صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ne mens gravata crimine
Vitae sit exsul munere,
Dum nil perenne cogitat,
Seseque culpis illigat.

Coeleste pulset ostium,
Vitale tollat praemium,

Vitemus omne noxium,

Purgemus omne pessimum.

II.

Immense coeli conditor,
Qui mixta ne confunderent,
Aquae fluenta dividens

Coelum dedisti limitem.

Firmans locum coelestibus, Simulque terrae rivulis,

Ut unda flammas temperet, Terrae solum ne dissipent.

Infunde nunc, piissime, Donum perennis gratiae, Fraudis novae ne casibus Nos error atterat vetus.

Daß nicht dem Geist durch Sündenweh Des Wandels Lohn verloren geh! Wenn er, dem Himmlischen entrückt, Von Schulden Last sich hält umstridt.

Am Himmelsthor klopf ich nun an, Den Preis des Lebens zu empfah'n, laß uns alles Böse flieh'n,

Und allem Schlechten uns entzieh'n!

II.

Der Du den Himmel gränzenlos Erschaffen und der Fluthen Schooß Des Meeres theilend fest umkränzt Am Rand des Himmels abgegränzt:

Den Sternen wiesest Du die Bahn, Das Bett der Erde Strömen an, Damit durch sie der Gluthen Brand Gedämpft versenge nicht das Land.

Nun leite, Allerbarmer, Du,
Auch Deiner Gnade Fluß uns zu,
Daß nicht von alter Sünden Last
Gelockt die neue uns erfaßt.

Lucem fides adaugeat

Sic luminis iubar ferat,
Haec vana iuncta proterat,
Hanc falsa nulla comprimant.

III.

Telluris ingens conditor, 10 Mundi solum qui separans, Pulsis aquae molestiis

Terram dedisti immobilem.

Ut germen aptum proferens, Fulvis decora floribus,

Fecundo fructu sisteret,

Pastumque gratum redderet.

Mentis perustae vulnera
Mundae virore gratiae, 11
Ut facta fletu diluat,
Motusque pravos atterat.

Iussis tuis obtemperet:
Multis malis approximet:
Bonis repleri gaudeat,
Et mortis ictum nesciat.

Der Glaube mehr' in uns das Licht, Und fehle uns als Leitstern nicht, Daß er all eit'len Sinn besieg',

Und keiner Täuschung je erlieg'!

III.

Des Erdballs Schöpfer, groß und hehr,
Der abgeschieden Land und Meer,
Und in sein Bett die Fluth gebannt,
Daß fest und sicher sei das Land.

Damit der Pflanze Keim erwacht,
Und bunter Blüthen Farbenpracht,
Daß es an süßen Früchten reich
Und duft'gen Matten, sanft und weich.

Ach unser Herz, verderbt und wund,
Mach' durch der Gnade Thau gesund,
Und tilge alle sünd'ge Lust
Und böse That in unsrer Brust.

Erhalte treu mich dem Gebot

Und frei von allem Leid und Noth,
Erfreue mich mit Gütern hier,

Und nimm des Todes Kelch von mir!

IV.

Coeli Deus sanctissime,
Qui lucidas poli plagas
Candore pingis igneo,
Augens decoro lumine.

Quarto die qui flammeam
Dum solis accendis rotam,
Lunae ministras ordinem,
Vagosque cursus siderum.

Ut noctibus vel lumini,
Diremptionis terminum
Primordiis et mensium
Signum dares notissimum.

12

Expelle noctem cordium,

Absterge sordes mentium,

Resolve culpae vinculum,

Everte moles criminum.

V.

Magnae Deus potentiae,
Qui fertili natos aqua
Partim relinquis gurgiti,

Partim levas in aëra.

« السابقةمتابعة »