صور الصفحة
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

VERNACULAR (dict.) 1 029d

V0 , India 14-3761511‘3).

Verna , Utah 27-814( 2).

Vernal equinox 9-724a.

Vernamo, Swed. 26-190 (C3).

Veruation b0t.)16-328b.

Vernayaz, ‘witz. 26-242 (C4); 27-839b.

Vcrnaz, pass. Alps 28-242 (B4).

Vegigialc, Minn. 18-550 (B

VERNE JULES 27-10303.

—, Paul 27-10301).

Verne, 1nd. 14-422 (C7).

—, hill, Dorset. 22-1210.

Verneau, 11. 12-650b.

Vernegues. Fr. 4-313b.

Verne], 1111., Alps 1-747b.

Vernela, pass, Alps: see Zkadrell, P‘uorcla.

Vernerin (Fr. painter) 20-890d.

Verner's law 26-673d.

Verner von Heidenstam, C. G. 18-51011. VERNET, ANTOINE Charles Home 27-10300. -—, CLAUDE JOSEPH 2710301).

—, EMILE JEAN HORACE 27-103011.

—, Therese: 900 Albert, 1119.dame.

Vernet, Fr. 22-6891).

Verneull A. 11-5719.

—, C. d0 B. d'Entragues, mankuise do : see Entragues.

— P. . P. DE 27-1031a.

Vanni-21111.. Fr. 27-10315; 10778 (E3); 19-7500; battle (1424) 9-514a, 10-8220.

“ Verneuil " (horse) 13-7320.

Verneuilia 8-128a.

Vegiulayand, lake, Nor. 19-804

Vernéville, Ger. 18-309 (plan).

Vernex Switz. 19-79211.

Vanna)! (family) 27-10911».

—, Sir Edmund 27-1031b; 12-4040.

—, Luiz Antonio 22-16111.

Vernhams Dean, liants. 9-420 (111. E4).

Verniole 21-60311.

VERNIER. PIERRE 27-1031d.

Vernier, Switz. 28-242 (A4).

Vernier (math.)27-103211; cali

ers 27-44b.

V RNlS MARTIN 27-1032b;

10-169b

Vernisson, riv., Fr. 18-76015. Vernix 0aseosa. 25-189b; 14513a. Vernon, Dorothy 12-7970. , DWARD (admiral 27103211: 3-4411; 17-719

-— Elizabeth, countess of Southampton: ace Southampton.

—, Frédério Charles Victor do 18-2b.

—, Sir George 12-7970.

—, George F. A. Venahles

Vernon, baron 8-9111.

George Venables, Baron kinderton: see Kinderton.

—. G. F. 7-4450.

—— 11. M. 2-50b; determination of sex 24-71711; hybridization 14-271); variation 27-908d.

—, James 27-103211.

—, s11- John 29-0991).

—, Mary de : see Courtenay.

— Sir \Vllliam and Lad : lirass oi’ 4-4351111. 11. 112.3).

—. William de, earl 01 Devon; sec Devon.

—, William Warren 7-81611.

Vernon, Ala. 1-460 (A2).

—, Can. 4-000 (F3).

—, Cincinnati 8-3730.

—-, C010. 8-722 (H2).

—, Conn. 8-952 (F2); 8-952d.

— Fla. 10-540 (06).

VERNON, Fr. 27-10330; 10778 (E3).

—, Ia. 14-732 (F4).

—, Ill. 14-304 (C-fi).

—, 1nd. 14-422 i 7)‘.

_, La. 17-54 (B ).

—, Mich. 18-372 (G7).

-—, NJ. 19-502 (D1); 21-1068.

—- (10.. ‘Via. 28-740 ((1.3).

—- Fork, riv., 1nd. 14-422 (F7). —- Hill, Va. 28-118 C4). Vernonia. ()roiz. 20- 42 (B2). Vernonia 2-7-1611.

— scorpinides 10-558d. Vernonnat Fr. 27-10330.

IVernoux, is. 111-770 105).

[graphic]

27- ' Vero, Ark. 2-552 (Cl).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Verstegen, Richard: see Howlands, Richard.

Verstraete, Theodore 20-5070.

Versuch die Meiamorphose der P/lanzen zu erkloren (Goethe) 12-18411; 21-773d.

Vert (hen) 13-3231).

Vertainspitze, mt., Alps 1746d. 7

Vert antique : see Verde antioo and Porfldo verde antico.

Vertault, Fr. 7-2499.

Vcrtavillo, Sp. 25-530 (C2).

Vert d‘ iris : see "erdells.

Verte. bay, Can. 19-464d.

——, bay, Nid. 19-479 (Li-Ci).

Vertehra dcntata : sec Axis bone.

— prominons 25-170a.

vertebrae 25-1690; 25-671a.

Vertebral column : see Spine.

Vertebralina 10-633b; 111-6351)

(014-). Vertebraria 20-540b; in Borneo 4-258a; in Tasmania

28-439d.

VERTEBRATA 27-1047d; 2910330. Sec also Craniata and Chordata.

— gill cletts 14-25311.

VertA-iliac, Fr. 10-778 (E5).

Vertentes, mts., Braz. 4-440b.

Verterae, \Vestm. : see Brough.

Vértes, mts., Hung. 3-4 (F3); 13-89411.

Vertex (lens) 10-421d.

VERTICAL 27-1051a; 8-80611; practical determination of 2-807b.

-—, angle of the 27-10519.

— dial 9-1500.

— cscapemont 28-36311.

Verticil : M‘! Whorl.

Vertloillaster 10-5571); 10-559&

[blocks in formation]

For Key to Contractions, etc" see Pm ,1.

[blocks in formation]

Verwick Wales 9-428 (V. B3).

Verwoo , Eng. 9-420 (111. D5).

Verworn, Max 7-7101); 3-179b; 13-351d. .

Very, F. W. 18-8041); 21-47711.

-—, Jones 1-8380.

Very, pass, Alps 28-242 (8612’.

Veryan, Corn. 9-430 (VI. ); geology 7-18011.

—, bay, Corn. 9-480 (V1. C3).

— series (geoL) 7-180a.

Ver Wise, The (myth) ; see

t-Napishtim.

868

' c. Vern '. Fr. 10-778 (63). Vesa i, India : see Vaisali. Vesaiius, Andreas 1-928d; 28

794b; circulator organs 27-926d; ventrie ar septum 13-4 4a.

Vesc Etienne de 5-921b. Vesci, “'111111111 de, baron 10

7150.

Vescia, 11:. 17-8670.

Veseonte. Pietro 24-197b; ma 17-639d, 17-641c (118.), 17- 428- (118.).

Vesoovi, Faustina de’ 28-1001d.

Vesey, Ivo de 1-7190.

Vesdre, riv., Belg. 3-668 (G2);

‘ 3-6691)

VefSl‘eyviIle, 11.01111. 19-790

). Veseii. Minn. 18-550 (D6). Veshen, Russ. 23-872 (CS). Vesi (bot.) 10-3361). Vesical d1seases : sec Bladder

[blocks in formation]
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

ship 578b; Penatee wor— ship 21-85d; state worship 23-579a; temple at Rome 23-5951). 1&25811. 10-400d. Vesta, Ark. 2-552 (A2). -, Minn. 18-550 (B6). -—, Nob. 19-324 (H4). — (match) 17-877a. Vestaburg, Mich. 18-372 (F6). Vestal. N.Y. 19-596 (D-E3). Vestalia (festival) 27-1055d; 10-221d. Vestals, House of the, Rome 23-57911; 23-593 (plan). Vestal Virgins 27-1054d; 19847a; given 0191d; lictors granted to 16588b; privileges 5-601b; nnishrnent oi’ 8-4051); sufilulum worn by 7-235d. V?)tla)nlors, Swed. 26-190 (C— VFSTERAS, Swed. 27-1050a; 26-190 (D2). —- Ordinance (1527) 26-2001). — Recess (1527) 26-200a. Vesterbotten, 00., Swed. 19800 (C-E‘l): 26-192a. Vesterbro, Copenhagen 7-96b. Vester - Bygd, settlement, Green. 12-547d; 21-939b. \‘ater Dal, riv., Swed. 19-800 (03): 26-190 (Bl); 26-1890.

Vegtergarn, Swed. 26-190 (D- .

3). Vestergfitland, div., Swed. 26190 (B2): 28-1928,. Vester Hassing. Den. 8-24 (Cl). Vesterholm, Victor 20-517d. Vesternorrland, 00., Swed. 19800 (D3); 26-192a. Vestero. isl., Nor. 19-804 (D3). —, Lew"), Den. 8-2-1 (C1). (C3) Ryd, Swed. v26-190

Vestervig, Den. 8-24 (A2).

Vesterrik, Swcd. 26-190 (D3); 26-19‘211; 28-194d.

Ve‘séer Vingakcr, Swed. 243-190

-D . -— Vram, Swed. 26-190 (B-C4). Vestt'jord. tjord, Nor. 19-800 (C2); 19-8001). Vestiarla coccinea: see Iiwi. Veetiarius (official) 24-6640. Vestibular labyrinth 4-410d. VBTIBULE (ar0h.) 27-1058b. —- (railway) 22-853b. 'v’estibules (anat.) 8-7920; mouth 18-94411; nose 2073b; reproductive 23-134a. vestigial structures 8-323a. . Vuting (law) 16-37311.

[graphic]

instructions given on Page I.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

5740' Palladio's buildings in 2-4120, 20-636a; rolationi with Padua 20-4450‘ surrender to Venice (1462: s4000; Teatro ()limpico 26732a; university‘ 27-7530.

Vlcenza, prov., 15—6d; dialect 8-193d.

VICEROY 28-21a: 1-807a. See also India : mme

Viccsimaria, lex 23-562b.

Vicetia, It. : see Vicenza.

Vit'r- Verna (F. Anetey) 12

742 . Vic-Fczcnsac, Fr. 10-778 (E6). VICH (Ausa. Ausoua), Sp. 28210.; 25-530 (G2); 25-571a; battle (1810) 25-436d. Vichada, riv., Colom. 6-701

Vichiquen, ChiL 7-644a.

Vlclltbacli, riv., Ger. 25-9530.

"ichumbLBeLCongfi-M3(E3).

Vichu§uon, ‘lake Uliil. 6-14311.

VlCI-I , Fr. 214-21“; 10-778 (F4); 18-5180.

—, 7M0. 18-60021-(1553 .032)

—— Springs. - .

Vlci, Okla. 20-58(131).

Vicia : see Vetch.

— tuba: 800 Broad beau.

— tabs, var. oquina: see Horse bean.

— orobus : see Bitter vetch.

— sylvatica: see Wood vetch.

Vicinal taco 7-5e‘4a.

Vicinite, droit do: see Hinterland, doctrine ct.

Vickcrs, sons 8.: Maxim 3-443d; 2-580b; 20-2138.

Vickry, Ala. 1-400 (B2).

Vicksburg, Ind. 14-422 (06).

, Mich. 18-372 (E7).

VICKSBURG, Miss. 28-21b; 18-600 (B3); cotton trade 7?xggb, 1-8210, 28-210, 12

c

—, Pa.- 21-106 (14). —- group 11-670b; 18-6000; 9663b

Vic-ie-Comte, Fl‘. 10-778 (F5): 22-6750

vice. oio'vANm BA'I'I'IS'I‘A $21»; 13-532a; 23-5590‘,

909a. Vico, It. 15-4 (F42. —, lake It. 15-4 D3); 15-5a. —, roadway, : see I minia, Via. — di Pantano, It. 15-4 (B6). — Equense It. 15-4 (C0). Vicomte (o cial) 5-842a. Vicor, mts., Sp. 25-530 (E2); 24-2030. Vico's comet 6-76311. Vicqsgprano, Switz. 26-242

Vicovaro, It. : are Varla.
Vigg d'Azyr, Felix 1-932b; 28-

Vicq d’Azyr, bundle of (anat.) : see Bundle of Vicad‘Azyr. Vic-sur-Aisne, Fr. 1 778 F3). Vic-sur-Cere Fr. 10-778 ( ‘5). Vlctiofilres, Place des, Paris 2

4 b. Victor, St : see Victor I. (nope). —,5§S7td(martyr) 17-7074; 14

— (bp. of Capua) 1-8640.

— Amedeus ot_ Hesse-Retenburg and Ratibor 113-4131).

VICTOR (EMANU 11.: of Italy) 28-260; 15- 3h' 242570.; army 2-622a; 011 ci- 0! the Crown of Italy 123-80511; 811801 relations 20-716a, 21

8 o; Sicilian blockade 20

434b; wars 14-915c,14-919b.

— EMANUEL 111.: 01 Italy) 28-28:): 15-79d; 10-88911; arbitration 4-462d, 1-343a.

VICI‘OR I. (pope) 28-2511; Easter controversy 8-8280, 20-68 0

— II. 28-250;13-275a.

— iii" 23635?‘

— . n i: antipope) 282156: (367920: 1

- . c vmn: ant 0

28-250- 1-55211. D De)

(Amnbsus u. :of sat-aims) 28-26:); 15-42d; Clcmentkl. 6-486d' Grand Alliance 123-1411; {Var 01 Spanish Succcssion 213-5090, 21-303d.

— (Amedeus III. : of Sardinia) 24—255d £011.; 24-217b; 1S119d toll.

—(Emanuel 1.: ct Sardinia) 15-47d 1011.; 24-255d; 24217b; descent 24-236, 15119d 100.; Order 0! Savoy 115-8650.

-— (Amedeus Li 0! Savoy) 24255b 1011.: 26-857a.

—, Claude (duke of Bollnne) iii-£3211: 17-699b: 26-367a; Vlgslgfl, GAIUS JULIUS 28

-—, Jan 20-481a. -—, SEXTUS AbURELIUS 29

-680 . . 6-722 (E3); 7

4 .

——, Ia. 14-732 (E3).

—— Ida. 14-276 (D4).

Ill. 14-3 4 (D2).

—, Mont. 1 276 (13-02).

—, N.Y. 19-596 (02-3).

Victorella @420; 22-438..

Victor Emanuel, mts., N.G. 19-487 (D2).

“ Victor Hugo " (French cruiser) 2F-9l20.

VICTORIA qauecn of England) 28-28b; -5580; Albert,

rince consort 1-495a; ucklngham Palace mem

orial 24-503a, 2-441b; Calcutta memorial 4482.; civil list 6-11 Id; coinage 19906d; Ireland in reign of jubilecs 9-5800;

instituted by 158610; Palmerston 20-647d.

— (princess 0! England) 8997d; 6-412b.

—— (queen of Prussia and German empress) 11-560. —, (duchcss 01’ Kent): see Kent.

(Eugenie ' of Spain) 25567a; 12-210a. — (of Sweden) 12-739a.

-—-, Manuel (governor oi Call

iornia) 5-1 70. Rb (Mexican

—-, Manuel F. president) 24-140 .

—, T. L. da 20-161b.

—— (Vittoria), TOMMASSO Ludovico do 28-37b.

Victoria, Ala. 1-460 (D4).

-, Arg. 2-462 (D3).

VICTORIA, Braz. (Esplrito Santo) 2941b; 4-440 (17); 9-775b.

—, Bruz. (Maranhao) 4-440 (Gi). _

—. Braz. (Maranhao) 4-440 (H2).

—, Braz. (Pernambucc) 211780.

-—, Comer. 5-110 (A4); 5-111d.

-—, Can. (Alta.) 1-500 (B2).

VICTORIA, Can. (BO) 2844c; 4-600 (E3): 4-599a; Indian superintendent at 4-599b: museum 19-67a.

-—, Chil. 17-4900.

—, China 9-168 (15); 13-6580.

—, Ga. 11-752 (Bl).

—, Gnzo 17-508 (A1); 12305a; 17-509b.

—-, Ill. 14-304 (B2).

-—-, Kan. 15-654 (C2).

——, La. 17-54 (A2).

-—, Mex. 26-474b.

——, Minn. 18-550 (E5).

—, Mo. 18-608 (F3).

—, P.Is. 21-302494).

-—, Scot. : see Perth.

-—, 9.111. 23-260 (C3); 25-466 (K2); 23-2621).

-—£:eychcllcsl see Port Vic

riu. —, Tenn. 26-820 (F2). -—, Tex. 26-690 (L7). —, Va. 28-118 (D4)

Y-— (La), Vencz. 27-989 (BI);

[blocks in formation]
[graphic]

instructions given on Page 1.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[blocks in formation]

— a manivclle : Gurdy. VIEg), JOSEPH MARIE 28J . . —, Marie Therese 28-50b. Vi'cin-Chang, FL: .900 Vien

lane. Vienna. Ala. 1-460 (A2). VIENNA (\Vien, Vindobona), Aus. 28-5011; 4 (E2); academy of painting 1-1050; academy of surgery 1-1040' antl-Semitism 2-142b; iii-i gallery 28-5 ld,2-67 lb; blind school 1-620; bridge $5373.: cathedral 28-51a, 2-405d, 2-4060: commercial museum 27-1401); court theatre 2851d, 29-733b; Egyptian money 9-280; fire service 10-414d; 1m rial pawn 017100 20-975d; nternational Exhibition : see International Exhibition, Vienna; jockey club 13-737c; Kaiserliche Akademie der Wissenschai’ten 1-970; land rcsristratlon 16-1831); libraries 28-52a, 16-5700; medical school 18-530, 23-462b; observatories 19-957d, 295660- o era house 28-5111, 27-1 11 ;over0rowdinz 1382-ib; parliament houses 2‘4430, 2-428 (Pl. IX.); police organization 21-9800; porcelain manufacture 5-750d, 5-7570; university 27-767d,

[graphic]

27-770a: university Lesovcrein 3- 3c; veterinary school 28-3d.

VIENNA: Hidorv 2841311; 274600; conference (1855 566d; zo-c 0d; Napoleon at 19-2191), 19226a; revolution (1848) 3156.; Roman legion at a473d; siege (1683) 12-34611, 13-9l3d.

, Fr. : see Vienne.

—, Ga. 11-752 (C3).

-—-, 111. 14-304 (D6).

—, Ind. 14-422 (F7).

——, La. 17-54 (BI).

—, Luxemburg: see Vianden.

—-, Md. 17-828 (114).

—, No. 17-434 (Ci).

--, Mo. 18-608 (D-E3).

—, N.C. 19-772 (B1).

—, N.J. 19-502 (C2).

~—, N.Y. 19-596 (E2).

—, 0. 20-26 (I2).

—, S.Dak. 25-506 (H3).

—, Va. 28-118 (E2).

—, dist., Fr. 23-649 (C4).

—, Concordat ci' (1448)9-833d: 19-650d; 11-849d.

—, CONGRESS OF 28-53d; 9933d; Austrian acquisitions 11-863c; diplomacy 8-294d; Eastern question 27-45611; German constitution 118031): Hanover 12-925a: Hesse-Casscl question 13411a; Hesse- Darmstadt boundaries 13-41211: HesseHomburg’s independence 13-412d; Italy reorganized 15-47d; me'diatization 1823a; Poland 21-92011: Portuguese policy 22-1510; Prussian acquisitions 225261), 22-524 (mop); fiervian representative 19-3710 ; slave-trade condemned 25224b; Talleyrand 29-3760.

— Final Act (1820) 11-861d.

Viennais, dist., Fr.: see Vien

nois.

Vienna. Note of (1853) 9-56611; 27-460d.

~—, peace 01 ‘(1606) 13-91211; 4-10iib.

—, peace of (1864) 8-38b; 24340a.

— sandstone 9-662d; 10587h; 7-4160.

—-, Treaty of (1689) 12-Sl3a.

—, Treaty 01(1731) 6-1101).

-—, Treaty 0! (1735) 12-789d.

—, Treaty oi.’ (1738)|10-847c.

—, Treaties of (1809)11-862d; 10-862d; Illyria 141-32712, 7-776a.

—, Treaties oi (1815): see Vienna, Congress of.

—, Treaty of (1854)3-17a.

—, Treaty of (1864) 24-33911.

—, Treaty oi’ (1878) 24-340a.

Vienne (iamily oi dauphins): see Viennois, counts of.

—, Jean de 6-918d; 8-4431): 4-96611.

VIENNE, Fr. 28-5621: 19-778 (G5); council (I112) 5-540; countship 10-9311); siege (870) 12-47a; synod (1080) 14-72212.

VIENNE, dept, Fr. 28-55d; 10-778 (E4).

VIENNE, riv., Fr. 28-550; 10778(14).

-, COUNCIL 01-‘ (1311-1312) 28-56d; 26-597d; toleration in Spain 14-594b: Béguinea condemned 3-6530; concessions to Spiritnals 15337a; decrees 5-198b, 11

Viennensis, Luxcmburg: see Viandcn. —,r prov., Fr. 23-649 (C2); 28

d C. Vlennet, J. P. G. 9-7020. Viennols, counts 01 7-851a. Vionnois, prov., Fr. 22-5030; 18-174a; 2-55Sa. Vien-Tiane (Wiong Chan), Fr.I.C. 114-498 (C2); 16u191a; 16-1910; geology 25

c. Vlento, Oreg. 20-242 (D2). Vic ues, isl., P.R.fl-124(B2): -544 (E3); 22-124b. -—, passage, RR. 2-124 (B2). Vieriontein, S.Ai. 25-466 (H6): 20-151d; 20-153c.

View, isl., Fix: lighthouse 16-632‘1: 16-637 (Pl. 11.); 16-650 (table).

Vierkanterocde 28-494b.

Vierlande, dist Ger. 9-7720.

Vler-ungsbeok, Boll. 19-688 "$31;

Vie )eim, Ger. 11-808 (II.

In .

[blocks in formation]

instructions given on Page !.

[blocks in formation]

ug.

Viiayanagar (Bijanagar), India 28-620; 14-382 (012).

VIJAYANAGAR (Bijanagar),

dom, India 28-620; 14

402 ; Bel um 3-668d; Bellary 3-69 a; Chingloput. as capital 8-233a; coinage 19905d: Conjeeveram under 6-943b; Goa under 12-16011; Madura annexed 17-296b; Moslem invasions 7-9110; Persian mission 13-6940; Portuguese relations ‘14405a.

Viiiana Kalachurya: see Bijaia Kalachurya.

V naneswara(writer of Indian sacred book) 141-43611.

Vik, Nor. (N. Bergenhus) 19804 (B

2).

—, Nor. (Nordland) 19-800 (13-432): 12-9411).

— Scot. : sec Wick.

Vilrarbyn, Swed. 26-190 (C1).

Viken, lake, Swed. 12-27011.

— i Valle, Nor. 19-804 (B3).

Viker, Nor. 18-804 (D2).

VIKING 28-62d: art and archaeoloizy 24-2901) (Pl. 111.), 4-643a; burial customs 3441d, 11-3300; chansons de gestc 5-896a; Charlemagne attacked 5-8930; Danelagh under 7-8030; England 9468a, 8-4700, 9-47ld, 9474a; feudalism 9-924d; France 10-8110. 10-8120, 27-103a; geom hical explorations 11-6 40; Germany 11-834d. 11-8350; Harold Ilaariager's defeat (872) 19-80711; health-drinkin): 13-l21d; Ireland 1475811, 141-76411, 5-62411; Mercian invasions 18-1520; naval methods 19-313b, 24-865b; Netherlands invaried 19-41411; Neustria ravaged 19-7490; Normans distinguished 19-751d; oath 19-940d; Russian legend

1

23-89211; Utrecht attacked 27-825d Vinland 28-98d: vitrified forts 28-150b ;

Wales invaded 28-282a. Vikimrnaes, Nor. 12-94111. Vl-kram (Hinduism) 28-1300.

[graphic]
[blocks in formation]

Vilg‘ard. (heretio) 14-5881).

Vilhelmina, Swed. 19-800 (D2).

Vilhena, Antonio Manoel do 24-17d.

Villca (Roman rel.) 23-5780.

Vilich, Ger. 11-808 (I. k7).

Vilicus (Roman rel.) 23-57%.

Vilivayakura II. 14-825a.

Viliya (Villa), riv. Ruse. 23812 (13-05); 20-21%; 10-1041).

Viljoen. Ben 27- 0711.

— Jan 2'l-195a.

Villoen’s Drift, 10rd, sax. s2430; 20-15311.

Vilkitski, isi., Russ.As. 25-10 (C1); 21-938 (B2).

Vilkomir, Russ. 23-872 (B4); 15-921d.

Vilkov, Russ. 23-874 (1. B4).

VILL 28-678: 4-‘26911; 4-26911.

Villa. It. (nr. Domodossola) 26-242 (E4).

—, It. (Luoca)17-950.

—, Switz. 28-242 (G3).

—, 151., Al. 3-83 (4).

VILLA 28-6"); in Britain (5880. For specific villas, e.g. Villa Ercolanese, Ludovisi, 810., sec rcolanese, Ludovisi, kc.

Villaba, P.Is. 21-392 (E5).

Villa Bella, Bol. 4-167 (BL); 4-1720.

— Bella da Santissirna Trindade de Matto Crosso, Braz. 17-902d.

Villabianca, Sp. 25-530 (B4).

Villablino. Sp. 25-530 (Bl).

Villa Boa de Goya-z: see Goyaz.

— Boim, Port. 25-530 (83).

[graphic]

Viliabona, Sp. 12-6980.

Viliacanas, Sp. 25-530 (D3).

Villa Carlos (George Town), Sp. fl-l22d.

Villscarrillo. Sp. 25-530 (D3); 15-l24b.

Villacastin, Sp. 25-530 (C2).

Vila/{£611. Aus. 28-67d; 8-4

Vlllacintor, Sp. 25-530 (Cl).

Villa Clara, Cu.: see Santa Clara.

—Concopcion, Parag.: see Concc i6

Vigailunas, marquees of 11

4 0.

Villa de Barra, Braz. : see Manaos.

— de Bispo, Port. 25-530 (A4).

— de Contas, Bram: sec Rio de Contas.

—— de los Martires, Granada: see Martyr's "illa.

— DEL PILAR Paras. 2863a- 2-462 (E2).

Villadiogo, Sp. zs-sao (C-Dl).

Villa do Condo, Port. 25-530 (A2); 9-660c.

—- do Forte do Aasumpcdo, Braz. : sec Fortaleza.

— do Itfante, Port: see Sagres.

——3%% Porto, Az. 3-83 (4); 24

— do Rio Pardo, Braz.: see Rio Pardo.

Vlilae (monasteries) 1-228.

— (royal lands) 10-908d.

Villai’amés, Sp. 25-530 (E2); 5-47311.

Villa Faustlna, Sufl. 4-8630.

Viliai’eljche, Sp. 25-530 (E2).

Villaflor, Antonio de Noronha, count oi : see Terceira, duke

[blocks in formation]
[graphic]
[blocks in formation]

Wigwam: 211-7311; 25

Vlllani: Filippo 28-7511; 3540.

--,GIOVANN1 28-74b; 149028

-—, Matteo 28-7511.

Villa Niouc, liruz. 4-440 (E7).

Villano, riv., l~(-.. 8-911 (C2).

Villanova, Arnold do: see Arnnldus d0 Villanova.

—, Michael (pseud.): soc SerVeins.

— Thomas of : ace'l‘homas (ot

Yillunova).

Villa Nova, llraz. 4-440 (F2).

Vlllanova. Pa. 21-106 (K-L7).

Villa Novmxtq Az. 3-83 (2).

VILLANOV , anc. cemetery, It. 28-751): pottery 5-721d, 5-732 (Pl. 111. 11):. 63).

Villa. Nova da Rainha, Braz. : see Bom Fim.

— Nova de Bromado, Braz. 4-440 (H5).

—— Nova de Gala, Port. 25-530 (A2); 20-13711.

— Nova de Miltontes, Port. 25-530 (A4): 1-5400; battle (1706) 28-2271}.

- Nova de Portimao, Port. 25-530 (A4); £4351).

Villanovanus : see Arnaldus do Villanova.

Villanova Truschedda, Sard. 10-729d.

Villanow, Ga. 11-752 (A1).

Villanucva, Arnaldus d0:

Arnaldus do Vllianova.

Juan de 17-294a.

Villa Nueva Arg. 2-462 (pa).

Villanuova de la. Fuente, Sp. : see Meutesa.

--del Arzobisgo, Sp. 25-530 (D3); 15-124 .

DE LA SERENA, Sp. 28

866

750: 28-530 (03 .

— del Grao. 88. 2 -846a.

—- Y GELTR , Sp. 28-75d: 25-530 (F-G2).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Instructions given on Page I.

[blocks in formation]

(F3)i

— lo- 01, Ft. 10-778 (C6).

— LES-AVIGNON, Fr. 2885b; 10-778 (06).

— St-Goorgcs, Fr. 10-778 (F3); 24-5880; 20-8050.

—sur-Cher, Fr. 10-773 (F4); 6-820

-—SUR-LOT, Fr. 28-850; 10778 E5).

— sur- 'onno, Fr. 10-778 (F3); _28-923b.

Villepinte, 1%. 10-778 (C5).

Ville ion - Torminicrs, Fr. : be tie (1870) 20-202a.

Ville Platte, La. 17-5-1 (B3).

Villerus. Fr. 10-773 (156). .

Vill'cre lake, La. 17-54 (07).

VILLE'ROI, FRANCOIS on Neulville, duc de 28-85d; 12-3460; 9-8830.

—-, Louis Jose h duo do 25-600a: zz-s 01>.

—-, Nicholas do Neutvllle. 8013near do 10-8320; 10-834b; 10-83-10.

Villcroy and Boch 5-758d. Villers (Villers-Brotonncux), Fr. 10-778 (F2 ; 25-392d. —-_Bocage. Fr. 1 778 (D3). — Coma)", Fr. 24-575 (ma? . —Cotte10to. Fr. 10-778 ( ); ordinance 01(1539) 11-127b,

22-238d.

—Cotieréts, forest, n. 1

4470. Villorscxol, Fr.: battle (1871) 11-140. Villers Farlay, Fr. 10-778 (G4). V LE, Belg. 8-8687;

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1-73b; Mount Abu Temple ' 14-429 (Pl. II. 01;. 12).

[graphic]

see

'Vimalikartti (Japanoso saint)

15-1778. Vimuna (shrine) 14-431b. Vimeir07(V1n11era). Port. 25330 (A3); battle (1808) 21

in. . Vimen. Fr. 21-5761»; 25-392d. Vimieiro Port. 25-530 (A-B3); 1-540d Viminacium, Moesia: see Koshole

to.

Viminale, hill, Rome~ 23-612 (D2);23-586(C2-1);23-615n; praetorian camp 24-5940.

Viminalis, gate, Rome 23-58911.

Vimmerby, SWOd. 26-100 (C3).

Virgil}, Fr. : battle (1587) 10

Vimoutiels, Fr. 10-778 (E3); zo-zssa

Vimy, Pr. 10-778 (Fl).

Vin,‘ Ark. 2-552 (C1).

Vina, Cal. 5-8 (C2).

Vina-dcl-lnur, Chil. 27-8650; $290380; Balmaoodists 6

Vinazo : see Fruit-pigeon.

Vinagre, riv.I Colom. 6-702d.

Vinaizre. mt., Fr. 27-90411.

Vinalapo, riv., Sp. 25-530 (E3); 9-16-id.

Vinalcs, Cu. 7-595 (B1).

[graphic]

Vina] Haven, Me. 17-434 (D4).

— llaven,isl.,l\le. 17-434(1)~1); 17-435d.

Vinaliu. rustica (festival) 23578d; 27-1013a.

— urbana (festival) 2-230d; 15-5610.

Vinaroz, Sp. 25-530 (F2); 5473a.

Vinasses 1-857a.

Vniuya (Buddhist ruler) 206310; 4-7470; 16-990.

Vinber 28-1000.

Vince, Fr. 10-773 (F6).

Vincu : we Periwinkle.

VINCENNES, Fr. 28-89b; 10778 (C0); porcelain manufacture 5-752a. 10-847b; St Cyran imprisoned B-737d; steeplechaso races 13-737b;

422 14-42511;

011100 (1804) 14-309d; see

created (1834) 41-6950;

12408-12108 (1804 and 1809) 135c

— (Yaku-Kaikyo), str.,

J ap. 15-156 Gil); 28-898b.

—. Bois 0, Fr. 10-778 (06); 20-8071); 28-890. VINCENT, ST 28-89d; 16

7710; tunic 01 6-137a. -- (FERRE 463d; tomb 27-895d.

01-1LERINS), ST 28-9211;

— (DE PAUL), 81‘ 28-910; 5883d; 10 - 74611; Clichy church 8-507a; Francis 01 Sales 10-9-ilb; Lazarites, connexion with 18-313a.

-— (OF BEAUVAIS) 28-900: 9-3710; 24-3530; Carpini's history abridged 5-398d; Mandoville's plagiarism from 17-662b.

— I.(duko o! Mantua)12-236a; Crichton's death 7-434d; Rubens nter to 23-804d; Tasso be ended 26-4450.

Vincent (iamily) 1-748d.

, A. J. H. 22-103b.

—. Camille Philiggo 1-857a.

d c;

—, Sir Edgar 9- 9-1150. —, Sir F. 28-542 .

-—-, GEORGE 28-910.

—, J. E. gournalist) 111-5630.. —, John . (bgJ 6-19b.

—, MARY AN 28-910.

—, Thomas 21-100b.

Vincent, Ala. 1-460 (02).

—-, 0. 20-26 (G6).

—,B%o., N.Z. 1.9-624 (G7 and

—, p .. Cains-8 (D5).

Vincent Brookos, Day 8; Son 26-930.

Vlneentius (Christian name): see Vinoon

-—-, Maria : so: Benedict XIII. (Dope)

Vinoentown. N .J . 19-502 (C4).

Vinoenzo (Christian name): see Vincent.

Vincos. E0. 8-911 (A—D2).

—, riv.,Eo. 8-911 (B2); 8-9130.

Vinchiaturo, It. 5-124a.

Vinohina, riv., Arg. 2-462 (C2).

VINCI, LEONARDO (musical composer) -92b.

— Leonardo do (painter) : see

onnrdo da Vinci.

Vincigliata, castle, It. 10-3290.

Vineiguorra, Antonio 14-9070.

Vinciolo. Fcderigo 16-39a.

Vinck. Franz 211-50811.

Vince, Pa. 21-106 (E5).

Vin otto. Thomas 24-512a; 1 -20 (Pl. 11.); 15-980.

Vinculum (math-l 1-619b.

-— juris (Roman law) 19-949d.

Vineum, Ger. : sea Binzon.

Vincy. battle of (717) 10-808b.

Vindava. Russ. : see Windau.

Vindeby. Den. 8-24 (D4).

Vin dc camel-0n 28-7250.

Vindqrgen, mt., Nor. 19-804

[blocks in formation]
[graphic]
[blocks in formation]

'Vingtiém-es (Fr. tax) 10-918b.

Vinh. Fr.l.C. 14-498 (DJ-22); 14-4931).

Vinhas, pt., Az. 3-83 (2).

Vinhatioo 4-4450.

Vinh~Lon8. Fr.I.C. 14-498 (D-EB): 14-4921). ‘

—, div., FLLC. 6-621a.

.Vinho. P01: (10, dist" Putt. 28-761

)Vinh Th0, canal.\I<‘r.1.C. 10498 (D6); 6-6201). Vinioa. Hung. 3-4 (E3). Vinik, hill, o‘erv. 19-709d. Vining. Fanny 7-853a. Vining, Kan. 15-654 (E1). —. Minn. 19-550 (B4). — Mills, La. 17-54 (Bl ). Viniolae, 50rd. 15-26 (134). VINPIEA, Okla. 28-981); 83-53 ( . Vinitza. Turk. 27-426 (C2). Viru vitriolatus : see Ether. Viujllo, Aasmund Olalscn 19

3 0d. Vinje, Nor. 10-304 (B2). -—. tjord. Nor. 19-504 (Cl). Vinkevecn. oil. 13 -588_

(B2). Vinkovo, Russ: battle (1812): see Tarutino. VINLAND. ration, N.Am. 20981): 21-9390; 20-8780; sagas 14-23611, 23-10010. Vinnon, Karl 20-61011.

« السابقةمتابعة »