صور الصفحة
PDF

Tumidufque et ipfe Tibris hinc delinitus

Spei favebit annua : colonomm:

Wee in fepulchris.ibit obfeffum reges ,

Nimium finiftro laxus irruens loro:

Sed fraena melius temperabit undarum, 40

Adufque curvi falfa regna Portnmrri.

Joannes Baptifta Manfas Marctto Villenjis, vir ingeni: laude, tum litterarum ftudio, nee mm ct lellica -virtute apud Jtalos elarm in primis eft. Ad queai Torquaii Taftidialogusextat deAmicitia fcriptus; eratenimTaffi amiciftimus; ah quo ct'iam inter campanex principes celebratur, in illopoemate cui titulus GertrfatemBieConquiftata, lib. 20.

Ff a cavalier mafinailTml, e eortel? *

Rifplende il Manfo —

Is author em Neapili conmarantemfurmnabenevolentiapnfecutus eft, multaque ei detulit bumanitatis ojficia. Ad bunc itaque hofpes ille antequam at ea urbe difcederet, ut ne ingratumfe oftenderet, hoc carmen mi fit.

Hjec quoque Manfe tua e meditantur carmina laud! Pierides, tibi Manic choro notiffime Phcebi, Quandoquidem ille alium haud aequo eft dignatus hoPoft Galli cineres, et Maecenatis Hetrufci [nore,

fu quoque, fi noftra : tantum valet aura Camcenae-, 5

Viftrices hederas inter, laurofque fedebis.
Te pridem magno felix Concordia Taflb
Junxit, et aeternis infcripfit nomina chartis.
Mox tibi dulciloquum non infcia Mula Marinum
Tradidit, ille tuum did fe gaudet alumnum, 10

Dum canit Aflyrios divum prolixus amores;
Mollis et Aufonias flupefecit carmine nymphas.
Ille itidem moriens tibi foli debita vatcs
Ofla tibi foli, fupremaque vota reliquit.
Nee manes pietas tua chara fefellit amici, 15

Vidimus arridentem opurofo ex sere poetam.
Nee fatis hoc vifum eft in utrumque, et nee pia ceflknt
Officia in tumulo, cupis integros rapere Oreo,
Qua potes, atque avidas Parcarum cludere leges:
Amborum genus, et varia fub forte peraftam . 20
Defcribis vitam, morefque, et dona Minerva:;
JUmulus illius Mycalen qui natus ad altam
Rettulit iKolii vitam facundus Homeri,
£rgo ego te Clius et magai nomine Phcebi,
Manfe pater, jubeo longum ialvere per a:vum 25
MifTus Hypcrboreo juvenis peregrinus ab axe.
Nee tu longinquam bonus afpernabate Mufam,
Quae nuper gelidi vix enutrita fub Arfto
Imprudens Italas aufa eft volitare per urbes.
Nos etiam in noftro modulantcs flumine cygnos 30
Credimus obfeuras noftis fenfifTe per umbras
Qua Thamefis late puris argenteus urnis
Occani glaucos perfundit gurgite crines.

Quin et in lias quondam pervenit Tityros ores.
Sed neque nos genus incultum, nee inutile Phoebo,5J
Qua plaga fepteno mundi iulcata Trione
Brumalem patitur longa fub noifte Booten.
Kos ctiam colimus Pheebum, nos munera Phcebo
flaventes fpieas, et hitea mala eamflrra,
Halantemqoe crocum (perhibet nifi vana vetuftas)40
Mifimus, et leftas Druidum de gente choreas.
(Gens Dvuides antiqua facris operata dcorum
Hcroum laudes imitaadaque gefta canebant)
Hint: quotics fefto ciugnnt aharia cantu
Delo in herbosa Graia e de more puellae 4;

Carminibus la:tis memorant Corimcida I.oxo,
Fatidicamque Upin, cum flavicoma Hecacrge,
Kuda Caledonio variatas pefiora fuco.
Fortunate fenex, ergo quacunque per orbem
Torquati decus, et nomen celebrabitur ingens, 50
Claraque perpctui fuccrefcet fama Marini,
Tu quoque in ora freqnens venies plaufumque virorum,
£t parili carpes iter immortale volatu.
Dicetur tum fponte tuos hahhafTe penates
Cynthius, et famuhts venifTe ad limina Mufas: 55
At non fponte domum tamen idem, et regis adivit
Rura Pheretiada e corlo fugitivus Apollo;
111* licet magnum Alcidcn fufceperat hofpes;
Tantiim ubi clamofos placuit vitare bubulcos,
Nobile manfueti ceflit Chironis in antrum, 69

ltriji:os inter ftltus frondofaque te&a

1'cneium prope rivum: ibi fa:pe fub ilice nigra
Ad cithara: frrepitum blanda prcce viftus amici
Exilii duros lcnibat voce labores.
Tum neque ripa fuo, barathro nee fixa fub imo 65
Saxa flctere loco, nutat Trachinia rupes,
Nee fentit folitas, immania pondera, filvas,
Emotaeqne fuis properant de collibus orni,
Mulcenturque novo maculofi carmine lynccs.
Diis dileclc fenex, te Jupiter aequus oportet 7©

Nafcentem, et miti luftrarit lumine Phcebus,
Atlantifque nepos; neque cnim nifi charus ab ortu
Diis fuperis potent magno favifle poctae.
Hinc longaeva tibi lento fub flore feneftus
Vernat, et .flsfonios lucratur vivida fufos, 75

Nondum deciduos fervans tibi frontis honores,
Ingeniumque vigens, et adultum mentis acumen.
O mihi fi mea fors talem concedat amicum
Phcebaeos decorafle viros qui tam bene norit,
Si quando indigenas revocabo in carmina reges, to
Artuiumquc etiam fub terris bella moventem;
Aut dicam invicla e focbli foedere menfae
Magnanimos lleroas, ct (O modo fpiritus adfit)
Frangam Saxonicas Britonum fub Martc phalanges.
Tandem ubi non taunt: permenfus tempora vitae, 85
Annorumque fatur cineri fua jura relinquam,
llle mihi UCto madidis aftaret ocellis,
Aftanti fat erit fi dicam fim tibi curav;
llle meos artus liventi morte foluto»

Curaret parva componi molliter urna. 90

Forfitan ct noftros ducat de marmote vultus,

Ncclens aut Paphia myrti aut Parnaflide lauri

Fronde comas, at ego fecura pace quiei'cam.

Turn quoque, fi qua fides, fi pra:mia certa bonorum,

Ipfe ego ca:licoliim femotus in a:thera divum, 95

Quo labor et mens pura vehunt, atque ignea virtus,

Secret! ha:c aliqua mundi de parte vidcbo

(Quantum fata finunt) et tota mente ferenum

Ridens purpureo fuftundar lumine vultus,

Et fimul a:thereo plaudam mihi la:tus Olympo. ico

EPITAPHIUM DAMONIS.

ARGUMENTUM.

Thyrfts et Damon ejufiem viciniie paftores, eadem ftudia fequutl dpucritid amid erant, ut qui plurimum. Tbjrfis animi caufd profeBus pcregre de obitu Damotiis nunciurn accepit. Domum poftea reverfus, et rem ita ejfe ctrniferto,fe, fuamquefolitudinem hoc carmine deplorat. Damoms autemfub perfonahicintelligitur Carolui Deodatus ex urbe Hetrurix Luca paterno genere oriundus, cetera Anglus; ingenio, doBrind, clarijpmifque ceteris virtutibus, dum viveret, juvenis egregius.

Himerides nymphae (namvoset Daphnin ctHylan

Kt plorata diu meminiftis fata Bionis)

picite Sicelicum Thamcfina per oppida carmen:

« السابقةمتابعة »