صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

ANATOMY

OF

MELANCHOLY,

WHAT IT IS, WITH ALL THE

KINDS, CAUSES, SYMPTOMES, PROGNOSTICS,

AND

SEVERAL CURES OF IT.

IN THREE PARTITIONS.

WITH THEIR SEVERAL

SECTIONS, MEMBERS, AND SUBSECTIONS,

PHILOSOPHICALLY, MEDICINALLY, HISTORICALLY OPENED AND CUT UP.

BY

DEMOCRITUS JUNIOR. ;

WITII

A SATYRICALL PREFACE CONDUCING TO THE FOLLOWING DISCOURSE.

The Twelfth Edition corrected.

TO WHICH IS NOW FIRST PREFIXED

AN ACCOUNT OF THE AUTHOR.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

VOL. II.

LONDON:

PRINTED FOR J. CUTHELL; J. NUNN ; LONGMAN AND CO.;
J. MAWMAN; BALDWIN AND co.; LACKINGTON AND

co.;
BLACK AND CO.; S. BAGSTER; EDWARDS AND KNIBB ; OGLE,
DUNCAN, AND CO.; R. SAUNDERS; J. SHELDON ; AND WILSONS,

YORK,

1821.

[ocr errors][merged small][merged small]

.

SECT. III.

MEMB. I. SUBSECT. I.

A Consolatory Digression, containing the Remedies of all

manner of Discontents.

BECAUSE, in the precedent section, I have made mention of good counsel, comfortable speeches, perswasion, how necessarily they are required to the cure of a discontented or troubled mind, how present a remedy they yield, and many times a sole sufficient cure of themselves; I have thought fit, in this following section, a little to digress, (if at least it be to digress in this subject) to collect and glean a few remedies, and comfortable speeches, out of our best orators, philosophers, divines, and fathers of the church, tending to this purpose. I confess, many have copiously written of this subject, Plato, Seneca, Plutarch, Xenophon, Epictetus, Theophrastus, Xenocrates, Crantor, Lucian, Boëthius—and some of late, Sadoletus, Cardan, Budæus, Stella, Petrarch, Erasmas, besides Austin, Cyprian, Bernard, &c. and they so well, that, as Hierome in like case said, si nostrum areret ingenium, de illorum posset fontibus irrigari, if our barren wits were dryed up, they might be copiously irrigated from those well-springs; and I shall but actum agere. Yet, because these tracts are not so obvious and common, I will epitomize, and briefly insert some of their divine precepts, reducing their voluminous and vast treatises to my small scale; for it were otherwise impossible to bring so great vessels into so little a creek. And, although (as Cardan said of his book de consol.) * I know before hand, this tract of mine many will contemn and reject; they that are fortunate, happy, and in flourishing estate, have no need of such consolatory speeches; they that are miserable and

Lib. de lib. propriis Hos libros scio multos spernere ; nam fulices his se non indigere putant, infelices ad solationem miseriæ non sufficere. Et tamen felicibus moderationem, dum inconstantiam humanæ felicitatis docent, præstant: intelices, si omnia recte æstimare velint, felices reddere possunt. VOL. II.

B

« السابقةمتابعة »