صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus vespertinus.

Cultor Dei, memento, 87
Te fontis et lavacri
Rorem subiisse sanctum,

Te chrismate innovatum.

Fac, quum vocante somno Castum petis cubile, Frontem locumque cordis

Crucis figura signet.

Crux pellit omne crimen, Fugiunt crucem tenebrae,

Tali dicata signo

Mens fluctuare nescit.

Procul, procul vagantum

Portenta somniorum,

Procul sit pervicaci

Praestigiator astu.

O tortuose serpens,
Qui mille per maeandros
Fraudesque fluctuosas

Agitas quieta corda:

Abendlied.

Zu Gott aufflehend schaue,
Hin auf das Sühnbad jezt,
Daß mit dem heil'gen Thaue
Das Chrismas dich beneßt.

Und suchst du schlafbefallen Dein Lager, keusch und rein, So drück' ein Kreuz vor allen Auf Herz und Stirne ein.

Das Kreuz wehrt jedem Bösen.
Und scheucht die Finsterniß,
In seinem Zeichen lösen
Sich Sorg und Kümmerniß.

Fern, ferne von dir weichet

Der wilden Träume Heer,

Und keine Lust beschleichet

Dich des Versuchers mehr.

Und du heimtück'sche Schlange, Die stets mit Lug und Trug Das Herz umstrickt, das bange, Und seine Ruh zerfchlug,

Discede, Christus hic est,
Hic Christus est, liquesce!
Signum, quod ipse nosti,
Damnat tuam catervam.

Corpus licet fatiscens
laceat recline paulum,

Christum tamen sub ipso
Meditabimur sopore.

Sedulius.

Salve sancta Parens, enixa puerpera Regem,
Qui coelum terramque regit per saecula, cuius
Numen et aeterna complectens omnia giro
Imperium sine fine manet; quae ventre beato
Gaudia matris habens cum virginitatis honore,
Nec primam similem visa est, nec habere sequentem;
Sola sine exemplo placuisti femina Christo!
Christe, fave votis, qui mundum in morte iacentem
Vivificare volens quondam terrena petisti!

Entweiche! Christi Zeichen

Sieh! hier ist Jesu Christ!
Vor ihm mußt du entweichen
Und was nur mit dir ist.

Wenn auch auf weichem Flaume

Der Körper Ruhe pflegt,

Wird Christus doch im Traume
Gepfleg't noch und gehegt!

Sedulius.

Heil'ge Mutter, gegrüßt sei uns, die den König geboren,
Der von Ewigkeit her Himmel und Erde beherrschet,
Dessen göttliche Kraft endlos durch ewige Zeiten

Alle Welten umfaßt; Jungfrau! Dir wurde beschieden
Bei der Jungfrauschaft Ruhm Mutterfreude zugleich,
Wie noch keiner zuvor, nach ihr Keiner vergönnt war;
Ohne Beispiel als Weib, hast allein Du Christo gefallen!
Christus sei unser Hort; die Welt, einst dem Tode erlegen,
Hast Du, zur Erde gekehrt, wieder zum Leben erweckt!

De passione Christi.

Hymnum dicamus Domino, 38
Laudes Deo cum cantico,
Qui nos crucis patibulo
Suo redemit sanguine.

Die decursa ad vesperum,
Quo Christus morti traditur,

Ad coenam venit impius
Qui erat Christi proditor.

Iesus futura nuntiat
Coenantibus discipulis:

>> Unus ex discumbentibus
Ipse me traditurus est«<!

Iudas, mercator pessimus, 39
Osculo petit Dominum,

Ille, ut agnus innocens,

Non negat Iudae osculum.

[merged small][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »