صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Eingehüllt in's Schweißtuch war,
Dem, als Leidensbild, der lieben
Züge Formen sind verblieben
Allen leuchtend offenbar.

Tief in's Herz sei's eingepräget,
Durch Dich, Jesus, und geheget,
Nährend in ihm stets gepfleget
Deiner Liebe Feuer ganz
Laß' nach dieses Lodes Grauen
Uns o Herr, in seel'gen Auen
Dieses Wonne-Antlig schauen
In der Gottheit ew'gem Glanz.

31.

Wahrer Leib des Herrn, gegrüßet
Seist Du mir, der einst gebüßet
An dem Kreuz für unser Heil;
Sei gegrüß't Du, Fleisch vom Lamme,
Hingeopfert an dem Stamme,

Daß Vergebung uns zu Theil.

Brod der Engel, sei gegrüßet,
Das der Armen Heil umschließet,
Christus, trost- und hülfereich;
Sei gegrüß't, Brod für das Leben,
Speise für das Herz gegeben,
Opfernd Opfer auch zugleich.

[graphic]

Ave latens sacramento,
Qui remoto velamento

Rutilas in gloria!

32.

Ah, ite, ite lacrymae, Et undas date genae, Medullae cordis intimae

Omnesque plorent venae. Suspiria prorumpite, Singultus congemiscite,. Ah Iesu mi, ah Iesu mi, Ah Iesu, mi dulcissime!

Sylvarum flete liliae
Cypressi, fraxinique,

Hortorum flete gratiae,

Floresque pampinique,
Radices humo pellite,
In luctum frondes flectite,
Nam pereo, nam pereo,
Cum Iesu meo mortuo.

Plorate, moesta nemora, Moesti, plorate, montes,

Soluta planctu marmora,

Largos laxate fontes ;

Sei gegrüßt, verborgen allen,

Den wir, wenn die Hüllen fallen, Strahlend schau'n im Himmelreich!

32.

Ihr Thränen habet euren Lauf,
In heißen Strömen fließet,
Ihr Herzensadern brechet auf,

Und alles Blut ergießet,

Ihr Seufzer alle strömt hervor,
Ihr Schmerzenslaute stöhnt empor,
Jesu mein, o Jesu mein,
Du mein süßer Trost allein.

Jhr Lilien weinet auf der Flur,
Ihr Stauden und ihr Bäume,
Und was da lieblich blühet nur
Rings in der Gärten Räume;
Die Wurzel aus dem Boden weich',
In Trauer senke sich der Zweig,
Denn ich vergeh', denn ich vergeh',
Mit Jesu, den ich sterben seh'!

weine trau'rerfüllter Hain, Laßt, Berge, Thränen quellen, Löß' dich in Trauer auf, Gestein,

Ström't über, Wasserwellen;

[graphic]

Resultent iuga questibus, Inundent valles fletibus, Nam morior, nam morior Cum Iesu meo mortuo.

Ah, pulcher Iesu, floridos
Veris vincens honores,
Et omnes florum aureos
Praeeminens colores;
Quis unguis te resecuit,
Quae dira falx te messuit,
Ah occido, ah occido,

Cum Iesus meus occidit!

33.

Ave, Iesu, qui mactaris, Sed tortorum deprecaris Patrem, culpae parcere, Promte fac nos indulgere, Nec vindictam exercere Corde, verbis, opere.

Ave Iesu, qui latroni
Poenitenti summi boni
Promisisti gratiam;

Tali nos contritione

Nunc et mortis in agone

Fac mereri veniam.

Vom Gipfel schallt der Klage Laut,
Das Thal die Zähre überthaut,
Denn ich vergeh', denn ich vergeh'
Mit Jesu, den ich sterben seh'.

Lieblicher Jesus der die Macht
Des Frühlings überwindet,

Vor dem der goldnen Blumen Pracht
Und Farbenspiel erblindet;

Welch grauser Biß den Tod Dir gab, welche Sichel mäht Dich ab!

Ich sterbe, ach, ich sterbe, ach, -Weil Jesu Herz im Tode brach!

33.

Gruß Dir Jesu, der im Scheiden
Noch den Schöpfern Deiner Leiden
Zu verzeih'n den Vater bat;
Mach, daß gern auch wir verzeihen,
Uns der Rache Werk nicht weihen,
Nicht in Herz und Wort und That.

Gruß Dir Jesu, der dem Schächer,
Als reumüthigem Verbrecher,
Zeigte höchster Gnaden Huld;

Laß durch gleiche Reu erwerben.

Jeßt und einst uns, wenn wir sterben,

Die Vergebung unsrer Schuld.

« السابقةمتابعة »