صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

P R E F A CE.

Le&toribus eruditis, præfertim iis, qui in ludis

literariis operam navant. NOLUMUS fanè cum Fabio Horati

um in quibusdam interpretari, ideoque locos omnes parùm caftos honestà (uti speramus) fraude ad verecundiam quodammodo revocavimus. Tantum enim abest ut juvenes ab afteriscis (quibus editiones in usum Delph. scatent) quo minùs quædam legant, impediantur, ut potiùs exinde dirigatur, imò invitetur eorum curva in pravum curiofitas,

Q. Horatii Flacci

CAR MINUM

LIBER I:

V

Q. HORATII FLACCI CAR MINUM

L I B E R 1.

CARMEN I. AD CILNIUM MÆCENATEM. Alios aliis ftudiis duci: fe lyrici vatis gloriam ambire,

unius Mecenatis judicio obtinendam, ÆCENAS atavis edite regibus,

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum Collegisse juvat, metaque fervidis Evitata rotis, palamque nobilis

3 Terrarum dominos evehit * ad Deos. Hunc, fi mobilium + turba Quiritium Certat tergeminis tollere honoribus; Illum, fi proprio condidit horreo Quidquid de Libycis verritur areis ;

IO

* Evehere, Bentl.
+ Nunc, si nobilium

Gau.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

M

To M 2 C E N A S. All men have different attachments: Hor ACE's taste is for Lyric poetry, for the success of which he depends upon the patronage of MÆCENAS.

ÆCENAS, defcended from royal ancestors,

O both my protection and my darling ho

nour! There are some whose delight it is to have collected Olympic dust in the chariot race; and whom the goal nicely avoided by glowing wheels, and the noble palm, exalts to the Gods—the governors of the world.

This man, if an assembly of the capricious Roman commonalty be bent to raise him to the highest dignities; another, if he hath * stored up in his own granary whatsoever is swept from the Lybian threshing * Hath imported valt quantities of corn from Africa. A 5.

floors:

15

20

Gaudentem patrios findere sarculo
Agros, Attalicis conditionibus
Nunquam dimoveas, ut trabe Cypria
Myrtoum pavidis nauta secet mare.
Luftantem Icariis fluctibus Africum
Mercator metuens, otium & oppidi
Laudat rura fui: mox reficit rates
Quassas, indocilis pauperiem pati.
Eft qui nec veteris pocula Maffici,
Nec partem folido demere de die
Spernit, nunc viridi membra sub arbuto
Stratus, nunc ad aquæ

lene caput facræ.
Multos caitra juvant, & lituo tubæ
Permistus fonitus, bellaque matribus
Deteftata, Manet fub Jove frigido
Venator, teneræ conjugis immemor:
Seu visa est catulis cerva fidelibus,
Seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Me * doctarum ederæ præmia frontium
Dis miscent fuperis : me gelidum nemus,
Nympharumque leves cum Satyris chori
Secernunt populo; si neque

tibias
Euterpe cohibet, nec Polyhymnia
Lesboum refugit tendere barbiton.
Quod fi me lyricis vatibus inferes,
Sublimi feriam fidera vertice.

25

30

La

35

CARMEN II.

AD AUGUST U M.

Occasione portentorum, quæ anno ineunte contigerant, Ax

guftum Horatius a deponendo principatu dehortatur,

AM satis terris nivis atque dirə

Grandinis mifit Pater, & rubente Dextera sacras jaculatus arces

Terruit urbem :

JAMI

Te. Hart.

Terruit

« السابقةمتابعة »