صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

O crux, lignum triumphale,
Mundi vera salus, vale,
Fronde, flore, germine;

Salva sanos, aegros sana,
Quod non valet vis humana

Fit in tuo nomine..

Bernardus Claravallensis.

De passione Domini.

Salve, mundi salutare,

Salve salve, Iesu care,

Cruci tuae me aptare

78

Vellem vere, tu scis quare,
Da mihi tui copiam.

Ac si praesens sis, accedo,
Immo te praesentem credo,

O quam mundum hic te cerno,
Ecce! tibi me prosterno,
Sis facilis ad veniam.

Clavos pedum, plagas duras,
Et tam graves compressuras
Circumplector cum affectu,
Tuo pavens in aspectu,

Meorum memor vulnerum.

Kreuzesstamm! O Siegeszeichen!

Heil der Welten, sonder Gleichen

Glüh' und blüh' in Saft und Mark;
Schüß' Gesunde, heil' die Kranken,

Und, wenn alle Kräfte wanken,
Mache sie Dein Name stark!

Bernhard v. Clairvaux.

Von den Leiden des Herrn.

Sei gegrüßt mit tausend Grüßen
Jesu, Heil der Welt, zu Füßen
Deines Kreuzes will ich liegen,
Ganz, Du weißt es, d'ran mich schmiegen,
Laß mich Dein theilhaftig sein!
3u Dir, wie gewärtig, tret' ich,
Glaube Dich gewärtig stetig,

O! wie rein seh' ich Dich wieder,
Vor Dir, sieh', werf' ich mich nieder:
Wollest Du mir gnädig sein.

Jener Nägel harte Qualen.
Und so schwerer Wunden Malen
Will mit Inbrunst ich umfangen,
Und dabei mit tiefem Bangen
Eingedenk der meinen sein.

Grates tantae caritati
Nos agamus vulnerati;
O amator peccatorum,
Reparator constratorum
O dulcis pater pauperum!

Coram cruce procumbentem,
Hosque pedes complectentem,
Iesu bone, non me spernas,
Sed de cruce sancta cernas
Compassionis gratia.

Quo amore vincebarís,
Quo dolore torquebaris,
Quem te totum exhaurires,
Ut te nobis impartires
Et nos a morte tolleres.

Amor tuus, amor fortis,
Quem non vincunt jura mortis,
O quam pia me sub cura
Tua foves in pressura,
Ne morsu mortis vulnerer.
Quid sum tibi responsurus
Actu vilis, corde durus;
Quid rependam amatori
Qui elegit pro me mori

Ne dupla morte morerer!

Solcher Liebe Dank bekunden

Wir im Schmerze uns'rer Wunden:
Du Freund der armen Sünder,
Stüße der gefall'nen Kinder,

Holder Armen-Vater mein!

Vor dem Kreuz wers' ich mich nieder
Und umfasse Deine Glieder,
Jesus, weis' mich nicht zurücke
Und von Deinem Kreuze blicke
Auf mein Beileid gnädig hin.
Welche Lieb' hielt Dich umschlungen,
Welcher Schmerz hat Dich durchdrungen,
Als erschöpft Du ganz Dein Leben
Und Dich Selbst uns hingegeben,
Uns dem Tode zu entziehn.

Deiner Liebe Kraft, der frommen,
Hat dem Tod die Macht benommen;
O, wie treu sorgt diese Liebe,
Daß Bedrängniß fern mir bliebe,
Nicht des Todes Biß mir droht.
Wie kann Antwort ich Dir geben,
Hart von Herzen, schwach von Streben,
Was sez' ich der Lieb' entgegen,
Die den Tod litt meinetwegen,
Mich bewahrt vor Doppeltod?

Salve, caput cruentatum,
Totum spinis coronatum,
Conquassatum, vulneratum,
Arundine sic verberatum,
Facie sputis illita.

Salve, cuius dulcis vultus,
Immutatus et incultus,
Immutavit suum florem,
Totus versus in pallorem,
Quem coeli tremit curia.

Omnis vigor atque viror

t

Hinc recessit, non admiror,
Mors apparet in aspectu,
Totus pendens in defectu,
Attritus aegre macie.

Sic affectus, sic despectus,
Propter me sic interfectus,
Peccatori tam indigno

Cum amoris in te signo
Appare clara facie.

Salve, latus Salvatoris,
In quo latet mel dulcoris,
In quo patet vis amoris,
Ex quo scatet fons cruoris,
Qui corda lavat sordida.

« السابقةمتابعة »