صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TABLE E.-Receipts of the Several County School Boards from all Sources for the Year ending July 31, 1899, as per Statemente

Rendered by Treasurer of the Several School Boards.

Appropriat'n
State school Free school State dona.

to colored
tax.
fund.
tions.

schools,

[blocks in formation]

200 00

1,579 28

28,700 00

5,077 60

2,171 83
3,973 90
1,966 33

294 86

Allegany $25,574 16 $1,543 43 $ 400 00
Aune Arund 19,856 42 1,558 23

1,200 00
Baltimore.... 38,567 79 2,323 00 I, 200 00
Calvert.... 6,308 01 2,009 51
Caroline.. 8,299 48

400 00
L'orchester

II,114 02 988 61 1,200 00
Harford 26,365 78 1,572 97 1,000 00
Iloward

9,575 14 1,238 80 1,200 00
lent

9,740 65 2,843 30
Iontgom'y.. 16,181 30 2,154 35
Pr. George's 16,296 69
(). Anne's ... 10,753 63,- 1,619 62 1,000 00
St. Mary's... 10,504 57 1,038 18 400 00
Somerset 14,849 43 1,377 17 1,000 00
Tulbot

1,200 00
Wicomico

12,030 79 1,539 71 1,200 00 Worcester

2,360 OI
4,301 71
4,193 85

27 07
4,614 75
1,108 19
2,127 57
5,853 64
2,708 84
3,036 53

263 88

119 86

$ 984 84' $ 45,000 00
10,621 68

31,210 04
6,392 36 202,750 00
4,061 01

3,189 02
2,981 32 14,300 00

33,000 00
2,762 88 33,400 00
7,040 52 4,045 96
6,191 80 II,000 00
4,571 36

42,000 00

12,000 00
4,728 92 45,500 00
3,078 00

14,000 00
4,703 84 14,900 00
7,477 44 30,000 00
9,187 44 20,900 00
5,559 89 21,523 75
6,317 16

3,066 87
7,545 48

7,427 04
5,194 44 31,590 52

56,000 oo

9,500 00 10,319 47

2,569 16 1,000 00

$41,373 10 $117,555 60

3,264 15
13,718 28

307,920 23
1,051 30 19,208 72

31,118 57
1,730 48

93,927 45
6,071 96 62,279 03
3,085 05 27,976 24

50,429 92
2,173 34 83,895 08
1,667 63 29,621 44

88,040 42
5,541 13 38,995 58
4,807 25
3,275 66

59,546 60
4,290 49

54,588 76 7,609 33

55,198 82

24,748 oo
8,589 56 75,286 or

1,179 92 59,604 42
13,258 52 96,373 95

1,752 25 36,697 48 6,727 81

40,685 24

462 37

739 35
8,243 18
2,324 22

52 00
403 75
269 75

180 20
653 57
3,140 03

193 97
463 45
1,701 22 1,927 42
2,686 38
6,212 70
2,805 06 1,269 62

598 57
3,248 46
5,105 12

43,171 60

57 88

2,000 00

3,503 96

54 42

680 42

4,575 86 3,290 62

[blocks in formation]

1,650 92

3,975 08 5,192 68

3,451 19

Totals.. $363,604 81 $37,834 22 $14,000 00 $111,918 23 $696,622 67 $56,524 54 $117,139 99 $58,337 33 $3,922 74 $132,142 49 $1,592,047 02 Bilto. City... 212,636 20 12,252 36 36,875 04 1,117,085 06 53,691 56

171,090 83.... 10,504 82 1,684,135 87

COUNTIES.

1,437 26

1,525 68

1,200 00
Carroll.. 17,724 25

1,614 13
Cecil..

13,862 29 (iarles...... 9,613 14 853 32

14,371 06

1,740 37 Frederick.

27,139 90 2,559 74
Garrett...

I1,002 67 1,771 57 I, 200 00
Washingt'n.

21,958 26
1,707 68

11,915 381 1,424 78

1,392 81

Totals,

$576,241 01 $50,086 58 $14,000 00 $148,793 27 $1,813,707 73 $110,216 10 $117,139 99 $229,428 16$3,922 74$142,647 31$3,276,182 89

neous.

926 99

28 33

994 08

186 51

TABLE F-Statement Showing Details of Disbursements for Public School Purposes, and the Totais for the Year Ending July 31, 1899, us

per Statement Rendered by the Treasurer of the Several School Boards. Incidental Ex

Building, Re-
Teachers
penses, in. Book end pairing and

Supervision
Interest.

Balance on
COURTIES.
Salaries. cluding Rent Stationery Furnishing

and Oilice Miscella

Indebtedness hand July 31.

Totale.
and Fuel

School Houses.
Expenses.

paid.

1998.
Allegany.

$56,382 62
5,473 53 $1,163 84 $27,954 81 $3,322 40 $5,648 41 $30 00

$17,579 99 $117,555 60
Anne Arundel... 48,341 39 6,051 43

1,125 58
6,258 55 2,775 95 8,449 29

175 67 22,000 00

95,177 86 Baltimore..

176,117 80 16,460 62 17,732 53 41,926 50 4,395 11 4,223 79 452 19 36,000 00 10,611 69 307,920 23 Calvert... 15,186 61

42 83
1,736 25 1,077 09
64 60

146 02 19,208 72
Caroline.

19,433 25
1,436 94
2,461 81 3,582 00 1,321 22
755 71 277 30 1,130 56

719 78

31,118 57
Carroll

39,557 69
5,012 23 7,384 70 16,958 22 2,686 80

1,940 13 19,300 00 93 50 93,927 45 Cecil. 43,479 33 3,511 93 4,778 00

3,417 38 1,622 14 717 54

4,752 71
Charles.
18,928 62

62,279 03
842 70 41 50 1,641 94 1,617 45

359 10

3,315 00

1,229 93 27,976 24
Dorchester.
29,210 43 3,173 44 3,067 01 2,801 16

1,989 49
962 60
250 00 4,000 00

4,975 79 50,429 92
Frederick
68,080 35 5,798 13 1,575 97 3,778 22

2,843 31 1,455 33

279 17

84 60 83,895 08 Garrett.

20,614 66 1,919 55 2,710 50 1,187 71 1,407 94

127 43

1,467 14 29,621 44
Harford.

52,540 67
4,502 42 5,106 63 9,808 63 2,182 62

1,511 16
341 77 12,046 52

88,040 42
Howard,

23,735 85
1,817 13 776 46

2,226 66 1,260 41 914 45 II 83

1,000 00 7,252 79 38,995 58
Kent....

28,474 97
2,000 04 3,441 54 2,751 30 1,445 69 247 34

4,510 72

43,171 60
Montgomery. 46,047 20

2,610 79
4,790 58
1,173 63

182 84
2,678 63

59,546 60 Prince George's. 36,456 67 3,880 63 55 09 3,377 37 1,742 24

667 77

400 00

2,016 67 5,992 32 54,588 76 Queen Anne's...

33,912 II 2,444 78 3,317 46 2,047 31 2,163 25 639 47

9,868 51

55,198 82 St. Mary's.

19,427 41
840 32
866 16 1,129 95 496 17

1,950 39 24,748 00
Somerset.
28,461 43 2,228 09

3,518 79
3,689 58
1,272 30
779 77
431 84 29, 301 18 5,603 03

75,286 oi
Talbot.
33,350 75 3,384 24
3,164 84 8,392 56 2,091 70 1,782 51 I 367 50

3,000 00

4,070 32 59,604 42 Washington 56,694 15 3,813 36

207 83 20,328 15 2 428 85 249 10

25 67 12,626 84

96,373 95 Wicomico.. 24,966 04 1,919 29 2,342 96 2,791 32 1,351 28

584 07

2,742 52 36,697 48
Worcester ....
27,149 57 2,730 74

1,365 49 401 44 845 98

3,585 73 40,685 24
Totals.

946,549 57 82,779 32 64,651 41 176,725 87 45,145 62 33,204 49 6,023 22 134,424 37 102,543 05 1,592,047 02
Baltimore City.

1,124,538 06 83,359 61 82,653 11 248,122 49 16,720 00 2,053 03

1,557,456 30 Totals. $2,071,087 63 $166,138 93 $147,304 52 $424,848 36 $61,865 62 $35,257 52 $6,023 22'$134,424 37 $102,543 05 $3,159,503 32

405 26

300 00

1,652 94

5 00

37 60

805 93

192 68

4,413 61

[graphic]

TABLE G.-Showing the Number of Pupils on the ist of January, 1899, in the Primary, Grammar and High School Grades,

and in Special Studies for the Year ending July 31, 1899.

[ocr errors]

792

Allegany... 3,143 1,942 1,732 1,561 1,057 709
Anne Arundel.. 1,720 9271 954

770

587 400 Baltimore

5,689 2,418 2,263 1,359 962 1,019 Calvert.. 625 409 418 391 208

116 Caroline 1,129 693 640 605

446 262
Carroll..

1,838 975, 1,195 937 630 474
Cecil.
984 575 795

737 512
Charles.

945 570 522 513 560 Dorchester.

1,442 877 1,041

600

366
Frederick

1,686 1,697' 1,536 1,781 1,747 1,103
Garrett.
973 673 854

985

*544 95
Harford.

795 990 705 470
Howard.

712 471 450 389 317 143
Kent

991
611

501 455 304
Montgomery. 1,638

874
935
910

746 476
Prince George's. 1,703
826 742 523 450

381
Queen Anne's... 1,016 672 688 529 341

188
St. Mary's.

462
325 149

22
Somerset.
1,413 831 905 637

497

394
Talbot...

1,496 521 575 548 421
Washington.. ....' 1,832 1,642, 1,607 1,153 925 565
Wicomico....

945 771 788 784 552 568
Worcester,

1,094 672 805 723

693 341

COUNTIES.

1,535

529

538

478

Totals. 35,087 20,895 21,247 18,773 14,329 9,320 5,669 3,144 8,883 24,530 3,435 4,373 41,828 1,683 2,439 41 14 45 14 24 59 14
Baltimore City... 18,622 11,361 9,545 8,516 6,274 4,401 7,053

Totals. 53,709 32,256 30,792 17,289 20,603 13,721 12,722 3,144 8,883 24,530 3,435 4,373 41,828 1,683 2,439 82 28 90 28 48 118 28

2 28 9028

TABLE 11. -Statement Showing the Number of Schools, of Teachers uith their Average Salaries, of Different Pupils,

Average Enrollment and Attendance, and the Average Cost of eacht Pupil for the Year Ending July 31, 1899.

1

[blocks in formation]

. Months Sch'ols were

open.

Average yearly sala

ries of teachers.

Number of

different
pupils.

Highest en. rollment in one term.

AVERAGE NIM-
BER OF PUPILS.

Cost of each

pupil reckonEnrolled Inatten.

ed on average dance. attendance.

Male Feml'e Total

[blocks in formation]

$ 8 35 21 74

8.8 940 2,272 3,212 $284 45 133,020 128,206 117,616 78,002 Baltimore City

199 Ιο 222 1,693 1,915 556 57 96,312 67,890 65,517 54,683 Totals...

2,503 9.4 1,162 3,965 5,127) $420 51 229,332 198,096 183, 133 132,685 + Found by dividing teachers' salaries, incidentals, supervision, and miscellaneous items by average enrollment.

Totals

2,304

$15 04

TABLE I.-Colored Schools --Statement Showing the Number of Schools, Number of Teachers— Male and Female, Number of Different
Pupils, Average Number of Pupils enrolled and in Attendance and the Highest enrollment for One Term for the

Year ending July 31, 1899.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

$ 2,325 30 14,639 61 23,356 94 4,993 91 6,818 50 2,308 27 6,237 32 8,249 88 8,039 23 7,840 63

5
31
34
15
13

5
15
25
17
15

926

9 10 IO IO 8 772 812 9 72 872 572 о 972 IO 9

184
1,299
1,050
570
566
222
447

812
1,056

864

4
39
34
17
19
II
15
30
41
28

2
21
15
19
33
28
20
26
30
19
IO
17
22

22
II
18
30
45
33

2
25

1,731
1,010

984
386

721
1,530
1,828
1,174

21 1,025

16

547 368

290
2,511
1,839
1,180
I 202

405

819
1,707
1,941
1,392

22
1,185

707
1,307
2,255
1,833
1,028
1,505
1,769
1,559

398
1,145
1,354

[ocr errors]

659

297 35
8,638 12

Allegany:
Anne Arundel.
Baltimore.
Calvert...
Caroline
Carroll
Cecil.
Charles..
Dorchester.
Frederick
Garrett.
Harford
Howard
Kent......
Montgomery
Prince George's..
Queen Anne's.
St. Mary's..
Somerset.
Talbot...
Washington.
Wicomico..
Worcester.

4,137 18

8,207 63
8,588 51
10,765 00
5,636 81
8,299 54
10,880 88
7,935 92
3,061 25
5,501 94
7,832 49

1,947
2,158
1,572

28
1,379

906
1,418
2,525
1,993
1,246
1,727
2,043
1,810

450
1,255
2,577

17
15
II
31
24
I 2
17
17
17

6
13
12

8172 9 772 9 792 772 9

20 40 31 20 26 36 25 I 2 23 26

I,IOI
2, IOI
1,651

903
1,310
1,672
1,356

379
1,071
1,018

530
1,496

834
482
594
895
763
267
605
591

[blocks in formation]

213 51

367 196

580 247

34,084 12,768

26,082 8,801

16,058 6,931

29,353 11,832

IO

Totals.

$323,314 77

527

9.32

264

563

827

46,852 34,883 22,989

41,185

« السابقةمتابعة »