صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

gazarum nec servorum
nec alicuius suppellectilis.
alter horum quicquid vellet,
ab altero ratum foret.
more ambo coaequales,
in nullo umquam dissides,
quasi duo unus essent,
in omnibus similes.

Porro prior orsus Cobbo
dixit fratri sotio
diu mihi hic regale
incumbit servitium,
quod fratres affinesque
visendo non adeam,
immemor meorum.
ideo ultra mare revertar
unde huc adveni.
illorum affectui
veniendo ad illos
ibi satisfaciam.'

“Taedet me' Lantfridus inquit
“vitae propriae tam dirae,
ut absque te tescis hic degam.
iam arripiens coniugem mecum
pergam exul tecum,
ut tu diu factus mecum
vicem rependas amori.'
sicque pergentes litora maris
applicarunt, pariter.
tum infit Cobbo sodali
'hortor, frater, redeas:
redeam visendo te
en vita comite.
unum memoriale
frater fratri facias.

10

15

XXIII, 5, 10 alto4, Jaffé alter eorum 12 more] dafür schlug Jaffé amore vor 6, 8 reuertār7, 3 absq: te scis4 iam] nā mecum) tecă 7 rependens 12 te fehlt

DENKMÄLER I.

10

Uxorem quam tibi solam
vendicasti propriam
mihi dedas, ut licenter
fruar eius amplexu.'
nihil haesitando manum
manui eius tribuens bilare
'fruere ut libet, frater, ea,
ne dicatur quod semotim
fisus sim quid possidere.'
classe tunc apparata
ducit secum in aequor.

Stans Lantfridus super litus
cantibus chordarum ait
‘Cobbo frater, fidem tene
hactenus ut feceras.
nam indecens est affectum
sequendo voti honorem perdere.
dedecus frater fratri ne fiat.'
sicque diu canendo
post illum intuitus,
longius eum non cernens
fregit rupe timpanum.

At Cobbo collisum
fratrem non ferens
mox vertendo mulcet
'en habes, perdulcis amor,
quod dedisti intactum
ante amoris experimentum.
iam non est quod experiatur ultra.
caeptum iter relinquam.'

XXIII, 8, 4 amplexui 6 hilarē 9, 11 rupe) e ganz verwischt 10, 8 darauf folgen in der hs. noch die worte alicubi ptermittā absq: me. heisst das im schreiberlatein das andere übergehe ich'?

XXIV.

ALFRÂD.
Est unus locus,
Hòinburh dictus,
in quo pascebat
asinam Alfråd
viribus fortem
atque fidelem.

Quae dum in amplum
exiret campum,
vidit currentem
lupum voracem,
caput abscondit,
caudam ostendit.

Lupus accurrit:
caudam momordit,
asina bina
levavit crura
fecitque longum
cum lupo bellum.

Cum defecisse vires sensisset, protulit magnam plangendo vocem vocansque suam moritur domnam.

Audiens grandem
asinae vocem
Alfrâd cucurrit,
‘sorores' dixit
'cito venite,
me adiuvate.

XXIV, 1, 2 Hộinburh Müllenhoff] homburh 4 aluerad immer 5 fortis

6 fidelis 2, 5 absoncit 6 caudam Haupt] cauda 3, 1 acurrit 4, 1 defecisse Haupt] defecisset 6 moriendo 5, 4 sorores Haupt] sororib:

[blocks in formation]

sperans exinde
prolem crevisse.

Adela mitis
Fritherûnque dulcis
venerunt ambae,
ut Alveradae
cor confirmarent
atque sanarent.

“Delinque maestas,
soror, querelas!
lupus amarum
non curat fletum:
dominus aliam
dabit tibi asinam.'

XXV.

HERIGÊR.

Heriger, urbis Maguntiensis antistes, quendam vidit prophetam qui ad infernum se dixit raptum.

Inde cum multas
referret causas,
subiunxit totum
esse infernum
accinctum densis
undique silvis.

XXIV, 12, 2 Fritherûn dulcis ? 4 Alveradae JGrimm] adaleithe

XXV, 1, 1 Herigêr) das längezeichen hier und sonst nicht überliefert 2 maguntiacensis

« السابقةمتابعة »