صور الصفحة
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

Histoire de la session de 1815, 16, 17, 18, 2o. .

Seite

Des moyens de gouvernement et d'opposition dans
1'etat actuel de la France, par F. Guizot, 1821.

Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di
Trieste , cominciando dall' 11. secolo sino a nostri
giorni; compilate dal R. D. Giuseppe Mainati. Coll'
aggiunta della relazione dei Vescovidal primo sino
al decimo secolo. 1817 – 1818. (6 Bde.). . . . .

[ocr errors]

Josephi Dobrowsky , Institutiones linguae Slavivae
dialectiveteris, quae quum apud Russos, Serbos
aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas
ritus latini Slavos in libris sacris obtinet. Cum ta-
bulis aeri incisis quatuor. Vindobonae, 1822. .
P. T. Engelberti Klüpfel, Institutiones Theologiae
dogmaticae in usum auditorum quartis curis reco-
gnitae opera et studio Gregorii Thomas Ziegler,
1819–1821. . . . . . . . . . . . . .
Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat,
in ihren gegenseitigen Verhältnissen betrachtet, von Joh.
Jak. Wagner, 182o. . . . . . . . . . .
Werke von Fiévée. Correspondancepolitique et ad-
ministrative, XI Hefte , von 1814 bis 1818.

Des Intéréts et des Opinions pendant la révolution.
Un vol. 1815.

1. Tunisias, oder Kaiser Karls V. Heeresfahrt nach
Afrika. Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen von Jo-
hann Ladislav Pyr ker. 182o.
2. Perlen der heiligen Vorzeit, gesammelt durch Johann
Ladislav Pyrker. – Helias, der Thesbit. Elisa.
Die Makkabäer. 1821. . . . . . .
1. Dawson Turners Account of a tour in Normandy,
undertaken chiefly for the purpose of investigating
the architectural antiquities of the Duchy, with ob
servations on its history, on the country and on its
Än. Illustrated with numerous engravings.
1 U2O.
2. The Architectural Antiquities of Normandy-, repre-
sented and illustrated in a series of one hundred
etchings, comprising Views, elevations, and details
of various ancient edifices, by John Sell Cotman,
Author of »architectural antiquities of Norfolk.«
"Engravings of sepulchral brasses etc. from braw

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

132

188

[ocr errors]

Seite ings, made by him in the summers of 1817 and 1818. The whole accompanied by historical and descriptive notices. London, MDCCCXX. 3. Dibdins Bibliographical, antiquarian, and picturesque tour in France and Germany. 1621. . . . . . 239 X. Delle Monete de Veneziani, dal principio al fin della loro repubblica. Parte prima. - - - .. 251

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Januar, Februar, März 1822.

Art. I. Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'etat actuel de la France, par F. Guizot, II“ éd. Paris. Octobre 1821. Mit dem Motto: Les empires n'ont point de jours ni d'années critiques, leur fortune ne depend pas de l'influence des corps célestes; ils n'ont d'autre génie et ne connoissent d'autres destins que la bonne et mauvaise administration. (?)

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »