صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

durch unsih leider note,
vil scone in siner stola
durch sides vater era:
vil michel was sîn magenchraft.
uber alle himelisc hêrscaft,
uber die belle ist der sîn gwalt,
michel unte manicvalt.
in bechennent elliu chunne
hie in erde joch in himele.

22

Ditze sageten uns e
die alten prophete.
duo Abel bråhte daz sin lamp,
duo hiet er disses gedanc,
unt Abraham daz sîn chint,
duo dâhter her in disen sin,
unt Moyses hiez den slangen
in der wuostunge hangen,
daz die då lâchen namen
die der eiterbiszic wären.
èr gehiez uns nåh den wunton
an dem cruce wärez låchenduom.

Duo got mit sîner gewalt
sluoch in egyptisce lant, —
mit zehen blågen er se sluoch, —
Moyses der vrônebote guot,
er hiez slahen ein lamb:
vil tougen was der sin gedanc.
mit des lambes pluote
die ture er segenôte,
er streich ez an daz uberture:
der slahente engel vuor då vure.

10

XXXI, 21, 4 durc A leid er A, leit er Müllenhoff, s. anm. 5 stole A

6 ere A 8 himelisc, e undeutlich A herscraft A 9 gewalt A, s. anm.

22, 2 ppħe A 4 dizzes À 5 abrahā brahte daz A 7 siangen A 8 woste tunge A, verb. von Diemer 11 wnten A 12 lachend’m A (lachendem Piper)

23, 2 slohe A 3 slohc A 8 gesegenote A

[blocks in formation]

24, 1 as was alles vor

[ocr errors]

11 alleveret Mülle

XXXI, 23, 12 nin A

24, 1 as was alles A 2 xpinlichin A 3 den mit Müllenhoff zu entfernen liegt kein grund vor 4 us A 5 wäre] mere A, s. anm. 9 woste A uiãt A, verb. von Haupt 10 wotriches A 11 allez A

25, 1 Don A 2 berobet A 3 mære A 4 geopheret Müllenhoff: aber sonst wird nie únsìh oder unsih betont 5 wider uart A 7 beidiu] du A, verb, von Bartsch (Germ. 9,60) lant A, t aus c corr. Piper 11 sw A stuỳnt A

26, 1 isrł A 2 din A, n aus e corr. Piper 3 want A

de jugo Pharaonis.
der unser alte viant
der wert uns daz selbe lant,
er wil uns gerne getaren:
den wec scul wir mit wige varen.
der unser herzoge ist sổ guot:
ub uns ne gezwiveldt daz muot, -
vil michel ist der sin gewalt, –
mit im besizze wir diu lant.

O crux benedicta,
aller holze beszista,
an dir wart gevangan
der gir Leviathan.
lip sint din este, wante wir
den lîb irnereten ane dir.
jå truogen din este
die burde himelisce.
an dich flóz daz frône pluot.
din wuocher ist suoz unte guot," *
dâ der mite irloset ist
manchunn allez daz der ist.

Trehtin, dù uns gehieze
daz dù wâr verlieze.
du gewerdótost uns vore sagen,
swenn du wurdest, herre, irhaben
von der erde an daz cruci,
dù unsih zugest zuoze dir.
din martere ist irvollot.
nû leiste, herre, diniu wort.
nû ziuch dů, chunich himelisc,
unser berze dar då dù bist,

XXXI, 26, 10 gezwiuelet A
27, 2 besziste A 3 geuangen A 5 liep dieneste A, verb. von Diemer
6 an A 10 suzze A 12 manchun A

28, 1. 2 dự A 2 uuerlizze A 3 gewerdotest A 4 swen du herre wrdest A 5 cruce À 6 dů unsihic (unsihe Piper) zugest|zugest i 7 iruollet A 8 leste A dine A 9 himelise A nach Piper 10 herce A

daz wir die dine dienestman
von dir ne sin gesceidan.

O crux salvatoris, dù unser segelgerte bist. disiu werlt elliu ist daz meri, min trehtin segel unte vere, diu rehten werch unser seil: diu rihtent uns die vart heim. der segel, der wäre geloubo, der hilfet uns der wole zuo. der heilige åtem ist der wint, der vuoret unsih an den sint. himelriche ist unser heimuot, då sculen wir lenten, gotelob.

30

Unser urlose ist getan.
des lobe wir got vater al,
unt loben es ouch den sînen sun
pro nobis crucifixum,
dèr dir mennisce wolte sîn :
ùnser urteile diu ist sîn.
daz dritte der heilige åtem,
der scol uns ouch genaden.
wir gelouben daz die namen dri
éin wåriu gotheit si.
also unsih vindet der tôt,
sổ wirt uns gelònot.
då wir den lip namen,
dar widere scul wir. Amen.

XXXI, 28, 11 di dinest man A 12 gesceiden A XXXII.

29, 2 dů À 5 segel seil A 7 segel de ist der A gelobe A 10 den rehten sint A

30, 1 Anser A 3 lobenes A, darnach i radiert Piper 4 p noð A 7 dritte ist der A 8 uns fehlt A 11 vindet fehlt A, unsichere ergänzung von Diemer 12 wir uns gelonet A

MEREGARTO.

5

do er derda unt daz mere giskiet,
doni liez er si ana uuazzer nieht.
Úz der erda sprungan
manigslahte prunnen,
manig michil sê,
in hohe unt in ebene,
wazzer gnuogiu,
dei skef truogin,
dei diu lant durhrunnen,
manigin nuz prungin,
der då küme wäre
ubiz an skiffe dar ni châme.
michili perga
skinun do an der erda.
die sint vilo hoh,
habant manigin dichin loh,.
daz mag man wunteran
daz dår ie ieman durh chuam.
då mit sint dei riche
giteilit ungelichi.

XXXII vor 1 fand K(elle) jetzt vollkommen leserlich:

demo mere do gab. daz unbergie iz ni sît. so da

uid chuit. iz .. louffit fro. unt ilit vuider in zinõna. 1 do hs., nicht Do. die grossen buchstaben sind meist rot wie die überschriften giskeit K 2 do in (ni K) liez er derda doh ana 5 michiler Müllenhoff 7 ginuogiu M 8 trogin: so nur noch zweimal 1, 56. 2, 40 o für ó; es ist also schreibfehler 11 kum, verb. von S(chade) 12 ub iz an demo skeffe (skiffe K) dar nichome: iz bezeichnete Hoffmann) als undeutlich, aber er der genaueren grammatischen beziehung wegen mit S zu lesen ist unnötig 14 dõ 16 dichin 17 vvunteren, verb. von S 20 vngelihi. nach H fehlen nun etwa 35-36 verse oder 17 zeilen der hs., nach K nur 16, von denen er folgendes las:

N.... man ... durih
...... uuare durih uertig diu erda
Durih daz uuazzer ouh .....m ..... 2

« السابقةمتابعة »