صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

der goteliche wistuom
mit allem o wolewillen.
Siu ist in goldes sconi
samo daz durhliehte glas
alliu durhscouwig
joh durhluter.
Då wizzen al ein anderen
unvertougenlicho
die himilisgen erben
die die burg buent :
in durhskönen tugindan,
an aller missetate pflega.
Då richisot diu minna
mit aller miltfrowida
und aller tugidône zala
mit ståten vrasmunde.
dâ verselet diu warheit
daz alte gedinge.
da nimet diu gelouba
ende aller ir geheizze.
Dane habet resti
der engilo vrósank,
daz suozze gotes wunnelob,
diu geistliche mendi,
der wundertiuro bimentstank
aller gotes wolono.
då ist daz zieriste here
allez in ein hel.
daz dienest èwent sie
mit senftemo vlizze.
Då ist des frides stati,
aller gnadone bu.
Då ist offen vernunst
allero dingo.
al gotes tougen
daz ist in allez offen.

XXX, 40 wole wille 43 durhscôuvig 44 durh luther 50 pfleg 57 glouba 61 wnne|lob 62 meindi 63 wnder tiúro 64 goteswolon

68 seinstemo, wie 62 meindi 71 Da] D auf rasur 72 aller

sie kunnen alle liste
in selber wärheite;
derne habent sie ågez:
der huge in ne wenket.
in ist ein alterbe,
eines riches ebenteil.
Da ist alles guotes ubergenuht
mit sichermo habenne,
der durnohteste trost,
diu meiste sigera.
da nist forehtone niebt,
nichein missehebeda.
da ist einmuoti,
aller mamminde meist,
der stilliste lust,
diu sichere råwa.
da ist der gotes friundo
sundergebiuwe.
da nist sundone stat,
sorgono wizzede.
da nist ungesundes nieht.
heile meist ist dar.
der untriuwon âkust
der ne taret dar nieht.

Da ist diu veste wineskaft, 100

aller sålidôno meist,
diu miltiste drůtscaft,
die kuninglichen era,
daz unerrahliche lon,
daz gotes ebenerbe,
sin wunniglich mitewist,
diu lussamistę anesiht,
der sîner minnône
gebe tiuriste.

Daz ist daz hereste guot 110

daz der vore gegariwet ist XXX, 79 alterbe] alter 96 dår] der 98 der fehlt ne taret der nieh 99 weneskaft 101 diu miltiste) mil am zeilenschluss sehr unsicher

105 wnniglich 107 under 110 gegariwet] i nicht sicher, vielleicht e, aber keinesfalls a

105

115

120

125

gotes trūtfriunden
mit imo ze niezzenne
iemêr in éwa.
So ist taz himelriche
einis teilis getån.

In dero hello
då ist dot åne tot,
karôt unde jâmer,
al unfrouwida,
mandunge bresto,
beches gerouche,
der sterkiste svevelstank,
verwázzenlich genibile,
des todes scategruoba,
alles truobisales waga,
der verswelehente loug,
die wallenten stredema
viuriner dunste,
egilich vinster,
diu iemer èwente brunst,
diu vreissamen dotbant,
diu betwungeniste phragina,
claga, wuoft åne trost,
wê âne wolun,
wizze âne resti,
aller wenigheite nôt,
diu hertiste racha,
der handegöste ursuoch,
daz sêrige elelentduom,
aller bittere meist,
kåla åne vriste,
ungenåddne vliz,
uppigiu riuwa,
karelich gedôzze,
weinleiches ahhizot,
alles unlustes

130

135

140

145

XXX, 112 ce 116 neue, vorgerückte zeile in der hs.

125 wåga 126 versvelehente 132 betuûngeniste 142 ungnadone143 uppige 145 ahchizót

117 ane tode 133 uuoft

150

155

160

zalsam gesturme,
forhtone biba,
zano klaffunga,
aller weskreio meist,
diu iemêr werente angest,
aller skandigelich,
daz scamilîcheste offen
aller tougenheite,
leides unende
und aller wéwigelich,
marter unerrahlich
mit allem unheile,
diu wêwigliche haranskara,
verdamnunga swereden
åne alle erbarmida,
iteniuwiu sér
âne guot gedinge,
unverwandellich ubel,
alles guotes åteil,
diu grimmigiste heriscast,
diu viantliche sigenunft,
griulich gesemine,
der vulida unsübrigheit
mit allem unscône,
diu tiuvalliche anesiht,
aller egisigilîch,
alles bales unmez,
diu leitliche heima,
der helle karkâre,
daz richiste trisehûs
alles unwunnes,
der hizze abgrunde,
unbigebenlich flor,
der tiuvalo tobeheit,
der ursinnigliche zorn
und aller ubelwillo,

165

170

175

180

XXX, 151 Diû

170 unsunscone 181 zorn

160 svereden

172 egisilich

161 all 162 it Niugiv 168 griue

177 unwnnes 179 umbigebillich

lich flôr

[blocks in formation]

XXX, 186 der 187 cites 190 getan; der rest des blattes leer

XXXb, 1 v, davor N eingeritzt 5 iv, vgl. 2, 5. 17, 7 7 so gerno manegiv

2, 2 wandan 5 si, dann rasur von? n 6 si uerlazen 8 mů,zze so 3, 1 hvgehto

« السابقةمتابعة »