صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

“ CHROMATICS; OR, AN ESSAY ON THE ANALOGY AND HARMONY OF COLOURS ;"

AND OTHER WORKS.

“ Nostrates juvet artifices, doceatque laborem ;

Nec qui Chromaticês nobis, hoc tempore, partes
Restituat, quales Zeuxis tractaverat olim,
Hujus quando magâ velut arte æquavit Apellem
Pictorum archigraphum, meruitque coloribus altam
Nominis æterni famam, toto orbe sonantem.”

Du FRESNOY, v. 257.

LONDON:

CHARLES TILT, FLEET STREET.

SOLD BY BOOKSELLERS, PRINTSELLERS, AND ARTISTS' COLOURMEN.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TO

SIR MARTIN ARCHER SHEE,

PRESIDENT OF THE ROYAL ACADEMY,

AND TO

THE ARTISTS OF BRITAIN.

GENTLEMEN,

The subject of the following Treatise is so essentially your own, that this address would be vain and uncalled-for, were it not due as a mark of respect and grateful attachment to yourselves, and an acknowledgment of the constant approbation and friendly attention with which you have encouraged the author, and identified him with yourselves and your pursuits.

You, Gentlemen, have attained imperishable honour, by achieving for your country the only requisite to her transcendent reputation-PREEMINENCE IN Art; and it needs not inspiration to foretell, that, by engrafting a refined taste on the prescripts of nature and science, you will consummate a school of colouring which is already celebrated and followed throughout Europe; and

« السابقةمتابعة »