صور الصفحة
PDF
[blocks in formation]

Anjiro: see Yaiiro.

Anion, Bertrada, countess of :
see Bertrada. countess 0!
Anton.

—, Gaston, duke of : are
Orrleans, J. B. Gaston, duke
0 -

-—, Geottrey Plantagenet,
count of : see Geoflre Pian-
tagenet count 01’ A on.

—, ouis 1., &0., dukes oi.’ : see
Louis 1.. 8w. (0! Anjou),
kings of Naples.

— Philip, duke of : see Philip
V., king of Spain.

—, P. F. 18-53 h; 21-945a.

ANJOU, countahip, Fr. 2-55d ;
10-778(D4); 10-802 (map ;
0-486d; counts oi! 24-644 ,
13-9040.

—, isls., Aret. :
Siberia.

—-, cape, Arct. 19-536d.

—. 5%1’61 d‘, Angers, Fr. 2-

4 .
Aniozorobe, Mad. 17-211. (C3).
An-iu, Ja . 15-156 (D7).
uan ( ohanna) isl.. Ind.0.
17-271 (B2); 6-794d.
Aniumans gPersian political
clubs) 21- 450.
Anka (princess of Battenberg)
10-651d.
Anka (Hindu 0hron.): see
Onk

o.
-— myth.) 21-458a.
Ancaizina, dist., Mad. 17-271

see New

( - -
Ankara, Turk.As. : seeAn'fora.
Ankaratra, mt., Mad. 1 -271

3); 17-270b; 17-272a.
Ankarsrum,Swed.26-19 (D3).
Ankase, Go.Cst. 12-203 (A4 .
Anllrgavandra, Mad. 7- 71

J).
Ankay, dist., Mad. 17-2700.
Anlllrazoabo, Mad. 17-271 (A-

4).
Ankazobe, Mad. 17-271 B3).

[blocks in formation]
[graphic]

instructions given on Page I.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[blocks in formation]

-Annu.ni, isl., (1r. 12-424 (F4).

A1171? ll)’aulowna, dis-1., 11011. 19-
5 .
ANNA PERENNA 2-630; 14-

724a.

Annapoli Ill. 14-304 (E4).

—, Ind. 1 -422 (C5 . -

ANNAPOLIS Md. -63c; 17-
828 (F3) ; Naval Academy :
see United States Naval
Academy.

—, Mo. 18-608 (F4).

ANNAPOLIS (Port Royal),
NS. 2-6411: 18-831 (B2);
history 5-156d, 7-495a, 21-
4460, 8-637d.

—, riv., N33. 19-831 ([12) ; 18-
830b

-- Basin, inlet, N.S. 11-3290.

Anna olis Convention 2-64a:
14- 110.

—- Junction Md. 17-828 (F2).

ANN ARB R, Mich. 2-64b ;
18-372 (G7) ; observatory
19-9590: psychopathic hos-

ital 18-3752; ; university
8-3780-

Annarosa, mt., Alps 1-7440.

Annascaile, Ire. : see Anascaui.

Annatggsw 2-65a.

ANNA -64b; 26-133d; 8-
531a; Bonitace 1X. 4-207d;
France 10-9160; public re-
cords 22-96011.

Annatto 18-321d; 8-747a.

Annawan, Ill. 14-2304 $02).

Annbank, Scot. 24-41 (D4).

Anne St 17-812a.

—(01' Austria) 10-3340; 10-
838b ; 17-941a ; 1311014112]:-
ham 4-723d; Séguier -
5830.

-— (of Beaujeu) : see Anne (of
France).

-- (of Beauvilliers) 24-584a.

— (of Bohemia) 23-29644; 23-

.308b.
-— (OF BRI'1'l‘ANY)2-69b; 24-
442a.

[blocks in formation]
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[blocks in formation]

r ng of the.
AN‘NIEJdNCIATION 2-78d ; 6-

Annunziata (order) 15-865a;
16-8600; 15-864 (Plato).

— Church (Florence) 1-969d;
10-933b.

— Church (Genoa) 11-597d ',
2-41 1a.

ANNUNZIO, GABRIELE D’ 2-
78d ; 1 - 12c.

Annus maa'nus : see Exellgmos.

Argiliss Mirabilis (Dryden) 8-

c.

Annus mundanus :
iigmos.

Annvllle, Ky. 16-740 (D-E3).

——, Pa. 21-106 (I5).

Annweiler. Ger. : see Anweiler.

ANOA 2-790 ; 20-399a.

Anoarahta : are Anawrahta.

Anobinm 6-668d.

-— striatum : see Death-watch.

Anochaeta : see Spiroboloidea.

Anode (dict.))0-2l7b.

—- 111116-881 .

- potential drop 27-837a.

-- rays 6-890d.

Anodonta 18-113a; 16-123b :
hibernation 18-4461! ; pearls
21-26a; symbiosis 4-14a.

— cygnea : see Swan mussel.

—-1aponica 21-26b.

— ponderosa 5-45311.

Anodopetalum (bot.) 20-4400.

Anodiorhynohus (zooL) 17-

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

ANlNA-ANTH

Antennulario 14-140b ; 14
1530.

ANTENOR (legend) 2-9211.
ANTENOR (sculptor) 2-9211;
12-4800 (ilg.).
Anwpendium (dict.) 21-46714.
Ante-post-betting'3-826d.
Ante uern, i\lex.: see Oaxaca.
ANT HERA (Anticaria), 2-93a; 25-530 (C4); -
9650; 12-335b.
An‘tegtueruela, Granada, Sp.12-

Anita-ensue oi’ Oelmette 16-

s.

Anterne, pass, Pennino Alps 1-
143d

Antero, mt., Colo. 3-817d.

Anteroche, Jean Chap 0 d' :
ace Cha p0 d'Anteroc e.

ANTER (p0 e) 2-03a.

— (myth.) 9-2 90 ; 9-7530.

Antes: see Antne.

Antes Fortes Pa. 21-106 (H3).

Antestatus (law) 23-560h.

Alktgégteppe region, Ruse. 23-

Anteverslon of uterus 12-7650.

Anthann, Gr. 12-440 (D3 .

Antheadac, people 12-83 0.

Anthedon, Gr. 12-440 (E2) :
12-1150.

——, Pal. : see 'l‘eda.

Anthée, Be . 3-668 (E3 .

Antheia. A; rodite 2-1 71).

-—, Horn 1 -3070.

Antheia, Gr. 20-930d.

Antheit, Belg. 3-668 (F2).

Anthels, Gr. 1-885b.

Anthela (bot.) 10-5571‘.

ANTHELION 2-93a; 12-86-111
7-18411.

Anthelm (astronomer 20-2211-

Anthelme (surgeon) -373d.

Anthellnintlcs 27-4811'1; 24-
2 7b- 13-236a.

AN'ml-z'M 2-93b; 14-19211.

—, National: 000 Nation“
Anthems.

ANTHEMION (dict.) 2-931» :
18-9330.

Anthernis Etnensis 0-8520.

— nobilis : see Chamomile.

Anthemius (emperor) 23-51 ill ;
23-658d.

AN’l'l-IEMIUS (mathematioien)
2-930; 7-60; 9-3960.

— (preiectz 2-341d; 23-51211 ;
C(mstan 100 ie iortifled 7-
4d; edict1 -4590.

Anthemodes14-1580; 14-16011.

Anthcmusia, Maced. 23-648
(F3): 1-900d.

Antheneidne 8-8801).

Anthephora12-372b; 12-373a.

Anther(bot. 10-566d.

Antheraea -101n.

— assama : err Muga moth.

-—mczankooria: see Melan-
koorie moth.

—— myiitta: see Indian tussur
moth.

—— pernyi: sec Chinese tussur
mo .

-— yama-mal: are Yama-msl.

Anthericum 16-6831); 13-7 680.

—1Li}11a¢o: see St Bernard's

—Iljl astrum : are St Bruno's

y.

Antheridiurn 1-588b; 10-1490;
Anthooeros 4-7050; Bryo-
Elziytn 4-7000; Pteridophyin

-605d.

Antherozold: sec spermato-
zoid.

Anthea (leignd 12-8370.

ANTI-{EST RI 2-93d; 1-66a

Aibthisterion (Greek month) 2-

5
Antheimls, Theodoor 10-49611.
Alfzttgiey St André, It. 28-242

5 .
[M (the Iberian) 2-94a.
Anthlmus (bp. of Constanti-
nople 536 A.D.) 1-36611.
-— V. (1% of Constantinople,
1895) -3380.
Anthinae : sze Plplt.
Anthocarpous (dl0t.)11-25Ba.
Anthoceros 4-702b; 4-102d;
4-105a.

Anthooerotoeeoe (Anthocero-
1000): see Anthoccrotulcs.
Anthocerotales 4-704d ; 4-

701b; 4-108b' sporogoniuln
4-702b, 21-73 a.
Anthochaera : see Wattle-bird
Anthocoridse 13-2610.
Anthocyan 21-7510.
ANTHOLOGY 2-9-ih ; Greek
2-94b, 2-12211, 12-5150.
Anthology Club (Boston, U.S.l
21-1540; 7-1920.
An7t h'ptlzerscharte, pass, Alps 1-
) .
.Ilnihomedusae: see Gymna-
blasieu. _
Anthomy'ia 28-36011.
— radlcum 2 see Radish fly.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[blocks in formation]

hicaea.
-—, Gr. : see Mantlneia.
Antigonla, Syr. 13-2430; 2-
1300.
—- Troas, Asia M. :

see Alex-
andria Troas.

Antigonish, Can. 5-160 (C2);
college 19-8300.

Antigonus (son of Arisbobulus)
15-397d; 17-198b. '

— (kin of Asia) 17-224d.

— CYC OPS 2-125b; and Na-
bataeans 19-1460; as builder
1-5750, 2-1300; letter 14-
628d; Median rule 18-210.

— Doson : Achaean League 1-
1410; 6-494d ; battleolSel-
lasia. 25-61311 ; ephors 9-
6770; regent i'or Philip V. 01'
Macedon 21-37811.

--1DG7OZN2AbTASX-l1125d; 7-982d;

-‘ .) ; 0 mean League
1-14la: Alexander II. of
Epirus 9-6990; coinage 19-
8820; Hellenic culture 17-
22811 ; Indian inscriptions
14-62411 ; Mantineia 17-
6050; Ptolemy II. 22-617b;
Pyrrhus 22-6970.

—8(212-‘dCARYSTUS 2-125d; 21-

Antigorio, vaL, Switz. 26-242
(E4); 24-67611.

Antignritc 24-67011.

— schist 24-328b.

Antigraphe 12-50511.

Ant igoncia, see

[graphic]

Instructions given on Page 1.

Antigua, Gnat. 5-678(A3); 13-

a.

ANTIGUA, isl., W.I. 2-126a;
28-544(l-‘3) ; areaand popu-
lation 28-515d; cotton 7-
2651); discovery 6-7430;
treornasonry 11-85a; geo-
logy 28-544d; slavery 25
2250; sugar 26-470.

—, riv., Sp. 27-8270.

Antimudades Peruanas 28-
852b.

Antihelix 8-7910.

Anti-JacobinB-lB'ia; founders
12-51), 9-293d.

Anti-Janus (J. von Bergen-
riither) 13-3630.

Antikythera, isL, Gr.:
(Jerigotw.

Anti-Lebanon, dist... Syr. 20-
602 (E1); 16-3460; 16-
347a‘ 26-30611.

As'riuizoomass 20201).

ANTILIA 2-1260.

Anti-Lihanus, dist., Syn: sec
Anti-Lebanon.

Antilla, Cuba 7-595 (F2).

Antillean mt. system 19-76311.

-— sub ion (1001.)3-97411.

ANTILL (dict.) 2-126d.

—, Greater, isls., \\'.1. 28-544
(AZ-E3); 2-126d; geolt
28-54-id; reptiles 23-174 .

—, Lesser, 1815., \\'.I. 28-544
(1)4-1-‘3 ; 2-126d; geology
28-554 ,8-54511; sugar-2b-
47a ; volcanoes 28-190d.

Antilly Ger. 18-310 (plan).

Anti-lobbying Act 16-8360.

Antiiocapra: see Prongbuck.

Anitiléieapridae 17-52811; 21-

J .
ANTILOCHUS (legend) 2-126d.
Antilogarithm 1-6030 ; 2-
536d; 16-8770; tables 26-
332d, 26-33-10, 16-87211.
Antilogous pole 7-5901).
Antilope 2-91a.
—— bezoartica : are Blackbuck.
— ccrvicapra : sce Blackbuck.
— gutturosa 25-140.
-— oreas : see Eland.
— subgutturosa: see Chinese
antelope.
Antilo inae 2-900.
ANTI ACASSAR 2-127a.
Anti-iilacchiacel (Frederick II.)

11-53b.

ANTlMACI-IUS 2-127a.

Anti-Mahdi: are Abu Gemaiza.

ANTI-MASONIC PARTY 2-
127a; 1-1790; 25-9060.

Anti-masque 15-507a.

Antimelos, isl., Gr. 12-424
(F4): 18-99d.

Antimcre (1110].) 18-8661).

Anti-militarism (France) 10-
887b; 10-89211.

Antimilo, 1111., Gr.: see Anti-
melos.

Antimon: see Mizen.

Antimonial silver:
crasite.

Antimonic acid: see Ortho-,
Met-. and l’yro- antimonic
acid.

Antimonious acid : see Ortho-
antimonious acid.

Antimonite : see Stibnite.

Antimoniuretted hydrogen
(Stibine) 2-1281).

Antimony, Ark. 2-552 (A3).

——, mt., Cal. 5-8 (D .

ANTIMONY (metal) 2-1270 ;
Australian production 2-
9520; detection 6-63a, 6-
62b; European production
9-915d ; lead alloy 16-3181) ;
pcwtcr 21-3391).

—— alkyls 2-129b.

— bromide 2-129a.

— chloride 2-128d.

— fluoride 2-129a.

—- iodide 2-12911.

—- methyl: see Antimony al-

kyls.

— xide 2-1280.

-—- oxybromide 2-129a.

—- oxychloridc 2-129a.

-— oxytiuoride 2-129a.

— oxyiodide 2-129a.

— red 21-598d.

-— sul hide 2-129a, 25-9150,
18- 04c.

Antin, A. A. do Pardaillan,
marquis de : sce Montespan,
marquis do.

—, L. A. de Pardaillan, duc de
20-799d.

An-ting gate; Peking 8-199d.

Antlniana, \ ia 5-123a.

Antinoe (Antinopolis), Egy. 9-
40 (B2); 23-648 (F4); 2-

ANTINOMIANS 2-l29d; 9-
820d ; 20-9471) ; Amalrl-
cans 19-12621 ; Germany 17-
1400; New England 17-8580,
$31960, 14-12b, 14-12d, 23-

MC

see Dys-

For Key to Contractions, eta, see Page I.

[blocks in formation]

760 (D3); 23-648 3);
ueduct 2-243d ; reek
eoony 13-242d; Theodore

Lascaris 26-7660.

—. ItusaAs. : ace Merv.

ANTIOCH (Antakia), Syr. 2-
1301); 2-760 (G4); 23-648
(F3) ; aqueduct 2-2430;
Bibars 7-5440 ; bishoprio
21-287d, 10-23h'd : coins 19-
8900 ; Hellenistic times 13-
239a. 13-24411; Mikel-16211,
17-11811 ; patriarchate 23-
4870.20-337c,'l-701d; Paul
20-943b ' principality 4-

7-5290, 7-531b
011., 22-936a; Soljuks 24-
610a; Shapur 1. 24-80411;
siege (1097) 4-1350; statue
(Eutychides)12-481 (Plate);
theological school 26-7750,
19-410b, 17-100b ; synods
2-132a; trade routes 17-
2260.

—, 'l‘cnn. 26-620 (E1).

—, Va. 28-118 (D3).

—, lake, Syn: see Ak Deniz.

Antioch, assizes o! 7-5330.

-—, (laesarean era 01 6-315d.

—, creed oi 7-394b.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Matias.
:"1 5.5.1.1.:

B .
All‘l'lPH N (Attic orator) 2-
1330; 23-2341; 12-5130,.
-(mlthematician) 11-675d;

11-6740.
Antiphonary 2-133d; 4-5030;
16-1991).
Alfl'iPl-IONY (antlphon) 2-
1336; 19-5810: 10-4841).
Antipleura 16-122a.
inimmhil‘tiiih n
n 00 s - o .
“$31358 2-133d; ancient
theo 11-620d.
Anti es, isls., Pa0.0. 20-436
(0-119); 27-4371).
Optical antl-

—(chun.): lee
pods.

Antipolis: see Antibesi Fr.

Antipolo. P.1s. 21-‘ 9 (E2);
21-3950.

Anti-propagators 29-2660.

Luann-mics 1-5?r7% ‘N A!

: (a o ru . .

ANTYPQRINE 2-134a; in
neuralgia 19-427d.

Antiquarian ( per) 20-7356.

Antiquaries, ociety of (Lon-
don 2-134b; 25-318a.
land, Royal Society of

2-1340.

~01 Scotland, Society 01 2-
1340: (ounder 4-714b.

ANTIQUARY 2-134b.

Antique, PJs. 21-392 (05).

—. rev. P.Is. 21-392 (C-Db).

AN'EIOUE (m 2-1340.

Antique type -543a.

Anliquitakr Itali'rae bled“ Ace!
(L. A. liuratori‘, 14-90911.

Anita-villa de Rome (Joachim
do Bellay) 8-617a.

4mm (Varro) 27-924a.

Anhquilicn of England and
ll'ulu(Grose)12-6100.

Anh'quilv 0] Man, The (Lyell)
17-1591).

Antiquorum hsbet fidem (bull)
21-60911; 15-5340.

Anti-relic! party : see Old
court party.

Ami-Rent War 1-49111.

Antu'rhinum mains : are Snap-
Iii-icon.

Antégshlum, cape, Gr. 12-440

( .
AntirrhoduaisLJledit. 1-56911.

[graphic]

Instructions given on Page I.

) Anflsannd mt., Ec. 9-911 (B-
C2 ; era 8-915b; geology

8-9140 ' heigut 8-911d.
l-snilu'rism 2-1540; 1s-
Algeria 7-4070; 10-
Austria 3-31b, 3-34a,
b; France 10-8821);
Germany 11-888b ; Ionian
Is. 15-4080; Rumania 23-
839a. See also Jews.
ANTISEPTICS 2-i46a ; 26-
135a; boric acid 4-25ld ;
electrolytic administration
9-2510; in food 1-22-1d.
Anti-Shanar riots 17-29111.
Antl- honlge Pg» 24-7380.
Anti-S very So ety, Ameri-
can : ace American Anti-
Slave Society.
Anti-Silo ins arty 5-13d.
Antispasmin -l35a.
Antissa, Aeg.S. 16-4881).
Anti - State - Church Associa-
tion : see Liberation Society.
Antistes 29-696d.
ANTISTHENES 2-1460.
Antistlus Vetus: see Vetus
Antistlus.
Antistrcptococcie Serum fl-
634b - 24-3040.
Au'rlsrnorns 2-1400.
Anti-substances (med.) 8-17 6b.
Anti-suicide bureau 24-1010.
Antisuyu, prov., Peru 2-120d.
Anti-Taurus, mts., Asia M. 2-
760 (F4-G3); 2-7570 ; cedar
forests 5-5940; geology 2-

7580.
Antitheres (Marcion 17-69311.
AN'l‘l'l‘HESlS (dict. 2-140d.
Argjlohdad (Francis soon) 23-

.i .
Antithetie alternation 22-6130.
Antithrombin 4-820.
Antitoxin treatment:
Serum treatment.
— unit 20-781b.
Antitragicus 8-792a.
Antitragus 6-791d.
Antltropal 11-259d.
Anti-Trust Act : sec Sherman
Anti-Trust Act.
ANTITYPE (dict.) 2-147a.
ANTIUM £Anzio), It. 2-147a;
15-26 ( 4) - colonized 23-
0230, 16-2710-
worshi ped10-7260.
ANTIVA Montenegro 2-
1471); 16-101 (B3); Berlin
Treaty 3-7911) ; climate 16-
768a; Turks 1-486d; Vene-
tian occupation 1-486d.
Antivenene: see Serum treat-
ment (snake-bite).
Antler Can. 5-160 (03;.
-, N.l)ak. 19-780 01 .
Antler (deer) 7-922a; 21-341.;
25-190

a.
Antler-horn 21-340.
Antlers, Colo. 6-722 (C2).
—, Okla. 20-58 F3).
—,Va. 29-118 ( 4).
Antletriai 26-839d.
Antlia neumatica 7-14a.
ANT-L ON 2-1470; 19-44011.
Antooci 11-620d.
ANTOFAGASTA, Chii. 2-147d;
2-460 (C1)‘ 6-160d; popu-
iatlon 6-1481).
—-, rov., Chii. 2-147d: 2-462
& 1 8:01): 6-1481); geology
~150b, 6-665d.
Antotalla, mt., S.Am. 1-963d.
Ant t, Ger. 3-1855.
Auto 0 (name) : sec Anthony,

ammo-s be .

ANTO E,ANDRE 13-14811; 9-
516d; 6-5350.

—, Jacques Denis 2-415b.

—-, L. . 27-9020.

Antoine, Ark. 2-552 (B3 .

—, lake, W.I. 29-544 (13‘ ); 12-
578b.

— Creek, riv., Ark. 2-552

[blocks in formation]

882a ;
15 08

806

Fortuna

[blocks in formation]

a cue.

Antony, Fr. 10-778 (136 .

Antony and Clco ra Shake-
sgcure) 24-78] ; 19-759d;
( ryden) 5-6110.

Antony House, mansion, Corn.
21-862 (ma ). ,

Antozonite 1 -5780.

AN'I'RAIGUE, EMMANUEL

H. L. A. de Launay, oomto
d’ 2-151d; 19-2351).

Antrain, Fr. 10-778 (D3).

Ant rice 2-86d.

Antrim. Alexander MacDon-
nell, 3rd earl o! 2-152b ; 19-

Ila.

—, RANDAL MACDONNELL,
1st earl 012-15120.

—, RANDAL MACDONNELL,
lst marques- ot 2- 1 52b.

ANTRIM, Ire. 2-1541); 14-744

( .
-—, La. 17-54 (Al).
—, NJI. 19-490 (D5).
, Pa. 21-106 (H2).
—, boy, Ire. 14-7-14 (E2 .
—, latoau,W.Aus.2-9 0(D3).
AN RIM 60., lrc.2-152d; 14-
774 (E2); 14-74611; geology
3-5-1311, 14-75011 ; history 7-
7770, 14-75711, 14-759b.

[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

For Key to Contractions, etc., see Page I.

ANTH-AOSTA

[blocks in formation]

(Fl
4) Anzinoilt. 26-242 (E5).

Anzio, t.: are Antlum.

Anzitene 15-9506.

Anzuani, dialect: ace Hi-nzua.

Anzur, castle, SB. -4280.

Any, Fr. 24-19 0.

A0. tribe, India: are Aos.

Aoba. isl.. Pac.0. 20-436 (M8) 1
19-5000.

Ao-Bizen porcelain 15-1851).

Aochanga, riv., N.Z. 19-624

F .
Ao(daisho 15-1631).
Aogh (king oi! Scotland) 24-

A. 00. 17416-6 (star): m
0. A. 17415-6.

Acide (myth.)19-60a.

Aolie: see Eva (d. of Dermot

MacMurrough).

Aoiz Sp. 25-530 (E1 .

Aoki'(iamily)15-178 .

Ao-kutanl porcelain 15-184d.

Aoréiishima, isL, Jap. 15-156

( .

Aomorl, Jap. 115-156 (M - 13-
523.1; climate 15-1611);
communications 12-829b,
15-1921), 15-1960,; statistics
15-2059,.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

(0 .
Apaimfréwife 01 Pharnabazus)

2 - 5 a.

- -— (wire otSeleucusI.)21-213b;
24-6040.

Apamea, Asia. M. (Bithynia):
see Mudania.

APAMEA, Asia M. (Phryizla)
2-l59b; 2-760 (C4); 23-
648 (F3); coins 19-8890:
see also Oelaenao and Dineir.

—- Pcrs. (Parthia) 2-1590.

-—S_vr. (Euphrates) 2-1590;
2-760 (114); 3-9790: see
also Birojik.

APAMEA, Syr. (Orontes) 2-
159a; 23-648 (F3); 13-
2430.

-—, dist... Asia M. 8-2791).

—. peace(188 8.0.) 01‘ 24-6050.

Apan. riv., Vcnez. 27-989 (A2);
27-9880; 17-667b.

Apanage : see Appanage.

Apanchomené,Arteinis2-664b.

Apaneca, mt., Salt‘. 24-960.

Apano—Kouphonisos, 151., Gr.
12-424 (G4).

Apanokrapa, mt., Gr. 12-424
(1)3): 12-4260.

Apanomeria, Aeg.5. 24-1950.

Apantclcs zlomeratus 14-2431).

A1105‘), (myth.) 8-1210; 18-

. a.

Apar 2-561b ; 8-927b.

Apardion : sec Aberdeen, Scot.

Aparicio (general) 8-9190.

— (sculptor) 24-4940.

APARRI, P.Is. 2-1590; 21-
392 (C1).

Apartment house : see Flat.

Aparytac, tribe 1-315a.

Ape. Sahib 3-8330.

Apitaki, 181., P0700. N436

( 6).
Apathus 14-1770 (tign).
Apatl, .Iész, Hung. : see Jasz-
Apati.
Apatin, Hung. 3-4 (F4).
Apatisti, academy 01 18-4820.
ABatitc, mt., Me. 23-804b.
A ATl'l‘E (min.) 2-1590; 21-
4750.
Aputo, rlv., S.A!. 25-486 (E3).
Apntornis 3-9770; 20-90.
Apatudia, Parag. 2-462 (E1),
Apatura. llia 16-4770 (113.)
— iris : see 1e emperor
butterfly.

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

Aphilothrix gemmae 11-4230.
— r.\0.c.s 11-423b.

Aphis 2-1650 ; 9-3161).

—— brassicae : sore Cabbage

aphis.
— Lhinensis 11-424c.
—- huinuli : are: 110]) aphis.
— ilicis 13-6150.
— umli : sac Apple blight.
— rumicis : sec Bean aphis.
Aphlcbiae 20-5320.
Aphnitis, lake, Asia. M. :
Maniyas Gcul.
Aphobis : an: Apophis.
Ap7h2<idJaI type 25-7210 ; 25-

Aphodius 6-6730.

Aphodus25-72lc.

Apholnia socicllu 16-468b.

ABhonia 29-1750.

A HORlSM 2-1651); 22-5060.

APHRAATES (Aphrahnt 2-
1650; 26-3130; creo 01’
2639140; on celibacy 19-

7 .
Aphruzite 27-1040.
Aphrite 4-9700.
Aphroduescin 6-1120.
Aphrodisias, Asia M. 2-3881):
13-2590 ; 14-629b ; coins
19-889b.
Apiirodisium, Alg. : see Bona,

8(‘4

—- 'l‘un. : see Enfidu.

A15HR0D1TE (goddess) 2-
166b; Adonis 1-212b :
Aegean religion 7-4221) :
Anchises 1-9470; “ April "
derived tron) 2-2300 ; Art/0-
mis 2-6630 ; Attis 2-886b ;
Cnidus statue 2-1661); 12-
480 (Plato); 12-4870; 22-
2560 ; 21 - 5451); Uythcra

Dolos temple 7-
972b; Din, epithet 13-1661);
Elia temple 9-2790; Eros
9-7530; Etruscan throne,
Roman museum 9-857b ;
Graces 12-3100; Hobo 13-
166b; Hephaestus 13-3040;
Ilormaphroditus 13-3670;
Hermes 13-37041; Hyman
14-1760 : ivy
meteoric image
Mornus 18-6810:
19-3690; " Puphian
dess ” 20-7360. 2-1 70;
Paris, judgment of 20-803!) ;
Pelagia, Christian travesty of
21-620; Petworth head 12-
488)); Pieces constellation
‘21-6490 ; Priapus 22-313b ;
ritual prostitution 22-4590 :
see also Venus. For maior
cult titles see below and for
minor titles 2-1661) toll. and
separate headings.

— (min.) 18-730.

-— (throw of dice) 8-1771).

Apllarodite (2001.) 5-7911); 5-

:0.

[blocks in formation]

Aphroditos 13-3670.

Aphrophthora 21-7580.

Aliliriosiub, ruins, Russ.As. 24-
a.

Aphrosidcrito 6-2560.

Aphrothoraca 13-2330.

Aphthartedocotae 18-733a;
14-2741).

Aphthartodooetism 15-6001).

Aplithitalite 28-1050.

Aghthongia 25-7710.

A HTHONlUS, AELIUS FES-
tus 2-1680.

— 0F ANTlOCl-l 2-1681) ; 12-
5151) ; tables of 10-ll5a ;
rhetorical works 23-2350.

Aphthous Fever : eee Foot and
Mouth Disease.

-—- stoinatitis : see Thrush.

Api, cape, Bnr. 4-257 (A2).

—, ca 0, MaLAi-ch. 17-466
(19-111

—— (Egg), isl., P000. 6-168
(M- ; 19-5000.

——, mt... Asia 14-376 (I4);
6-168 (C4).

—, mt., MaLArch. 3-3100; 10-
539b. ‘

—, passage, Bor. 4-257 (A2).

[graphic]
[blocks in formation]

E 'Apiaon, Tenn. 26-620 (ii-(12).

Apium graveolons : are Celery.

—- mveolens var. rapaeouin :
see (‘elm-lac.

Apiua and Virginia 8-5191).

Apizaco (Bnrron-Escandon),
Mex. 18-318 (111); 18-324b;
20-10349.

Apkhaz 14-3310.

Aplncenialia 21-692b.

Aplaco hora 6-2480; 6-2500 ;
6-25 0.

Aplunaiir 1-560.

— lens 21-5070; 21-5080.

Aplnnes 11-338a.

Aplanos horea 1-5880.

Aplao, eru 21-264 ((15).

Aplexa 11-5261).

Aplidium 27-3390.

Aplin, Ark. 2-552 (03).

A linrrton. Ia. 14-732 (E2).

A LITE 2-169a.

Aplodon (mammal) :
Swollel.

— (mollusc)10-123b.

Aplome 11-4710.

Aplustro (ship) 24-8630.

Aplustridae 11-5210.

Apluatrum (2001.) 11-5210.

Aplysia : see’ Sea-hare.

Apiysiclla 11-522)).

Aplyslidae 11-522a.

Aplysilla 25-7250; 25-7300 ;
25-7271).

Aplysillidae 26-7210; 25-721b;
25-7250; 25-7290.

Aplysiomorpha 11-5070; 11-
5170; 11-522a.

APNOEA 2-169b; 23-1880 ; in
coma 6-7493. ; in hiberna-
tion 13-4430.

Apo, i-L, 17.15. (Negros) 21-
392 (D6).

—, i=1. and roof, P.Is. (Mindoro)
21-392 (04).

——, mt., P.Is. 21-392 (E7) ; 21-
3920

Aponconltlne 1-152a.

Apobaterius, Apollo 2-185b.

A ocafl'cine 22-6630.

A OCALYPSE 2-169b.

—. KNIGHTS OF‘ THE 2-1691).

—- of Baruch, 8.20.: see Baruch,
Apocalypse 01. (kc.

Apocall/psm, Erposilto in
(Joachim oi‘ Floris) 15-4170.

APOCALYPTICLITERATURE
2-1690 ; angels in 2-5d ;
Babylonian sources 3-1151) ;
chronological method of
Book of Daniel 7-8060 ;
distimruished from rophevy
13-187b ' eschato on 9-
7610; Ezekicl’s influence
10-1030; millennium doc-
trlne 18-4610 ; myth of
the ideal man 12-1560 ;

“C

For Key to Contractions, eta, see Page i.

[blocks in formation]

3-5240, 0-5251), 5-5211) ; dis-
1ribution 3-5280; geological
03028-1017b ; reproduction
and development 3-5270.
3-528b.

— (echinoderm)8-879(1.

Apodaca (Viceroy) 18-339b ;
15-87a.

Apodectae 6-4800 ; 4-3211).

Agodes 20-5440 ; 14-2480.

A ODICTIC (dict) 2-1831).

Apodidae 9-6560.

Apotlinn 11-5271).

Apody, Braz. 4-440.(I3).

—-, riv., Bruz. 4-440 (13).

Apodytorium 8-5140.

A poena et a. culpa 14-5060.

Apogaea (dict) 28-10080 : see
also Ethiopian region.

Ap01mmy21-126m23-129m22-
61 la; in angiosporms 2-12b.

Apogee 2-1640.

Apogootropic 12-7570.

Apozrnphe 12-5050.

Apoidca : see Bee.

Apokolokvntosis (Seneca) 24-

6380.
APOLDA, Ger. 2-183b; 11-
808 (“hr-10).
Apolemia1 1617b.
Apolemidtm14-160b.
Apolima isl., Pnc.O. 20-436
(N-OS ; 24-115b.
Apoliinares (ludi) 2-1850 ' 11-
446a; date 0-3914; direc-
tlon oi’ 7-912b, 22-2450.
APggLlNARlS, SULPICIUS 2-

1. c.

— SlDONlUS,GA1US SOLLIUB
2-1830; in letters 6-4490,
9-705b, 21-2811), 15-6l3a;
in politics 10-8030, 10-8040.

— the Elder 2-1831).

APOLLINARIS the Younger
2-183b; 12-520b ; 19-4620.

Aploalgnaris (trade-mark) 27-

. c.

-— mineral water 18-5210.

— 5 ring, Ger. 19-425b.

Apo linis Mons, mt., Gr. 12-
440 (B1).

-— Promontorium. cape, N.At.:
see Ali 01 Mekki.

Apollinopolis Magna, Egy. 9-
40 (133) : see also Edfu.

—— Parva, Egy. 9-40 (B2).

APOLLO (myth.) 2-1841)! 19-

1400; Acropolis, grotto 2-
8350; Action games 19-
665a; Admetus 1-194b;

Amyclae 16-52b; Antioch,
temple 2-1300' Artemis
2-6630; Belvi ere statue
2-186a, 12-473 (Plate)‘ 12
489a, 16-442a- Ca1amis
statue 2-1860 ; lauria 22-
1030; Carthaze 5-4290;
Cassandra 5-4560 ' Corinth
7-1490; Croesus eizend 7-
480a; Cumae7-6196; Ci;-
clopes7-6860 ;Delos7-971 ;
Delphi statues 12-480b;
Delphi, temple and oracle
7-975b; Dldyml, 1.0111 10
8-2070; divination -
142a; Dorian worship 8-
drama', origin of
Eleutherna head
7-4250; Eretria. pedimentl
12-4810 ' Harpocrates iden-
titled 13-150; Heracles’

« السابقةمتابعة »