صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Who by his all-commanding might

Did fill the new-made world with light:

For his, &c.

And caus'd the golden-tressed sun

All the day long his course to run:
For his, &c.

The horned moon to shine by night,
Amongst her spangled sisters bright :
For his, &c.

He with his thunder-clasping hand
Smote the first-born of Egypt land:
For his, &c.

And in despite of Pharaoh fell,

He brought from thence his Israel:
For his, &c.

The ruddy waves he cleft in twain,
Of the Erythræan main:

For his, &c.

29 golden-tressed] Buchanan's trans. of this psalm.

'Qui solem auricomum jussit dare jura diei.' Todd.
'The golden-tressed sun.' Benlowes's Theophila, p. 42.

34 spangled] See notes on P. L. vii. 384, 581.

6

[blocks in formation]

36 thunder] Whose thunder-clasping hand.' Benlowes's Theophila, p. 88.

41 fell] Mr. Dunster refers to Sylvester's Du Bartas, for these rhymes, pp. 357, 377, 438, 478. At p. 361 'Pharaoh' is called 'fell.' 45 cleft] Sylvester's Du Bartas, p. 48.

'His dreadful voice to save his antient sheep, Did cleave the bottom of th' Erythréan deep.' And p. 967. The Erythrean ruddy billows roar.' Dunster.

[blocks in formation]

The floods stood still like walls of glass,
While the Hebrew bands did pass :

For his, &c.

But full soon they did devour

The tawny king with all his power:

For his, &c.

His chosen people he did bless
In the wasteful wilderness:
For his, &c.

In bloody battle he brought down
Kings of prowess and renown:

For his, &c.

He foil'd bold Seon and his host,
That rul'd the Amorrean coast:

For his, &c.

And large-limb'd Og he did subdue,
With all his over-hardy crew:

For his, &c.

And to his servant Israel

He gave their land therein to dwell:
For his, &c.

49 walls] Benlowes's Theophila, p. 229.

"Think how waves like walls of glass,

Stood fix'd while Hebrew troops did pass.'

54 tawny] Fairfax's Tasso, ed. 1600, p. 47.

'All hot Affrick's tawny kings.' Todd.

66 Amorrean] Buchanan's trans. of this psalm.

'Stravit Amorrhæum valida virtute Seonem.'

Todd.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

69 Og]And huge-limb'd Og, who Bashan's crown enjoy'd.' Sir P.

Sidney's Psalms, p. 260.

He hath with a piteous eye
Beheld us in our misery:

For his, &c.

And freed us from the slavery

Of the invading enemy :

For his, &c.

All living creatures he doth feed,

And with full hand supplies their need:

For his, &c.

Let us therefore warble forth

His mighty majesty and worth:

For his, &c.

That his mansion hath on high
Above the reach of mortal eye:
For his mercies aye endure,
Ever faithful, ever sure.

89 warble forth] In the first page of Sylvester's Du Bartas, 'Grant I sweetly warble forth.' Dunster.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

JOANNIS MILTONI LONDINENSIS

POEMATA.

Quorum pleraque intra annum ætatis vigesimum conscripsit.

Hæc quæ sequuntur de Authore testimonia, tametsi ipse intelligebat non tam de se quam supra se esse dicta, eo quod præclaro ingenio viri, nec non amici ita fere solent laudare, ut omnia suis potius virtutibus, quam veritati, congruentia nimis cupide affingant, noluit tamen horum egregiam in se voluntatem non esse notam; cum alii præsertim ut id faceret magnopere suaderent. Dum enim nimiæ laudis invidiam totis ab se viribus amolitur, sibique quod plus æquo est non attributum esse mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illustrium quin summo sibi honori ducat, negare non potest.

Joannes Baptista Mansus, Marchio Villensis, Neapolitanus, ad Joannem Miltonium Anglum.

Ur mens, forma, decor, facies, mos, si pietas sic,
Non Anglus, verum hercle Angelus ipse fores.

Ad Joannem Miltonem Anglum triplici poeseos laurea coronandum, Græca nimirum, Latina, atque Hetrusca, Epigramma Joannis Salsilli Romani.

CEDE Meles, cedat depressa Mincius urna ;
Sebetus Tassum desinat usque loqui;

At Thamesis victor cunctis ferat altior undas,
Nam per te, Milto, par tribus unus erit.

Ad Joannem Miltonum.

GRECIA Mæonidem, jactet sibi Roma Maronem,
Anglia Miltonum jactat utrique parem.

SELVAGGI.

Al Signior Gio. Miltoni Nobile Inglese.

ODE.

ERGIMI all' Etra o Clio

Perche di stelle intreccierò corona

Non più del Biondo Dio

La Fronde eterna in Pindo, e in Elicona,
Diensi a merto maggior, maggiori i fregi,
A' celeste virtù celesti pregi.

Non può del tempo edace

Rimaner preda, eterno alto valore

Non può l'oblio rapace

Furar dalle memorie eccelso onore,

« السابقةمتابعة »