صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

des guotin sandi ûlrichis segen vor dir undi hindir dir undi obi dir undi nebin dir si gidân, swå dû wonis undi swâ dû sis, daz då alsi gût fridi si alsi då weri, då min frauwi sandi Marie des heiligin Cristis ginas.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ratend

IV, 8, 6 hobi
V, 3 thritten Piper, thritten Mafsmann, thritn vArx?, thrieten Hattemer

4 himo] i mehr einem grossen c ähnlich Piper, imo vArx?, ist (hiemo ? keno ??) obero Massmann, hɛno Hattemer 55

n2 rat end(i?)

os uuritan vArx?, Mafsmann, osuuritan Piper, osuurita face m rat en 81 Dom raeen

ita Hatlemer 6 chaon Piper, chaon v Arx?, chaen? chaon? Massmann, cha. Hattemer cliuot Piper, diuet v Arx?, diuot Massmann, fehlt bei vArx1 und Hattemer: es steht wie 3 stabu, 4 oboro, 5 os uuritan, 9 midi unter der zeile 7 naut (durnach spur eines buchstaben, wie eines i) Piper, naut Massmann, nau: vArx?, nai Hattemer 8 sol v Arx2 und Piper, sol Massmann, so Hattemer 9 das erste runenzeichen gibt nur Piper vollständig; vArx1 und Hattemer sahen nur einen senkrechten strich, vArxor

Tiu vermutete Lachmann: vArx1 und Hatlemer lassen einen leeren raum, v Arxbezeichnet spuren dreier buchstaben m, Piper gibt desgl. spuren dreier

Lagu the leohto:
Îr al bihabet.

VI.
HIRSCH UND HINDE.
Hirez rûnêta hintûn in daz óra
‘uuildu noh, hinta, .......?'

VII.
RÄTSEL.

A enig mata rkskbklkb.

1.

Video et tollo. si vidissem, non tulissem.

Nxtz fotxb.

Portat animam et non habet animam:
non ambulat super terram neque in caelo.

Naxks.

Quid est quod fuit et modo non est ?
ambulat circa ignem et operatur obicem unum.

pfdfm hbbfo.

buchstaben, darnach eine stelle verdorbener schrift an; Massmann endlich glaubte isu zu lesen. für altn. Týr lässt sich aber auch, wie im ags, tîr, alts. tir denken. dies hat auch Lachmann in seinem handschriftlichen text brica Piper, brica (brita ?) Massmann, brita vArxund Hattemer m idi untergeschrieben, nach v Arx2 etwas verwischt; Piper sah nur till nid' ! 10 lagu vArxa, Piper, lagu Massmann, laga v Arx', Hattemer the) ihc Massmann, ihe Hatlemer 11 bihabe vArx?, Piper, bi habet Massmann, bihab Hattemer

VI, 1 Hiệrez, das zweite e aus corr. run&a das 2 uildu
VII, 1, 1 Non ergänzt vor video Marlin mit recht

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Unsar trohtin hât farsalt sancte Petre giuualt,
daz er mac ginerian ze imo dingenten man.

Kyrie eleyson, Christe eleyson.

VII, 4, 4 illum
IX, 1 sce p&re

7 Nxtz = Nux verschrieben für Nktz = Nix
3. 6. 9 xpē

Er hapet ouh mit uuortun himilriches portůn:
dar in mach er skerian den er uuili nerian.

Kirie eleison, Christe eleyson.

[merged small][ocr errors][merged small]

Lesen uuir thaz fuori ther heilant fartmuodi.
ze untarne, uuizzun thaz, er zeinen brunnon kisaz.

Quám fone Samário éin quena sårio
scephan thaz uuazzer: thanna noh sô saz er.

Bat er sih ketrencan daz uuîp thaz ther thara quam:
murbon sina thegana be sina lipleita.

'Biuuaz kerôst thû, guot man, daz ih thir geba trinkan ?
ja ne niezant, uuizze Crist, thie Judon unsera uuist.'

Ev. Ioh. 4, 6 Iesus ergo fatigatus ex itinere sedebat sic super fontem. hora erat quasi sexta.

7 venit mulier de Samaria haurire aquam. dicit ei Iesus ‘da mihi bibere'. 8 discipuli enim eius abierant in civitatem ut cibos emerent.

9 dicit ergo ei mulier illa Samaritana “quomodo tu, Iudaeus cum sis, bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana ? non enim coutuntur Iudaei Samaritanis.

IX, 4 hap& vuortun 6 eleyson fehlt, aber nicht die neumen dafür

X, 1 vuir] vu setzt die hs. in der regel, ausser 7 Biuuaz, 9 uuip, 20 euuon, 28 uuigit; 5 vip, 23 anneuært, uirt, 25 var; sonst nur ausnahmsweise v für u 8 vnsera, 10 vnte 3 Quā 5 daz] d aus t corr. Piper quā 6 die zeile ist auf dem unteren rande der vorhergehenden seite bl. 4b nachgetragen, das verweisungszeichen ? aber irrig vor B(at) anstatt vor B(iuuaz) gesetzt: die richtige stelle ergibt der grundtext 8 nezant, verb. von Wackernagel

xrist

10

‘uuip, obe thù uuissis uuielih gotes gift ist,
unte den ercantis mit themo dù kôsôtis,
tù bâtis dir unnen sines kecprunnen.'

'disiu buzza ist sô tiuf, ze dero ih heimina liuf,
noh tu ne habis kistirres, daz thủ thes kiscephes:
uuår maht thủ, guot man, neman quecprundan?

15

ne bistų liuten kelop mér than Jacob.
ther gab uns thesan brunnan, tranc er nan joh sîna man:
sîniu smalenôzzer nuzzun thaz uuazzer.'

“Ther trinkit thiz uuazzer, be demo thurstit inan mér.
der afar trinchit daz min, then låzit der durst sin:
iz sprangøt imo'n pruston in èuuôn mit luston.'

20

'Hèrro, ih thicho ze dir, thaz uuazzer gåbist du mir,

10 respondit Iesus et dixit ei “si scires donum dei et qui est qui dicit tibi Da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo et dedisset tibi aquam vivam.'

11 dicit ei mulier 'domine, neque in quo haurias habes, et puteus altus est : unde ergo habes aquam vivam ?

12 numquid tu maior es patre nostro Iacob, qui dedit nobis puteum et ipse ex eo bibit et filii eius et pecora eius ?'

13 respondit Iesus et dixit ei .omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum : qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum,

14 sed aqua quam ego dabo ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam.'

15 dicit ad eum mulier 'domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam

X, 9 obe: b auf rasur, ebenso die vier ersten buchstaben von vuielih gft 10 do 11 dir] d aus t gebessert 12 ze dero auf rasur heimina] h übergeschrieben Piper 13 ne übergeschrieben Piper 16 thesan, wie Graff und nach Lachmanns notiz auch JGrimm lasen, ist in der hs, mit hinlänglicher sicherheit zu erkennen; Hoffmann setzte dafür (then) eran, verb. von Wackernagel 17 thaz] az ist nicht mehr zu lesen 18 thurstit amer] von dem rechten ende des querstriches über m scheint noch eine linie zu dem zweiten striche des m herabgezogen zu sein. das ist wohl nichts anderes als eine freilich sonderbare abkürzung für -n m- 20 iz sprangột schrieb Lachmann nach dem grundtext v. 14; in der hs. ist nur -ngot zu erkennen

« السابقةمتابعة »