صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Eugenius. 52

Rex Deus, immensi quo constat machina mundi,
Quod miser imploro per Christum, perfice clemens:
Da vigilem sensum, rex regum, cuncta gubernans,
Da, precor, ingenium, da mentis lumen honestum.
Sit mihi recta fides, et falsis obvia sectis,
Sit mihi praecipue morum correctio praesens.
Sim carus, humilis, verax, cum tempore prudens,
Secrete tacitus et linguae famine cautus.
Da fidum socium, da fixum semper amicum.

Da blandum, sobrium, parcum, castumque ministrum.
Non me pauperies cruciet, aut languor obuncet.
Sit comes alma salus, et sufficientia victus.
Absint divitiae, fastus et iurgia, lites,
Invidia et luxus et ventris pensio turpis.

Crimine nec laedam quemquam, nec crimine laedar.
Sic bene velle queam, quo pravum velle recedat.
Nil turpe cupiam, faciam, vel proloquar unquam.
Te meus desideret, sermo canat, actio promat.
Da, Pater, altitonans, undosum flectibus imbrem
Quo valeam lacrymis culparum solvere moles.
Da, precor, auxilium, possim quo vincere mundum,
Et vitae stadium placido percurrere passu.
Quumque suprema dies mortis patefecerit urnam,

Eugenius.

Allmächtiger König, Gott, der einst die Welt erschuf,
Was ich durch Christum fleh', erhöre meinen Ruf:
Gib mir ein wachsam Herz, Du König aller Welt,
Und gib, daß stets mein Geist vom rechten Licht erhellt.
Halt mich im Glauben stark, von falschen Bahnen fern,
Der Sitten Reinheit sei stets meines Wandels Stern.
Demüthig, mild und wahr und klug zur rechten Zeit,
Sei ich verschwiegen stets, fern von Schwazhaftigkeit.
Laß die Genossen treu, die Freunde redlich sein,
Und mäßig, sparsam, keusch und fromm der Diener Reih'n.
Mich Trägheit nicht umzieh'n, und Armuth mich nicht quälen,
Und Lebensunterhalt und Wohlsein mir nicht fehlen.
O halte fern von mir Prunk, Hochmuth, keifend Zanken,
Und Neid und Schwelgerei und üpp'ger Lust Gedanken.
Laß mich den Einen nicht, und mich kein Andrer kränken,
Und weil ich Gutes will, das Böse niemals denken.
Nichts Schlechtes wünschen, thun, im Reden mich bezwingen
Und Dich, mein Sehnen, Dich in Wort und That besingen.
Allmächt'ger Bater, laß im Druce meiner Sünden,
Mich in der Thränen Strom, Erleichtrung, Lösung finden.
Gib mir o Herr: die Kraft, die Weltlust zu besiegen
Und leichten Schritt's die Bahn des Lebens zu durchfliegen;
Und wenn am jüngsten Tag die Gräber sich erschließen,

Concede veniam, cui tollit culpa coronam.
Gloria summa tibi, coelique terraeque Creator,
Qui Deus et Trinus, regnans super omnia solus.

Coeli cives applaudite, 52

Mundi iucundo lumini

Quo illustratur coelitus

Huius diei gratia.

Praecelsa defis martyri

Lucrique vita antistitis

Dionysii nobilis

Hodie palmam suscepit.

Aeropago ecclesia

Regis sumpsit diadema

Coelestis, gemmam- fulgidam

Dionysium sophistam.

Miro clarescens dogmate
Illuminavit Graeciam,

Et inclytus hinc pontifex
Urbem romanam rediit.

Clemente Romae praesule

Iubente venit Galliam:

Qui iubar solis splendidi
Illuxit signis flamine.

Dann schenk' auch Gnade mir, dem Schuld die Kron' entrissen. Ja Ehre, Ruhm und Preis sei Gottheit Dir, Dreieine, Die Erd' und Himmel schuf und sie regiert alleine!

Ihr Bürger in dem Himmelszelt
Jauchzt zu dem neuen Licht der Welt,
Dem dieser Festtag heut geweiht,
Mit Himmelsglanz und Herrlichkeit.

Für solch' erhab’nes Märtyrthum,
Für solches heil'gen Wandels Ruhm,
Reicht man dem Priester, hehr und wahr,
Dir, Dionys, die Palme dar.

Der Kirche hoher Richthof nimmt
Des Königs Krone und bestimmt:
Des Himmels leuchtendes Gestein
Soll Dionys, dem Weisen sein.

Von lichter Glaubenskraft entbrannt
Erleuchtete er Griechenland,
Und hat, als Bischof weit bekannt,
Gen Rom sich dann zurückgewandt.

Auf Roms Befehl durch Clemens Wort
Zog er nach Gallien sofort,
Das er, ein heller Sonnenstrahl,
Erhellt durch Zeichen allzumal.

Tandem repulso daemone,

Contracto sacro opere,

Poenis afflictus maximis

Caesa cervice coelum adit.

Offer, sacerdos optime,
Gemitus nostros et preces,
Firma fidem, martyr Dei,
Moresque nostros corrige.

Ope guberna fragiles
In mundi huius pelago,
Atque exutos corpore

Pie benignus suscipe! Amen.

Auctor incertus.

Apparebit repentina 53

Dies magna domini,

Fur obscura, velut nocte,

Improvisos occupans.

Brevis totus tum parebit

Prisci luxus saeculi,

Totum simul cum clarebit

Praeterisse saeculum.

« السابقةمتابعة »