صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

XXI, 3 sueuum B(Cambridge) defraudarat B 7 tristi B; Jaffé schlägt tristis vor 8 subito orta A(Wolfenbüttel)B, ersleres von Haupt altd. bl. 1, 395 ausgeschieden 10 exulem) equora B 11 littore B nothus AB 12 Nam B; Jaffé schlug Cum vor uacaret B, aret verwischt coniunx B 13 mimi aderant B 16 isto B 23 patieris B 25 in omia B 26 inquit) ait B

unde ego gravida
istum puerum damnoso foetu heu gignebam.'

35

Anni post haec quinque transierunt ét plus,
et mercator vagus instaurabat remos,
ratim quassam reficit:
vela alligat et nivis natum duxit secum.
Transfretato mare producebat natum,
et pro arrabone mercatori tradens
centum libras accipit,
atque vendito infanti dives révertitur.
Ingressusque domum ad uxorem ait
“consolare coniux, consolare cara:
natum tuum perdidi,
quem non ipsa tu me magis quidem dilexisti.
Tempestate orta nos ventosus furor
in vadosas sirtes nimis fessos egit
et nos omnes graviter
sól torret: at ille nivis natus liquescebat.'

45

Sic perfidam Suevus coniugem deluserat.
sic fraus fraudem vicerat:
nam quem genuit nix, recte hunc sol liquefecit.

XXI, 29 unde] de quo B 30 darnach in B eine den beiden vorhergehenden metrisch gleiche (nur in der vierten zeile eine kleine rhythmische abweichung), von Jaffé nicht richtig dargestellte strophe:

'Nam languens amore tuo
consurrexi diluculo
perrexique pedes nuda
per nives et frigora
atque maria rimabar mesta,
si forte ventivola

vela cernerem aut frontem navis conspicerem.' 31 et] aut B 32 instaurauit B 33 quassa B 34 colligit B 36 arrabone] arra bona A, bona aus pone corr. 38 infante B 40 coniunx B 44 vadosas) uados ad A egit] eger B 45 f. sol grauiter torquens B 46 nivis) tuus B liquefecit B 47 perfidus B

[blocks in formation]

XXII, 1 otio B(Cambridge) 3 otdinc B 4 somno membra dū B 5 palatio A(Wolfenbüttel) 6 bl. 62b Stant A tremunt] regis B 8 factum B 9 saluiuificant A 13 tum] dum A, tunc B 18 patres B 19 Ecquis] Equis A, Hec quis B 20 partis B 21 nur éinmal diu B 22 tardus B

frustra fehlt A 25 hostibus fehlt B 26 cuonrad B. das längezeichen steht in A 27 forcior A 28 milis A inquit B

quem hoc terreat bellum.
arma induite: armis instant hostes.
ipse ego signifer
effudero primus sanguinem inimicum.'

35

His incensi bella fremunt,
arma poscunt, hostes vocant,
signa secuntur, tubis canunt:
clamor passim oritur,
et milibus centum Theutones inmiscentur.
Pauci cedunt, plures cadunt:
Francus instat, Parthus fugit:
vulgus exangue undis obstat:
Licus rubens sanguine
Danubio cladem Parthicam ostendebat.

45

50

Parva manu caesis Parthis,
ante ét post saepe victor,
communem cunctis movens luctum,
nomen, regnum, obtimos
hereditans mores filio obdormivit.

Adolescens post hunc Otto
imperabat annis multis,
caesar iustus clemens fortis.
unum modo defuit:
nam inclitis raro proeliis triumphabat.

Eius autem clara proles,
Otto decus iuventutis,
ut fortis ita felix erat:
arma quos nunquam militum
domuerant, fama nominis satis vicit.

Bello fortis, pace potens,
in utroque tamen mitis,
inter triumphos, bella, pacem

55

60

XXII, 30 induit B 31 ipse ego A 34 uacant B 35 sequuntur cantus tubis B 37 teutones B 41 liquus A, litus B 42 bl. 63a danubio. A 46 optimos B 47 obdormiunt B 49 impauit multis annis B 50 iustis B 55 fortis] t aus f corr. A ita fehlt B 56 numquā B 60 intriumphos A, int triumphum B bello B

semper suos pauperes
respexerat: inde pauperum pater fertur.

65

Finem modo demus,
ne forte notemur
ingenii culpa
tantorum virtutes
ultra quicquam deterere,
quas denique Maro inclitus vix aequaret.

XXIII.
DE LANTFRIDO ET COBBONE.

1

Omnis sonus cantilenae trifariam fit. nam aut fidium concentu sonus constat pulsu plectro manuque, ut sunt discrepantia vocum variis chordarum generibus.

Aut tibiarum canorus redditur flatus, fistularum ut sunt discrimina quaeque folle ventris orisque tumidi flatu perstrepentia pulchre mentem mulcisonant.

3 Aut multimodis gutture canoro idem sonus redditur plurimarum faucium, hominum volucrum animantiumque.

sicque inpulsu guttureque agitur. 4. His modis canamus c arorum sotiorumque actus,

quorum in honorem praetitulatur prohaemium hocce pulchre Lantfridi Cobbonisque pernobili stemmate.

Quamvis amicitiarum
genera plura legantur,
non sunt adeo praeclara
ut istorum sodalium.
qui communes extiterunt
in tantum, ut neuter horum
suapte quid possideret

68 quos

XXII, 62 pat paupum B 63 demo modo B 67 det’rere B
miro B
XXIII, 1, 3 uaris 2, 2 follē 4, 2 in fehlt

« السابقةمتابعة »