صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THESAURUS

HYMNOLOGICUS

SIVE

HYMNORUM CANTICORUM SEQUENTIARUM CIRCA
ANNUM MD USITATARUM COLLECTIO AMPLISSIMA.

CARMINA COLLEGIT, APPARATU CRITICO ORNAVIT,
VETERUM INTERPRETUM NOTAS SELECTAS

SUASQUE ADIECIT

HERM. ADALBERT. DANIEL,

PHILOS. DR. SOCIETATIS HISTORICO-THEOLOGICAE LIPSIENSIS SODALIS.

TOMUS TERTIUS.
1. DELECTUS CARMINUM ECCLESIAE GRAECAE CURANTE

REINHOLDO VORM B A UM.
II. CARMINA SYRIACAE ECCLESIAE CURANTE LUDOVICO

SPLIETH. PH. DR.
III. PARALIPOMENA AD TOMUM PRIMUM ET SECUNDUM.

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

PRAEFATIO.

Nihil admodum habeo, mi Lector, quod Praefationis loco praemittendum ducam, nisi ut veniam petam si Thesauri mei pomoeria extendisse atque ex prioris consilii angustiis in liberiora spatia eduxisse videar. Etenim cum Latinae ecclesiae Hymuos ecclesiasticos colligendos illustrandosque suscepissem, verebar ne buius seculi ingenium turbulentum, in rixis ac spinis occupatum, suavissimis antiquae ecclesiae carminibus obstreperet: nec cogitabam fore ut et in Romana et in Protestantium ecclesia tam multi coeptis faverent, atque adeo Thesaurum desiderarent auctum et orientalis regionis gemmis et margaritis locupletatum. Non mibi id tribuo; satis enim scio in multis mihimet ipsi me non satis fecisse.

Sed apud

« السابقةمتابعة »