صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Juventus et senectus.

XI.
άξει σε ο θεός εν κρίσει. 10 Και απόστησον του Ορφο αβαν 78-
θυμόν από καρδίας σου, και παράγαγε πονη-
ρίαν από σαρκός σου ότι η νεότης και η πρώτη πP 1221 252
άνοια ματαιότης.
ΧΙ. Και μνήσθητι του κτίσαντός σε εν την παρ.2 τάφος XII.
ημέραις νεότητός σου, έως ου μη έλθωσιν
ημέραι της κακίας σου, και φθάσωσιν έτη εν σ'37) πό 2 Νέο ΕΝ 12
οις έρείς Ουκ έστιν μοι εν αυτοίς θέλημα :γΡΠ εις
2 -
και η σελήνη και οι αστέρες, και επιστρέψωσιν

ήδη αρώ τοπική
τα νέφη οπίσω του υετού 3 εν ημέρα η ΠΝ 22, 720 Ε227273 Π1!
αν σαλευθώσιν φύλακες της οικίας, και δια-
στραφωσιν άνδρες της δυνάμεως, και ήργησαν την ηρώ eisa :Ξε 3
αι αλήθoυσαι ότι ολιγώθησαν, και σκοτά- Yiano πο της Γη!
σουσιν αι βλέπουσαι εν ταις οπαϊς, 4 και
κλείσουσιν θύραν εν αγορά εν ασθενεία φωνής : 253782 78 79φπ ηοτα ?
της αληθούσης, και αναστήσεται είς φωνήν >> Βόρ poss an>7 373Ο
του στρουθίου, και ταπεινωθήσονται πάσαι
αί θυγατέρες του άσματος και καίγε" από τον Ego in? ?? ποτε
ύψους όψονται, και θάμβοι εν τη οδώ, και Ν. 332 : 152
ανθήσει το αμύγδαλον, και παχυνθη η ακρίς,
και διασκεδασθή ή κάππαρις, ότι επορεύθη ρώ, γκο712 ΕΤΠΠ)
ο άνθρωπος είς οίκον αιώνος αυτού, και -5 ποπ=N POP Π >=re
έκύκλωσαν εν αγορά οι κοπτόμενοι
ότου μη ανατροπή σχοινίον του αργυρίου, και 220 1255
συνθλιβή το ανθέμιον του χρυσίου, και συν-
τριβή η υδρία επί την πηγήν, και συντρoχάση
ο τροχός επί τον λάκκον, και επιστρέψει σφρη Ξαπ πγηπη
ο χούς επί την γην ως ήν, και το πνεύμα :ia, - 55 γρ ΣΩΣ
επιστρέψει προς τον θεόν ός έδωκεν αυτό.

העית

הטהו

6 בַשׁוּק הַפְּוֹפְדָים: עַד אֲשֶׁר לֹא־יֵרָחֵק

[ocr errors]
[ocr errors]

וְיָשָׁב הֶעָפָר עַל הָאָרֶץ כְּשֶׁהָיָה וְהָרוּחַ
תְּשׂוּב אֶל־הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נְתָנָהּ:

ܕܕܸܐ

[ocr errors]
[ocr errors]

8 Ματαιότης ματαιοτήτων, είπεν ο εκκλη- 55 ποτήρι 12 ep hp και
σιαστής, τα πάντα ματαιότης.

:52
9. EX: εις κρίσιν.
10. Β: παραγε.

ν. 6. Ρ Ρη
1. F: κτήσαντός. Β: έως όπε μή (Χ* μή) έλθ. αι
ημ. (alt.) με (AEX+, A2 inter uncos)... φθά-
2. Β: επιστρέψεσι. Α1* το (A2 Bf).

10. B: Verbruß. DW.VE: Gram. B: Fleisd.
3. Β: ή εαν.

VE: Ichaffe fort das Unbehagliche v. 0. Rörper! B: rie
4. A2B: θύρας (θύραν A1FX). Α1: φωνή (φω-ugcno 1. δ. Singlingfdaft fino Gitelfeit. «Ε: Sing-
νής Α2 Β). Χ: αναστήσονται.
5. Β: και εις το ύψος όψ. DEX: θάμβος. Β: αν- lingealter u. Sug. f. tubtig. dW: u. tie merger:

röthe!
θηση. ΑΙΧ* ο (A2 B1).
6. FY: έως 8. B+ (a. σχοιν.) το ... (pro συνθλ.) A: See Tribat

. dW.EA: (Πά) naben. Β: 34

1. Ged. aber (wie V.9). B.vE: T. des Unglids.
συντριβή ... (* ή) υδρ. επί τη πηγή. DEX: συντρο- habe feine Nut in benfelben.
χάσει.
7. Β (bis): επιστρέψη.

2. vE: verdunfeln S. u. Dageslicht.

3. des Hause8 ... Mülerinnen, weil ... die furdo
d. F. chauen. VE: Stärksten. (B: tapfern Männer.)
B.VE: fille ft. (vE. Mühlen?) aw: feiern. (VE: weil

Gedächtniß an den Schöpfer. Die Zeit des Finster- u. Leisewerdens. Der Staub zur Erde. XI.

9.

10 alles wird vor Gericht führen. * Las 12,14.Ps.119, his adducet le Deus in judicium.
die Traurigkeit aus deinem Herzen, und

Aufer iran a corde luo, et amove 10
thue das Uebel von deinem Leibe! denin

malitiam a carne tua! adolescentia
Kindheit und Jugend ist eitel.

enim et voluptas vana sunt.

11,8.

10.

3 gen;

2Sm. 19,35.

*

XII. Gedenke an deinen Schöpfer in

Memento Creatoris tui in die. XII.
deiner Jugend, ehe denn die bösen Ta-

bus juventutis tuae, antequam veniat
ge kommen, und die Jahre herzu treten,

tempus afflictionis, et appropinquent
da du wirft sagen: Sie gefallen mir nicht!

anni, de quibus dicas: Non mihi pla-
2 * ehe denn die Sonne und das Licht,

Gn.27, 1.49,

cent! antequam tenebrescat sol et 2
Mond und Sterne finfter werden, und

lumen el luna et stellae, et revertantur
Wolfen wieder kommen nach dem Re-

nubes post pluviam; * quando com- 3
* zur Zeit, wenn die Hüter im

movebuntur custodes domus, et
Hause zittern, und fich frümmen die Ps.10,10. nutabunt viri fortissimi, et otiosae
Starfen, und müßig ftehen die Müller,

Ex.11,5.

erunt molentes in minuto numero,
daß ihrer so wenig geworden ist, und

et tenebrescent videntes per foramina,
finfter werden die Gesichter durch die

Mich.7,5. * et claudent ostia in platea in humi. 4
4 Fenster, *und die Thüren auf der Gafie

litate vocis molentis, et consurgent
geschlossen werden, daß die Stimme

ad vocem volucris, et obsurdescent
der Müllerin leise wird, und erwacht,

omnes filiae carminis,

excelsa quo. 5
wenn der Vogel fingt und fich büden

que timebunt et formidabunt in via,
5 alle Töchter des Gesangs; *daß fich

florebit amygdalus, impinguabitur lo.
auch die Hohen fürchten, und scheuen

custa et dissipabitur capparis, quon.
auf dem Wege; wenn der Mandelbaum

Job.30,23.

iam ibit homo in domum aeternitatis
blühet, und die Heuschrede beladen wird,

Jer.9,17.

suae et circuibunt in platea plangen.
und alle Lust vergebet, denn der Mensch

tes;

antequam rumpatur funicu. 6
fährt hin, da er ewig bleibt, und die

lus argenteus, et recurrat vitta aurea,
Kläger gehen umher auf der Gafie;

et conteratur hydria super fontem,
6 * ehe denn der silberne Stric wegkom-

et confringatur rota super cisternam,
me, und die goldene Quelle verlaufe, 370: Gob??, * et revertatur pulvis in terram suam 7

und der Eimer zerlechze am Born, und 21,34,15. unde erat, et spiritus redeat ad Deum
7 das Rad zerbreche am Born. *Denn

qui dedit illum.
der Staub muß wieder zu der Erde
kommen, wie er gewesen ist, und der

Geift wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
8 68 ist alles ganz eitel, sprach der

1,2.

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesia. 8
Prediger, ganz eitel.

stes, et omnia vanitas!

[blocks in formation]

es menschenleer geworben?)

gierde vergangen ist. vE: Klagenden. DW: Klage:
4. da ... Mühle man erw. dW: beiden Th. weiber.
nach d. Straße. B: St. des Mahlens I. gehet. • 6. B: die goldene Schale sich zerstößt. DW: zers
dW: gedämpft find alle T. d. G. vE: verstummen. reißt die filb. Schnur, u. zertrümmert wird das g.

5. man sich auch vor dem H. fürchtet, u. eitel Delgefäß. B: der 6. an der Quelle zerbrochen wird...
Schreden ... find wenn d. M. nun wandern fod in zerstoßen. DW: zertrümmert d. Schöpfrad am Brun:
sein ewiges Haus. B: vor einer Höhe. DW: der An- nen.
höhe. (dw.vE: verachtet ist (wird) der Mandel-

7. Und

komme. dW: der Lebenshaud aber!
baum? dW: u. lastig die Grille, i. wirkungslos 8. D Eitelkeit der Eitelkeiten ... e$ ift Alles citel.
die Kapper? vE: die Kapern rahin sind?) B: die Bes (Wie Stap. 1,2.)

[ocr errors]

Conclusio.

9

[ocr errors]

חֶפֶץ וְכָתוּב וְשֶׁר דִּבְרֵי אֱמֶת:

XII.

9 Και περισσόν ότι εγένετο και εκκλησια- -το την ερπ ποπ ππο το
στης σοφός και ότι εδίδαξεν γνώσιν συν τον
άνθρωπον, και ούς εξιχνιάσεται κόσμιον πα-
ραβολών. Πολλά 10 εζήτησεν εκκλησιαστής -227 Nin) το p= :π275
του ευρεϊν λόγους θελήματος, γεγραμμένον
ευθύτητος, λόγους αληθείας.

11 λόγοι σοφών ως τα βούκεντρα και ως τροφή πij5773 5291597
ηλοι πεπυρωμένοι, οι παρά των συναγμάτων
εδόθησαν εκ ποιμένος ενός. 12 Και περισσόν προ 23 πήΕΡΑ >>> Εντε)
εξ αυτών, υιέ μου, φυλάσσου", του ποιήσαι πως τα 2 ΠΟΤΟ : ΤΠΝ 12
βιβλία πολλά ούκ έστιν περασμός, και μελέτη
πολλή κόπωση σαρκός.

: : ΓΣ
18 Τέλος λόγου το πάν άκουε Τον θεόν |

ebar 5 197 Εio 13
φοβού και τας εντολάς αυτού φύλασσε, ότι
τούτο πάς ο άνθρωπος. Οι σύμπαν το -25 πιο πώς πήχη Γη έγ
ποίημα άξει ο θεός εν κρίσει εν παντί παρεα. Επαν πωση-59 2 :ατα: 1
ραμένω, εαν αγαθών και εάν πονηρόν.

סְפָרִים הַרְבֵּה אִין קֵץ וְלַחַג הַרְבֵּה

יָבָא בְמִשְׁפָּט עַל כָּל־נֶעְלָם אִם־טוֹב

9. Β* ο (Α2 ancis incl.) ... * (sq.) και (ADEFXt,

2) ER
A2 inter uncos). F* (alt.) ότι (Α2: έτι). FX* συν.
F (pro άνθρ.) λαόν. Ε: εξιχνίασε. D: κόσμον.

ν. 9. γDP2 x =
10. Χ: ο εκκλ. A2BX+ (a. γεγρ.) και.

V. 11. ΗΣ Ν"

V. 13. τηςο
11. Α2Β (pro πεπυρ. Α1 DEX) πεφυτευμένοι. Β:
των συνθεμάτων εδ.
12. Β: φύλαξαι.

9. das V. Erkenntniß. B: Und je mehr ber Br.
w. worden ist, desto m. hat er d. V. Grl. gelehret

.
13. Χ: φύλαξαι. DFX* 6.

dW: Außerdem, daß war, lehrte er Ε: πιώ 5.
14. Α1: σύνπαν (σύμπ. Β; Α2: συν πάν). Β: ο| 23. Die Beiabeit. Β: Βαβ er 5. 6pr. in Dronung ge:
θεός άξει. EX: εάν τε αγ. και εάν τε πον.

bracht hat. vE: feßte ... zusammen.
Subsc. AD: 'Εκκλησιαστής.

10. rechte B. der W. B: gefällige, dW: liebliche
Reden u. richtige Aufzeichnung der B3.0. W. vE: Bc
Aliffen war d. Pr. zu erreichen, sich gefällig audzus

Pt.1,6.(Bbr.

* Er suchte,

10,12,

Der Weisen Spieße u. Nägel. Biel Bücherma en u. Predigen. Die Sauptsumme. XII. Derselbe Prediger war nicht allein

Cumque esset sapientissimus Ec- 9 weise, sondern lehrete auch das Volt

clesiastes, docuit populum, et enar. gute Lehre, und merkte und forschte, 185.4,82. ravit quae fecerat, et investigans com10 und ftedete piele Gprüche.

posuit parabolas multas. * Quaesivit 10 daß er fände angenehme Worte, und

verba utilia, et conscripsit sermones schrieb recht die Worte der Wahrheit.

rectissimos ac veritate plenos. 11 Diese Worte der Weifen find Spieße

Verba sapientium sicut stimuli et 11 und Nägel, geschrieben durch die Mei

quasi clavi in altum defixi, quae per fter der Versammlungen, und von Ei

magistrorum consilium data sunt a 12 nem Şirten gegeben. * Hüte bich, mein

pastore uno. * His amplius, fili mi, 12 Sohn, vor andern mehr; denn viel

ne requiras! Faciendi plures libros Büchermachens ift kein Ende, und viel

nullus est finis, frequensque meditapredigen macht den Leib müde.

tio carnis afflictio est. 13 Laffet und die Hauptsumme aller Lehre

Job.28,28.
1Tm.1,5.

Finem loquendi pariter omnes au- 13 hören: Fürchte Gott und halte seine diamus: Deum lime et mandala ejus

Dt.6, 2. Mich. Gebote! denn das gehöret allen Mens

observa! hoc est enim omnis homo. 14 fchen zu. * Denn Gott wird alle Werke

3,17.Sap.1,

* Et cuncta, quae fiunt, adducet Deus 14 vor Gericht bringen, das verborgen ist, 86 Ro. 16. in judicium pro omni errato, sive

(, . es sei gut oder böse.

bonum sive malum illud sit.

6,8.

12. A.A: viel Predigen.
13. U.L: Hauptsumma.
14. U.L: alles Werf.

11. Al.: concilium.
14. Al.: erratu (Al.: abscondito).

drüden, zu schreiben wus recht ift, u. zu sagen w. ihnen ist ... bavor w. vE: Und außerdem ... sei dega wahr ift. 'B: u. was in Aufrichtigkeit gefchrieben ist, wegen gewarnt! B: vieles Nachfinnen ist eine Ermű: das find W. D. W.

dung des Fleisches. (vE: aber zu v. Lesen ist zu an: 11. Die wie Stacheln u. eingeschlagene Nägel; ftrengend für d. Körper!) die D. d. Sammlungen sind geseßt. DW: in 13. B: Das Ende des Worts des Allen, so da ges Sammlung gebracht, geg. v. G. Lehrer? vE: ein hört ift worden, ift. DW: D. G. aller £. 1. und 5. blagenbe N. Mitgliedern der Weisen - Perf. find s. vE: E. des Ganzen. DW: gilt für alle M. vE: diesés übergeben worden...? (B: N. welche die Zusam foll jeder M. B: das ift der ganze Mensch! menfügungen festhalten?)

14. rammt allem das dW: [bag er hålt) über 12. viel Studieren. B: Was nun übrig bleibt von alles Verborg. vE: welches ... ex mag g. o.b.gewesen diesem, so laffe dich warnen. DW: W. aber außer sein, gehalten wird.

APPENDICES.

I.

EPICRISES MASORETHARUM

SINGULIS LIBRIS SUBJECTAE.

Fortis esto! 1) Summa versuum libri

Psalmorum

dileri +6+70+40+10+400+2+5=] 19vina habitaculum domus tuae et locum +40+6+100+40+6+20+400+10+2+50 sedis gloriae tuae (Ps. 26,8).

חֲזַק : סְכוּם פְּסוּקֵי דְסֵפֶר

תְּהִלִים ,bis mile et quingenti et viginti et seplem אַלְפַּיִם וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וְעֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה •

et symbolum 2 ) ejus : Domine , dilexi וְסִימָכוֹ י"י אָהַבְתִּי מְעוֹן בֵּיתֵךְ וּמְקוֹם

מִשְׁכַּן [6

+
+
+

5
20
+

300=1527] כְּבוֹדֶךְ : Et medium ejus : Et decipiebant eum ore וְחֶצְיוֹ וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם : ,Et ordines ejus 8 ) novem et decem וּסְדָרָיו תִּשְׁעָה עָשָׂר • ..) et symbolum ejus : Satans bono os וְסִימָכוֹ הַמַּשְׂבִּיעַ בַּטוֹב [= 6

+
9
+

2+ 2=19] עֶדְיִךְ : חֲזַק : סְכוּם פְּסוּקִים שֶׁל סֶפֶר

מִשְׁלֵי :nongenti et quindecim תְּשַׁע מֵאוֹת וַחֲמִשָּׁה עָשָׂר • -Et cecinit Debora

( Jud . 5,1 ) symbo וַתָּשָׁר דְּבוֹרָה [=4

+
200
+
300
+
400
+

6+

5=915] סִימָן : :Et ordines ejus octo וּסְדָרָיו שְׁמוֹנָה • (3,23.Tunc ibis secure viam tuam ( Prov אָז [=7

+

1=8] תֵּלֵךְ לָבֶטַח דַרְכָּךְ סִימָן : Et medium ejus : Ante fractionem superbia וְחֶצְיוֹ לִפְנֵי שֶׁבֶר גָּאוֹן :

decus s. desiderium) tuum (s. aetatem i. e. juventutem tuam) (Ps. 103,5).

Fortis esto!

Summa versuum libri

Proverbiorum

lum.

(Prov. 16, 18).

:סימן Hujus rei explicationem vide infra in Appendice II
.
sub voce (2

.
. (3

1) Formula excitandi lectorem. Cf. App. II. sub hac voce.
2) . .
3) Vide infra Append. II. sub voce 770.

« السابقةمتابعة »