صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Modo verus Dei natus,
Spiritu de sancto fatus,
Gemens inter frigora,
Spiritum reducit orbi,

Et primaevi clades morbi
Restauratur gratia.

Audin! Dei natus gemit,
Vagat, plorat, plangit, tremit,
Nostra pensans debita;
Oculique lacrymarum
Foeti, dant laetitiarum
Larga nobis flumina.

Vim Samsonis en exortam,
Franget puer nobis portam
Infernalis carceris;

En in hoc puello ducem
Educturum nos ad lucem
Perditos in tenebris.

Satanas devictus frendet,
Oriens ex alto splendet
Exoptatus gentium :

Quem prophetae praedicarunt,
Patriarchae suspirarunt,

Angelum gementium.

Gottes Sohn ist kaum gekommen,
Der, vom heil'gen Geist entnommen,
Wimmernd mit der Kälte ringt,
Als Er schon der Welt die Seele,
Einst verwirkt durch Adams Fehle,
Kraft der Gnade wiederbringt.

Hörest Gottes Sohn Du klagen,
Seufzen, wimmern, weinen, zagen,
In sich wägend unsre Schuld!
Sieh' die Thränen, die entfließen
Aus des Kindes Aug', ergießen
Sich für uns als Quell' der Huld!

Samsons Kraft ist ihm geworden
Diesem Kind, das uns die Pforten
An des Teufels Kerker bricht;
Seht in ihm den Fürst erstanden,
Der uns aus der Hölle Banden
Führt aus Finsterniß zum Licht.

[ocr errors]

Satan knirscht, besiegt, gefangen, Während uns der Welt Verlangen Wird aus lichten Höh'n zu Theil : Den verkündet die Propheten, Patriarchen sich erbeten,

Aller Völker Trost und Heil!

[graphic]

Ergo flexo genu mentis
Homo Redemptorem gentis
Venerare cernuus,
In praesepi fortioris
Vides obsides amoris,

Heic quiescat animus!

19.

In Bethlem transeamus

Amoris gressibus,

Et natum videamus

Mentis excessibus,

Eia, eia, mentis excessibus.

A saeculis optate,

Iesu dulcissime,

Cunctis desiderate,

Salve gratissime!

Ergo, Rex saeculorum,

Creator omnium,

Rex terrae, Rex coelorum

Fit frater hominum.

Si regis heic maiestas,

Ubi sunt famuli,

Aula, thronus, potestas

Et stratum lectuli?

Darum Mensch! in Demuth neige
Vor dem Heiland dich und zeige
Ehrfurcht Ihm in allem Thun;
Sieh' in dieses Starken Wiegen
Deiner Liebe Pfänder liegen,

Hier laß' deine Seele ruhn!

19.

Laßt uns nach Bethlems Thoren

Auf Liebesflügeln ziehn,

Ihn sehn, der dort geboren,

Für Ihn in Lust erglühn,

Ja, ja, für Ihn in Lust erglühn.

Du durch alle Zeiten

Erflehter Jesu mild,

Ersehnt von allen Seiten,

Dir all mein Grüßen gilt!

Der König ohne Ende,

Der einst der Welten Reich
Erschuf durch seine Hände,

Ward Mensch, dem Menschen gleich.

Wenn dies die Königswürde,
Wo dann der Diener Schaar,
Des Hofs, des Thrones Zierde,

Und wo Dein Lager gar?

[graphic]

Huc amor te vocavit
Humani generis,

Huc mei reclinavit

Te noxa sceleris.

Infantis heic amorem
Omnes attendite,

Et grates et honorem

Coelo rependite!

Quid tantae caritati,

Quid Iesu deferam ?

Ah, quid humanitati

Tuae nunc referam?

Pro stabulo me dedo,
Corpus pro stramine,
Cor pro praesepi cedo.
Et pro solamine.

O verbum incarnatum,
Rerum principium,

Pro me humiliatum,

Velut mancipium!

Eia, eia, velut mancipium!

[merged small][graphic][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »