صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

für

Wissenschaft und Literatur.

3. Band.

Staats- und rechtswissenschaftliche Abtheilung.

1. Band.

Forschungen

über das
Recht der Salischen Franken

vor und in der Königszeit.
Lex Salica und Malbergische Glossen.
(Erläuterungen, nebst erstem Versuch einer vollständigen hochdeutschen Uebersetzung.)

Nachgelassenes Werk

von

Dr. Knut Jungbohn Clement.

Herausgegeben und mit einem Vorworte und Register versehen

von

Dr. Heinrich Zoepsi,
Geheimer Hofrath und ord. Professor an der Universität zu Heidelberg.

BERLIN
Verlag von Theobald Grieben.

1876.

über das 572-47 Recht der Salischen Franken

über das

vor und in der Königszeit.

Lex Salica und Malbergische Glossen.

(Erläuterungen, nebst erstem Versuch einer vollständigen hochdeutschen Uebersetzung.

Nachgelassenes Werk

von

Dr. Knut Jungbohn Clement.

Herausgegeben und mit einem Vorworte und Register versehen

von

Dr. Heinrich Zoepfl,
Geheimer Hofrath und ord. Professor an der Universität zu Heidelberg,

BERLIN.
Verlag von Theobald Grieben.

1876.

15 March 1999.

Gift of zonnige W. Ro-s. Fa. D.,

Carabridge

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IV.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

VI.

[ocr errors]
[ocr errors]

VII.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Seite

Vorwort des Herausgebers . . . . . . . . . . . . . . . . VIII

Vorwort von Dr. K. J. Clement · · · · · · · · · · · · · · I

I. Geschichtliches . . . . . . . · · · · · · · · · 2

II. Kritische Bemerkungen . . . . . . . . . . . . 40

a) zu Jacob Grimm's Erläuterungen zu Andreas . .

b) zu desselben Erläuterungen zu Elene . . . . . . 56

III. Die Lex Salica . . . . . . . . . . . . . .

De mannire . . . . . . . . . . . . . . . 86

De furtis porcorum . . . . . . . . . . . . . 89

III. De furtis animalium . ..

De furtis ovium

De furtis caprarum . . . . . . . . . . . . . 110

De furtis canum . . . . . . . . . . . . . . 112

De furtis avium . . . . . . . . . . . . . 114

VIII.

De furtis apium . . . . . . . . . . . . . . 117

De damnum in messe vel qualibet clausura inlatum 119

De servis aut mancipiis furatis . . . . . . . . . 123

XI.

De furtis ingenuorum vel effracturis . . . . . . . 125

XII.

De furtis servorum vel effracturis . . . . . . . . 126

XIII. De rapto ingenuorum . . . . . . .

127

XIV. De superventis vel expoliatis ......

XV.

(sine rubro). . . . . . . . .

XVI. De incendiis . . . . . . . . . . . . . .

134

XVIL De vulneribus . . . . . . . . . . . . .

XVIII. De eum qui innocentem hominem ad regem accusat . 139

XIX. De maleficiis . . . . . . . . . . . . . . 140

XX.

De eum qui ingenua muliere manum vel brachium ex-

trinxerit . . . . . . . . . . . . . . . 142

XXI. De navibus furatis . . . . . . . . . . . . .

XXII. De furtis in molino commissis . . . . . . . . . 146

XXIII. De caballo extra consilium domini sui ascenso..

XXIV. De homicidiis parvolorum vel mulierum . . . . .

148

XXV. De adulteriis ancillarum . . . . . . . . . . 151

XXVI. De libertis demissis . . . . . · · · · · · ·

153

XXVII. De furtis diversis .....

XXVIII. De elocationibus ....

XXIX. De debilitatibus . . . . . . . . . . . . . .

XXX De conviciis . . . . . . . . . . . . .

XXXI. De uia lacina . . . . . . . . . . . . . . .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Seite

De ligaminibus . . . . . . . . . . . .

169

De venationibus · · · · · · · ·

170

De sepibus . . . . . . . . . . . . . . . . 172

De homicidiis servorum vel expoliatis ...

De quadrupedibus si hominem occiderint ...

De vestigio minando . . . . . . . . .

De furtis caballorum vel equarum . . . . . . . 181

De plagiatoribus · · · · · · · · · · · · · 185

(sine rubro). . . . . . . . . . . . . . . . 187

De homicidiis ingenuorum . . . . . . . . . . 191

De homicidio in contubernio facto . . . . . . . 196

De homicidio in contubernio facto . . . . . . . 198

De reipus . . . . . . . . . . .

De migrantibus · · · · · · · · · · · · · 204

De adfathamire . . . . . . . . . . . . . . 206

De filtortis . . . . .

De falso testimonio · · · · · ·

· 214

De testibus · · · · · · · · · · · · · · · · 214

De fides factas ......

De ando meto · · · · · · · · ·

De rem prestitam . . . . . . . . . . . . . . 223

De manum ad ineo redemendam . . . . . . . . 225

De grafione occisum . .........

De corporibus expoliatis . . . . . . . . . . . 229

De eum qui ad mallum venire contemnit ...

De rachineburgiis . . . . . . ....... 234

. . . . . . .

De chrene chruda . . . . . . . . . . . . . 236

De alodis . . . . . . . . . . . . . . . 239

De eum qui se de parentilla tollere vult . . . . 241

De charoena . . . . . .

·

.

·

.

· · ·

. .

· · · · ·

. .

243

. .

De conposicione homicidii . . . . . . . . . . 245

De homine in oste occiso . . . . . . . . . . . 245

De herburgium . . . . . . . . . . . . . .

De caballo mortuo extra consilium domini sui decotato 249

De mitio fristatio ............... 250

Si quis hominem de furcas abaterit extra consilium do-

mini sui iudicis . . . . . . . . . . . . . . 250

De eum qui hominem vivo de furca furaverit ... 252

De eum qui infantem alienum tundere praesumpserit . 253

De muliere qui se cum servo suo copulaverit . 255

De conciliatoribus . . . . . . . . . . . . . 256

De muliere vidua qui se ad alium maritum donare vo-

luerit . . . . . . . . . . . . · · · ·

De viris qui alias ducant uxores . . . . . . . . 259

De hominem inter duas villas occisum . . . . . . 260

De pignoracione . . . . . . . . . . . ...

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »