صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

JOANNIS MILTONI

LONDINENSIS

POEMA TA

Quorum pleraque intra Annum Aetatis Vigefimum confcripfit.

ST

HAEC quae fequuntur de Authore teftimonia, tam

etfi ipfe intelligebat non tam de fe quam fupra fe effe dicta, eo quod praeclaro ingenio viri, nec non amici ita fere folent laudare, ut omnia fuis potius virtutibus, quam veritati congruentia nimis cupide affingant; noluit tamen horum egregiam in se voluntatem nor effe notam; cum alii praefertim ut id faceret magnopere fuaderunt. Dum enim nimiae laudis invidiam totis ab se viribus amolitur, fibique quod plus aequo est non attributum effe mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illuftrium quin fummo fibi honori ducat, negare non potest.

Joannes Baptifta Manfus, Marchio Villenfis Neapolita nus, ad Joannem Miltonum Anglum.

UT

T mens, forma, decor, facies, mos, fi pietas fic,
Non Anglus, verum hercle Angelus ipse fores.

Ad Joannem Miltonum Anglum, triplici Poefeos laurea coronandum, Graeca nimirum, Latina, atque Hetrufca, Epigramma Joannis Salfilli Romani.

CE

'EDE Meles, cedat depreffa Mincius urna;.
Sebetus Taffum definat usque loqui;

At Thamefis victor cunctis ferat altior undas,
Nam per te Milto par tribus unus erit,

Ad Joannem Miltonum.

RAECIA Maconidem, jactet sibi Roma Maronem,
Anglia Miltonum jactat utrique parem.`

Selvaggi

Al Signior Gio. Miltoni Nobile Inglese..

O DE

ERgimi all Etra & Clio

Perche di ftelle intreccierò corona

Non piu del Biondo, Dio

La Fronde eterna in Pindo, e in Elicona,
Dienfi a merto maggior, maggiori i fregi;
A celefte virtu celefti pregi.

Non puo del tempo edace

Rimaner preda, eterno alto valore,

Non può l'oblio rapace.

Furar dalle memorie eccelfo onore,
Su l'arco di mia cetra un dardo forte-
Virtu m' adatti, e ferirò la morte.

Del Ocean profondo.

Cinta dagli ampi gorghi Anglia rifiede
Separata dal mondo,

Però che il fuo valor l'umano eccede :
Quefta feconda fà produrre Eroi,

Ch' hanno a ragion del sovruman tra noi..

Alla virtu sbandita

Danno ne i petti lor fido ricetto,
Quella gli e fol gradita,

Perche in lei fan trovar gioia, e diletto;
Ridillo, tu Giovanni, e mostra in tanto
Con tua vera virtu, vero il mio Canto

Lungi dal Patrio lido

Spinfe Zeufi l'induftre ardente brama;
Ch'udio d'Helena il grido

Con aurea tromba rimbombar la fama,
E per poterla effigiare al paro
Dalle piu belle Idee trasse il piu raro..

Cofi l'Ape Ingegnofa

Trae con induftria il fuo liquor pregiato.
Dal giglio e dalla rofa,

E quanti vaghi fiori ornano il prato ;
Formano un dolce fuon diverse chorde,
Fan varie voci melodia concorde.

Di bella gloria amante

Milton dal Ciel natio per varie parti
Le peregrine piante

Volgefti a ricercar scienze, ed arti ;
Del Gallo regnator vedefti i Regni,
E dell' Italia ancor gl' Eroi piu degni.

Fabro quafi divino

Sol virtu rintracciando il tuo pensier

« السابقةمتابعة »