissage chuit,
bigriphen sculen siben wib
einen man alle gemaine.
vernemet war er daz maine.
daz sint siben in eime:
siben ougen naime steine
unde siben liehtvaz,
sỔ uns zelt der herre Zacharjas,
und die siben Jiehtsterren
in der zeswen des herren
unte diu siben horn des lambes,
dànnen scribit sanctus Johannes.

So hie bevore di Israhelite
bègiengen ir österliche zite,
si dultens alle siben tage,
chùskes mazzes danne gevage.
si azzen alle brôt unrhaben.
sine scolden ubile niuht haben.
diu ubele sûret daz muot
same der hevele den taic tuot.
wilder lattuoch was och ire maz:
der riwe bittere zaicte daz.

6 daz waren siben

11 der einschub

XLIV, 4, 6 herren 8 zir 9 leir si

5, 2 ein man siben 5 sin sibene Christenheit eine oagen na eim steine 8 zel 9 unde dei liethsternen von diu scheint unnötig

6, 1 Do Mone: s. vorbemerkung zu XLIII bovere liche 4 gevage hs, nach Zingerle, nicht gewage

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »