صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed]

CAROLINE COUNTY SCHOOL STATISTICS.
ATTENDANCE FOR THE YEAR ENDING JULY 31, 1899.

[graphic]
[ocr errors]

CAROLINE COUNTY SCHOOL STATISTICS.
EXPENSES FOR YEAR ENDING JULY 31, 1899.

[graphic]

Number of school.
Election district.

II 00 IO 00 116 00

831 19 14

2 55 56 19

34 00

55 18

1660 70

30 00

188 50

228 98

63 7 3 83 9 3

201 00

IO 00
II 00
IO 75

6 63
IO 00

48 3 76 2 86

188 50 188 50

4 33

215 76 202 II 199 46 294 77 215 77

IO 3 II 3

34 79

30 48

9 70

4 17

219 50
202 00
204 00
204 00

5 00

I 95

6 00 8 00

216 95

.

12 31

I 41 24

2 02

214 02

IO IO

1 99

188 50

200 59

CAROLINE COUNTY SCHOOL STATISTICS-Continued.

ATTENDANCE FOR THE YEAR ENDING JULY 31. 1899.

[blocks in formation]

61 132

78197

26

62

22

[ocr errors]

3 4 Minta E. Todd .......

50 29
56 31 56 33

41 28 61 41 4 J. Thomas Parrott .....

29
18

40 291 44 29 25 20 45 5 4 Bertie Noble....

28 16

39

21 38 19 23 13 39 64G. E. Williamson, prin..

99

700

77 76 116 Lida Porter, ist ass't....

Elizabeth Phillips, ist ass't.. 71 4 Winnie Griffith.

39 23 50

34 22 23 20 51 8 4 Nettie C. Dean, prin...... 56 46

42 57 38 46 40 63 Anah L. Blades, ass't.. 9 4 Ella M. Harrison..

15 21

151 23 16 20 16 25 10 4 Dollie E. Kelley.

I 2 8 241 13 22 II 17 14 24 II 4 Nellie C. Harris.

36
23 42

23

40 25 23 15 42 12 4 Mary Stafford..

32 21

31 20 30 21 20 17 32 I 5 Ella H. Whiteley.

37
21 47

28 48 32 34 23' 48 2 5 Mattie Douglass.

31 18

32
18

32 17 20 14 40 3 5J. Foster Boyer.

43 26 50 34 47 25 28 15 52 415 Lulu Gullett.....

56 42 66

49 63

44 42] 36 67 5 5 Lelia J. Cox...

40 24 49 29 48 28 32 26 49 65E. J. Nelson, prin ....

103
81 116 85) 119

88

93 Sallie B. Mowbray, ist ass't.

Dora Noble, ad ass't...... 7 5 Annie M. Poole..

33
22

40 23 37 22 24 22 52 8 5 Myrtle Gootee......

36
23 37 25 43 26

27 21 44 Il Elizabeth Blake............. 44 24 55 301 44 21 21 I 2 57 21 6 E. Grace Griffin

26 17 29 17 24 15 18 15 35 3 6 Estelle Watkins, prin.

61 36 631 36 56 40 48

40 69 Bessie Deekins, ass't. 5 6 Clara Beauchamp...

29

20 34 20 31 15 20 16 34 6 6 Mary F. Johnson..

29 19 361 22 27 13 17 15 36 7 6 Myrtle M. Dnkes..

22 2487 1635 288711817 2686 1708 1898 1548 3109

24 141 25 15 27 20

81 117

18 31

[graphic]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »