صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

In quo*rum sslrcti versiouli 1900, quibus omnes novi testau-xrri vocu-
continentur, Asteaicis notantum;

Tum omnes et singulæ voces, semel vel saepius occurrentes, peculiari nova
distinguuntur.
AU C T O R E.

JOHANNE LEUSDEN,

PROFESSORE

PHILADELPHIA:
J. B. LIP P IN C O T T & C O.
1858.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

3.

qάτ• 'Iwdagar öë $y£vvros vìv 'I»gáw 'Iwgâμ ά ἐyéwnas ròv Oçiov

δΤδέας δέ γirmas rw 'Ia&4αμ• 'Iwáθαμ. ôá êv£vvrdg ròv

EUANGELIUM

SECUNDUM

MATTHAEUM.

CAPUT I.

1 L'£££ generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham. 2 Abraham genuit Isaac Isaac autem genuit Jacob. Ja cob autem genuit Judam et fratres ejus. 3 Judas autem genuit Phares et Zaram ex Thamar. Phares autem genuit Esrom. Esrom autem genuit Aram. 4 Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem genuit Naason. Naason autem genuit Salmon. 5 Salmon autem genuit Booz ex Rachab. Booz autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Jesse. 6 Jesse autem genuit David regem. David autem rex genuit Solomonem ex Uriæ.

7 Solomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abia autem genuit Asa.

8 Asaautem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam.

9 Ozias autem genuit Joatham. Joatham autem genuit

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Αchaz. Αchaz autem genui.
Εzeciam.
10 Εzecias autem genuit Μa-
nassen. Μanasses autem genuit
Αmon. Αmon autem genuit
Josiam.
11 Josias autem genuit Je-
choniametfratres ejus, intrans
migratione Βabylonis.
12 Ρost autem transmigra-
tionem Βabylonis, Jechonias
genuit Salathiel. Salathie! au
tem genuit Ζorobabel.
13 Ζorobabel autem genunt
Αbiud. Αbiud autem genuit
Εliacim. Εliacim autem ge-
nuit Αzor.
14 Αzor autem genuit Sadoc.
Sadoc autem genuit Αchim.
Αchim autem genuit Εliud.
15 Εliud autem genuit Εlea-
zar. Εleazar autem genurt
Μatthan. Μatthan autem ge
nuit Jacob.
16 Jacob autem genuit Jo-
seph virum Μariae, de qua na-
tus est Jesus, dictus Chris
tus.
17 Οmnes itaque generatio
nes ab Αbraham usque ad Da
vid, generationes quatuorde
cim : et a David usque ad
transmigrationem Βabylonis,
generationes quatuordecim : et
ή transmigratione Βabylonis
usque ad Christum generatio
nes quatuordecim.
18 Αt Jesu Christi nativitas
sic erat: Desponsata enim ma-
tre ejυs Μaria Joseph, ante
convenire ipsos, inventa est in
utero kabens de Spiritu sancto.

19 Joseph autem vir ejus, justus existens, et non volens

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eam exemplum facere, voluit
occultè dimittere eam.
20 Hæc autem eo cogitante,
ecce Angelus Domini per som-
nium apparuit ei, dicens: Jo-
seph fili David, ne timeas acci-
pere Mariam conjugem tuam
nam in ea genitum, de Spiritu
est sancto.
21 Pariet autem filium, et
vocabis nomen ejus JESUM :
Ipse enim salvabit populum
suum a peccatis eorum.
22 (Hoc autem totum factum
est ut adimpleretur dictum à
Domino per Prophetam, dicen-
tem :
23 Ecce virgo in utero ha-
bebit, et paret filium, et voca-
bunt nomen ejus Emmanuël :
quod est interpretatum, Nobis-
cum Deus.)
24 Excitatus autem Joseph
è somno, fecit sicut præcepit
ei angelus Domini, et accepit
conjugem suam.
25 Et non cognoscebat eam,
donec peperit filium suum pri-
mogenitum, et vocavit nomen
ejus Jesum.

CAPUT II.

1 AT, Jesu nato in Bethlehem Judææ, in diebus Herodis regis, ecce Magi ab Orientibus accesserunt in Hie rosolymam, dicentes :

2 Ubi est natus rex Judæorum ? vidimus enim ejus stellam in Oriente, et venimus adorare eum.

3 Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Hierosolyma cum illo.

« السابقةمتابعة »