صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

Christus. Felix es, quae credidisti,

Cananaea foemina!

Fiat tibi, quod petisti,

Salva erit anima!

9.

O Deus ego amo te,
Nec amo te, ut salves me,
Aut quia non amantes te
Aeterno punis igne.

Tu, tu, mi Iesu, totum me
Amplexus es in cruce,

Tulisti clavos, lanceam
Multamque ignominiam..

Innumeros dolores,

Sudores et angores,

Ac mortem, et haec propter me,

Ah, pro me peccatore!

Cur igitur non amem te

O Iesu amantissime,

Non, ut in coelo salves me,

Aut nec aeternum damnes me!

[ocr errors]

Christus. Selig bist du, die geglaubet,
Kananäas Weib: zur Stund

Werde dir, was Niemand raubet,
Ihre Seele sei gesund!

9.

Gott und Herr! Ich liebe Dich,
Doch nicht, daß Du erlösest mich,
Noch weil die, denen Du nicht theu'r,
Du strafest mit dem ew'gen Feu'r.

Und Du, mein Jesus, ja Du hast
Am Kreuzesstamm mich ganz umfaßt,
Der Lanze Stich, der Nägel Schlag
Litt'st Du für mich in herber Schmach.

Du trugest Schmerzen ohne Zahl,

Und Schweiß und Angst und bitt're Qual,
Und selbst den Tod trug'st Du für mich
Den Sünder, ach! elendiglich.

Dich sollt' ich lieben nur, o Christ,

Der Du die Liebe selber bist,

Daß Du mich sprächst im Himmelschooß

Von ew'ger Verdammniß los ?

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

Sic Deus! semper amem te,
Ut ipse tu amasti me,

Sed amem te, quod mea spes,

Quod meum summum bonum es!

10.

Assurge cor meum,
Amplectere Deum,

Ad alta coeli propera;

Si diligis bona,

Si flagitas dona,

Dat cuncta coelum prospera.

Hic adfluunt vivi

Dulcedinis rivi

Et gaudiorum flumina;

Hic radio claro,

Hic iubare raro

Aeterna fulgent lumina.

Hic nulla pruina,

Hic nulla ruina,

Sed pura splendent atria;

Nec oculus vidit,

Nec auris audivit,

Quam delicata patria.

Nein, immer will ich lieben Dich
Gott, wie Du endlos liebtest mich,
Weil all' mein Hoffen Du umschließ'st
Und weil mein höchstes Gut Du bist.

10.

Herz, hebe die Schwingen,
Zu Gott auf zu dringen,

Zum Himmel wende deinen Sinn;

Wenn Gutes du sähest,

Und Gnaden erflehest,

Schenkt der Himmel immer Gewinn.

Lebendige Flüsse

Und Wonne-Ergüsse

Fließen in Luft hier zusammen;

Hier leuchten im Kranze

Mit strahlendem Glanze

Der Sterne ewige Flammen.

Hier gilt in den Hallen

Kein Frost, kein Zerfallen,

Sie glänzen in lauterster Pracht;

Kein Auge kann sehen,

Kein Ohr kann verstehen,

Welch' liebliche Heimath uns lacht.

[graphic]

Hic florida prata,
Hic regna beata

Et laeta tabernacula;

Hic aula perennis,

Hic ara solennis

Et sempiterna musica.

Hic mensa divina,
Hic miscuit vina
Aeterna sapientia;
Huc vocat egentes,
Hic cingit amantes

Aeterna secum gloria.

11.

Oratio dominica rhythmis complexa.

O Pater, qui in coelis es,
Et reples universum,

Sit nomen tuum millies
Sanctorum votis versum.
Adveniat imperium

Cum luce, quod creasti,
Et mole rupta corporis
Electis praeparasti.

« السابقةمتابعة »