صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

And sweetly melt into just shades and light';
When mellowing years their full perfection give',
And each bold figure just begins to live'.
The treacherous colours the fair art betray',
And all the bright creation dies away'.

SIMPLE INTEREST.-LESSON 11.

CASE 3. When there are fractional parts in the rate per

cent.

RULE. Find the interest of the given sum, agreeably to case 1, and take even parts for the fractions. The amount of the results will be the interest for one year.

Thus:-(1) What is the Int. of $225 for 3 years, at4 2-4 per cent. a year?

225X4 900-100-$9.Int. at 4 pr. ct. for 1 year. 2-4=1-8 of 4 pr. ct. & 9=1-8=1.125. Int. at 2-4 per cent. for 1 year.

$10.125 Int. 4 2-4 per cent.

[blocks in formation]

(2) What is the Int. of $2.25. for 5 years, at 53-4 per cent. per annum? Ans. $64.6875.

OBS. When the principal has decimals attached to it, point off as in multiplication of decimals; that is for dimes, divide by 1000 instead of 100; for dimes and cents, divide by 10.000. and for dimes, cents and mills, divide by 100.000.

(3) What is the Int. of $225.5 for 1 year, at '7 per cent? Ans. $15.785.

$225.5X7 15785-1000=$15.785.

(4) What is the Int. of $225.75, for 1 year, at 7 per cent? Ans. $15.8025.

$225.75X7=158025 10.000-15.8025.

(5) What is the Int. of $225.625. for 1 year, at 7 per cent? Ans. $15.79375.

$225.625X7=1579375-100.000-$15.79375.

(6) What is the Interest of $653.375 for 3 1-4 years at S 1-2 per cent. a year? Ans. $180.488.

[ocr errors]

FALSE SYNTAX LESSON 12.

RULE 2. The noun implying possession, has the sign of the possessive case, and is governed by the thing possessed: -As my brother's love is not affected,

My friends esteem is well founded. This sentence is faulty, because the noun friends implies possession and is without the sign, in violation of the 2d Rule. Therefore, the apostrophe should be placed before the s. Thus:-My friend's esteem, &c. Wisdoms precepts form the bases of the good mans actions. A mothers tenderness, and a fathers love are natures gift's for the worlds advantage. A mans name is often his fortune.

OBS. 1. When the thing possessed, is jointly the property of two or more subjects, the sign of possession is attached to the last, only; Thus:--This is Mary, Jane and Helin's desk. But when the thing possessed belongs to two or more distinct persons, then each name has the sign of possession. Thus:-This is Mary's Jane's or Helin's room.

OBS. 2. When a possessor and a profession are named, the sign attaches to the possessor's name. Thus:----They were bought at Hill's the Tailor, or at Mills' the merchant.

Mary bought the book's at Smiths the Stationer's. Peter's; John's and Andrew's occupation was that of fisher's men. The world's government is not left to chance.

OBS. 3. The preposition of, implies possession and may be used to avoid the hissing of a continued repetition of the possessive She saw his brother's wife's father:---or, she saw the fath er of his brother's wife.

case.

SPELLING.-LESSON 13.

Words of three syllables, in two columns, one exhibiting the spelling and the other the pronunciation; accent on the 1st;

vowels short.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

COMPOUND SERIES.-LESSON 14.

RULE 2. When two or more compound members follow each other in the concluding series, they all adopt the falling inflection except the penultimate member, which takes the rising inflection; Thus:-Notwithstanding all the pains that Cicero took in the education of his son, he was neverthelessa mere blockhead. Nature had rendered him incapable of improving by the rules of eloquence, 'the precepts of philosphy, his father's efforts,' and the most refined society in Athens.

Too many of both sexes,' spend their time in doing nothing at all, or in doing nothing to the purpose, or in doing what they should not do.`

The first objection taken to the constitution, was, that it was a consolidated, instead of a confederated government;' that in making it so, the delegates at Philadelphia, had transcended the limits of their commission, changed, fundamentally the relations which the States had chosen to bear to each other; annihilated their respective sovereignties, and converted the whole into one consolidated empire.

Nature has expended all her art in beautifying the human face; she has touched it with vermilion; planted in it a double row of ivory; made it the seat of smiles and blushes; lighted and enlivened it with the brightness of the eyes, hung it on each side with curious organs of sense; given it airs and graces that cannot be described," and shaded the whole with a crown of hair which sets all its beauties in the most agreeable light.

SIMPLE INTEREST.-LESSON 15.
By Decimals.

NOTE 1. As the terms in Federal Money have a Decimal relation, the dollar being unity, and as the rate per cent. is also a Decimal, it follows that, interest on this currency may be safely, conveniently, and expeditiously cast by Decimals.

Rule 1. Multiply the principal by the rate per cent, and point off to the right, as many places as equal the decimals in both factors, the result will be the interest for one year.

Rule 2. Multiply that interest by the given time, and ob serve the same pointing, the product will be the answer. Thus. (1) What is the interest of $225 .72 for 3 1-2 years, at 6 per cent. a year?

225.72X06=$13.5432X3.5=$47.40120 Ans.

NOTE 2. The 6 per cent. is the 6 hundredths of unity, or a dollar, and has the second place from the point; Thus:-.06. At 7 per cent. Thus:-.07. At 10 per cent. Thus:-.10. At 5 per cent. Thus:-.05. and at 1 1-2 per cent. Thus:-.015, or at 1-2 per cent. Thus:-.005. Also, the 31-2 years is 3. 5 years: hence in the last product there are five decimals, and the answer is 47 dollars, 40 cents. 1 Mill, 2 tenths of a Mill.

(2) What is the interest of $34.625 for 3 1-4 years, at 5 1-2 per cent. a year? 34.625X055=$1. 904375X3.25=$6.18918875. or $6.19. (3)What is the interest of $63.50 for 6 1-2 years, at 7 per Ans. $28.89 1-4.

cent?

NOTE 3. As the principal, time, aud rate, are successively involved, it matters not in what order they are taken; the final result will be the same. Take the last Example; 6.5X.07=455X$63,50=28,8925.

FALSE SYNTAX.-LESSON 16.

Rule 3. Transitive verbs govern the objective case of nouns and pronouns. As, the horses draw the cart.

I shall premise with three particulars. This sentence is faulty, because the transitive verb premise, is robbed of its governing power, by the introduction of the preposition with. This, therefore, should be expunged. Thus:--I shall premise three particulars. Repent him of his sins. His labour approaches him to wealth. Flee thee away into the land of Judea. Children should not vie charities. They have tried to agree the sacred history with the profane. Who have I reason to thank? Who did they entertain? Who did he marry? Let them and we unite. They who he had the best reason to esteem, he abused most. Who I honour, I will al

so esteem. Who you esteem, esteem you also. The Lord repented him of his promise. And it repented the Lord that he had made man.

[blocks in formation]

kǎzh'ū-ist.

kǎt'a-kōmz

fac-to-ry

fal-la-cy

fal-li-ble

chas-tise-menttskǎs'tiz-ment

fam-i-ly
fan-ci-ful

fan-ta-sy

fas-ci-nate

flag-e-let

flat-ter-y

flat-u-lent

fran-gi-ble

frat-ri-cide

gal-lan-try

gal-le-ry

făs'sē-nāte

flăj'é-lět

flǎt'tur-é

flatsh'u-lent

frǎn'jē-bl

frank-in-censefrǎnk'in-sense

gar-ri-son

gar-ru-lous

gran-a-ry

gran-u-lous

grat-i-fy

grat-i-tude

grat-u-late

grav-i-tate

klǎm'mur-us
klǎr'ē-fi

klǎs'se-kǎl

dǎl'lē-ǎnse

dǎs'tǎrd-lē

făb'rē-käte

guar-an-ty
hab-i-tude

hal-cy-on

făb'ū-lus

fǎk'tur-ē

falla-sẽ

făl'le-bl

făm'ē-lē

făn'sē-fûl

făn'ta-sē

[ocr errors]

frǎt're-side

gal lăn-trẻ
găl❜lur-ē

găr re-sn
gǎr'rū-lus
grăn'ǎ-re

cat-a-combs

cat-a-logue kǎt'a-lög

cat-a-ract

kǎt'ä-rǎkt

cav-al-ry kǎv'ǎl-rē cham-o-mile kăm'o-mile

hand-ker-chief hăng kěr-tshif chan-cel-lor tshǎn'sĕl-lur haz-ar-dous hǎz'ur-dus chan-ti-cleer tshan'të-kleer jack-an-apes jak'ǎn-āpes tskǎr'rē-ut jag-ged-ness jag'gěd-nes

char-i-ot

grăn u-lus

grăt'e-fi

gărt'ē-tūde

grǎtsh'u-lâte

grăv'ē-tāte
găr răn-te

hǎb'ê-tūde

hǎl'shē-un

« السابقةمتابعة »