صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ja er naht, ja er naht,
Tilgend der Bösen Saat,
Guten zur Lohnung;

Hebt des Verzagten Muth,
Schenkt dem, der Gutes thut,
Himmlische Wohnung!

Was rauh ist ebnet er,

Und nimmt vom Geiste schwer

Drückende Leiden ;

Johnet, was rein und gut,

Strafet des Bösen Brut,

Billig in Beiden.

Seht, jener König ächt,
Strenge wohl, doch gerecht,

Kommt er zu schlichten.

Sündmensch! ermanne dich,

Gottmensch er nahet sich,

Statt Gott zu richten!

4.

1. Des jungen Tages Licht bricht an,
O Führer meiner Lebensbahn,

Verscheuch' durch Deines Glanzes Pracht,
Von meinem Geist die dunkle Nacht,
Und lehr' mich meines Gottes Will'n
Stets gern und willig zu erfüll❜n.

[graphic]

2. Meas preces et lacrymas, Quamvis indignas, excipe, Fidus e coelo nuntius,

Et summo Patri tradito
Culpisque meis debitas
Supplex poenas avertito.

3. Dissolve mentis glaciem, Frange cordis duritiem, Peccati oppressum onere Praesenti manu subleva, A coeli errantem semita Ad coeli viam revoca.

4. Invicta tua dextera

Contunde vires daemonis,
Carnis retunde fomitem,
Mundi frange superbiam,
Ut tuo sub praesidio
Victor ab hoste redéam.

5. In pugna mortis ultima
Adsis mihi, fortissime,
Peracta demum fragili
Vita, ductor amabilis,
Me protinus aethereis
Infer benigne sedibus.

[graphic]

2. Mein brünstig Flehn, der Thränen Lauf Nimm, wenn auch unwerth, gnädig auf, trage, treuer Himmelsbot,

Du es hinauf zum höchsten Gott,
Und wend' fürbittend Du in Huld
Von mir die Strafen meiner Schuld.

3. Von meinem Geiste spreng das Erz
Und mach' von Härte frei das Herz,
Wenn ich bedrängt von Sündenlast,
Dann halt' mich Deine Hand erfaßt,
Und irr' von Gottes Bahn ich ab,
Sei Du zum Himmelsweg mein Stab.

4. Von Deiner unbesiegten Hand

Bleibt jeder Höllengeist gebannt,
O tilge auch des Fleisches Lust,
Den ird'schen Stolz in meiner Brust,
Und führe mich durch Deine Macht
Als Sieger heimwärts aus der Schlacht.

5. Jm Todestampf, im legten Streit,
Steh' mächtig Du an meiner Seit',
Und wenn das schwache Leben flieht,
Dann leite Du mich lieberglüht
Hinauf, hinauf zum Aetherzelt,

Zum Leben in der bessern Welt!

5.

Fides, Spes, Charitas.

Tibi Deus, amor meus,
Credo, nam veraciter

Nobis dicis, quidquid dicis,
Et infallibiliter.

Iesu veni, flatu leni
Adfla pectus fragile,

Iuva mentem confitentem,

Cor conforta debile!

Spero Deus, finis meus
Confidenter gratiam,

Et post mortem coeli sortem,
Te sanctorum gloriam;

Nam fidelis tu in coelis
Haec promittis praemia;
Da post fata, ut beata
Consequamur gaudia!

Te mi Deus, amor meus,

Amo super omnia,

Quae sunt meum contra Deum

Sperno velut somnia,

Merge polum, stygem, solum,

Summum bonum diligam,

Et cum meus tu sis Deus

Ideo te diligam!

5.

Glaube, Hoffnung, Liebe.

Dir, o Gott, Dir, meine Liebe,

Glaub' ich, denn Dein wahrer Mund
Gibt mir Alles, was Du sagest,
Treu stets und untrüglich kund.
Jesu, komme, hauche fromme
Stärkung in die schwache Brust;
Stüg' und stähle meine Seele
Und des Herzens Glaubenslust.

Gott, ich hoffe für mein Ende
Gläubig auf Dein Gnadenwort,
Und im Sterben zu erwerben
Deinen heil'gen Gnadenport.

Denn den Treuen hast auf's Neue
Diesen Lohn Du ja verliehn;
Gib uns allen in die Hallen
Deines Himmels einst zu ziehn.

Dich o Gott, Dich meine Liebe,
Lieb' ich über Alles noch,

Was ich neben Dir, mein Leben,
Träumen gleich verachte doch;

Sünd'gem Broden nimm den Boden,
Stärt' in höchster Liebe mich,

Daß stets Deiner, weil Du meiner,
Gott, in Lieb' gedenke ich!

« السابقةمتابعة »