صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Biographical Chart | Writers in the carly,
Christian Church who appear to have afforded.

Evide na in fúvor of the.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Domitian

100

200

Severus

Trajan. Adrian, Ant.P. M.Ant. Com IL
The Dotted line marks the year 97 when the .
published. The lines under lach Hame how the year

pocalypse :) when the writorlived to be measured upon the Scale bileu When the birth or death of a Writer is uncertain that uncertainty is copropsed by Tót, before or after the line !

[blocks in formation]

ARCHDEACON OF SALOP,

IN THE DIOCESE OF LICHFIELD AND COVENTRY.

In Prophetis explicandis, semper patuit, et patere debet, omnibus Dei honorem
amantibus campus liber. Qui ininimam vim verbis facit, qui confusa distinguit,
qui historias apertas vaticiniis quain commodissime aptat, plus semper apud æquos
judices referet gratiæ.

GROTIUS.

LONDON:

PRINTED FOR J. IATCHARD, BOOKSELLER TO HER MAJESTY,

190, PICCADILLY,
By J. BRETTELL, Marshall Street, Golden Square,

1805.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »