صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

D.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

P. J. HANICO, SUMMI PONTIFICIS, SS. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA
FIDE ET ARCHIEP. MECHL. TYPOGRAPHUS.

M. D. CCC. XLV

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

I

-N Epiphania Domini cantato Euangelio Archidiaconus sive aliquis Canonicus, vel Beneficiatus, aut alius juxta consuetudinem loci, pluviali paratus ascendet ambonem vel pulpitum, et ibidem, vel in alio loco ubi cantari solet Euangelium, è vetusto Ecclesiæ sanctæ

TOM. III.

« السابقةمتابعة »