صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Morgengesang.

Verschwunden ist das Graun der Nacht,
Vom füßen Schlaf sind wir erwacht,
Aus Morgenrothes Gluthen Thor
Bricht dort der junge Tag hervor.

Doch bei der Sonne erstem Schein
Erheben alle wir allein

Zu Dir, o Gott, dem höchsten Licht,
In brünst'gem Fleh'n das Angesicht!

Durch Deines Geistes Kraft uns stärk, Und durch stets thät'ger Liebe Werk Erschaff' aus uns, Dir neu geweiht, Ein Abbild Deiner Herrlichkeit.

Dies, Vater, gib an Huld so reich, Und Du, o Sohn, dem Vater gleich, Mit ihm, dem heil'gen Geist, in Zeit Nun und in alle Ewigkeit.

Morgengesang.

Früh bei der Morgensonne Strahl,
Gebührt mein Danklied allzumal
Gott und Herr Jesu Dir allein,

Zu Beider Ehre im Verein.

Sanctorum choro psallimus,
Cervices nostras flectimus,

Peccata nostra pandimus,

Oremus Deo iugiter,

Vincamus in bono malum,

Cum fructu poenitentiae
Votum perenne reddere.

Christum rogemus et Patrem, ``
Christique Patris Spiritum,
Ut det nobis auxilium

Et repellat hostem invidum.

Deo Patri sit gloria etc.

Hymnus de Quadragesima.

Iesu quadragenariae, 1
Dicator abstinentiae,
Qui ob salutem mentium
Hoc sanxeras ieiunium.

Quo paradiso redderes.

Servata parsimonia,

Quos inde gastrimarchiae 5

Huc illecebra depulit.

Im Chor der Engel fingen wir
Und stehn gesenkt das Haupt vor Dir,
Wir öffnen unseres Herzens Grund
Uud thun Dir unsre Sünden kund.

Und bitten, Herr, Dich sonder Rast,
Durch Gutes tilg' in uns die Last
Des Bösen, daß der Buße Kraft
Der em'gen Strafe uns entrafft.

Zum Vater fleh'n wir und zugleich
Zum Sohn und beider Geiste, reich'
Uns Deine Helferhand, o Christ,
G'en Feindestrug und Hinterlist.

Gott Vater, Dir sei Ruhm und Ehr! 2c.

Hymnus zur Fastenzeit.

Herr Jesus! der Enthaltsamkeit

Hast Du einst vierzig Tag geweiht,
Und so zum Seelenheil der Welt
Der Fasten heil'ge Zeit bestellt.

Dem, der enthaltsam sich erwies,
Gabst Du zurück Dein Paradies,
Aus dem der Sinnen Lust und Lieb'
Und Schwelgerei uns einst vertrieb.

Adesto nunc ecclesiae,
Adesto poenitentiae,
Quae pro suis excessibus
Orat profusis fletibus.

Tu retroacta crimina
Tua remitte gratia,
Et a futuris adhibe
Custodiam mitissime.

Ut expiati annuis
Ieiuniorum victimis,
Tendamus ad paschalia
Digne colenda gaudia.

Ambrosius.

De dierum creatione hymni VI.

I.

Lucis creator optime, 7
Lucem dierum proferens,

Primordiis lucis novae
Mundi parans originem.

Qui mane iunctum vesperi
Diem vocari praecipis,

Tetrum chaos illabitur:

8

Audi preces cum fletibus!

Für Deine Kirche steh' nun ein,
Laß ihre Buße würdig sein,

Wenn sie mit Weinen und mit Fleh'n
Aufschreit zu Dir für ihr Vergeh'n.

Gefühneter Verbrechen Schuld

Erlaß in Deiner Gnaden Huld,
Und vor zukünftiger Gefahr

Sei Schuß und Schirm uns immerdar.

Damit nach dieser Fastenzeit

Der Buße Jahr um Jahr geweiht,
Jm Wollen wir und Handeln rein
Der Osterfreuden würdig sei'n!

Ambrofius.

Sechs Hymnen von den Schöpfungstagen.

I.

Du, Lichtes Schöpfer, dessen Macht
Des Tages, Licht hervorgebracht,
Der bei dem Schein des ersten Lichts
Die Welt erschaffen aus dem Nichts.

Der Du den innigen Verband
Von Morgen-Abend,,Tag" genannt:
höre jezt, wo schon den Höh'n,

Die Nacht entsinkt, mein brünstig Flehn!

« السابقةمتابعة »