صور الصفحة
PDF

Fugere Lethen, vehique fupcram 45

In Jovis aulam rcmige penni;

Strophe 3.
Nam te Roiifius lui
Optat peculi, numer6qoe jufto
Sibi pollicitum queritur abeflc,
Rogatque venias ille cujus inclyta JO

Sunt data virum monumenta curae:
Teque adyiis etiam facris
Voluit reponi, quibus ct ipfe prsefidct
JEternorum opcrum cuftos fidelis,
Quajftorque gazae nobilioris, SS

Quam cui praefuit Ion
Claras Erechtheides
Opulenta dei per templa parentis
Fulvofque tripodas, donaque Delphica,
Ion Afta:a gcnitus Creusa. 60

Anlifirophe.
Ergo tu vifere lucos
Mufarum ibis amcenos,
Diamque Phoebi rurfus ibis in domum,
Oxonia quam valle colit

Delo pofthabita, 6S

Bifiduque Parnafli jugo:
Ibis honeftus,

Poltquam egregiam tu quoque fortem
Naftus abis, dextri prece fbllicitatus amid,
lljic legeris inter alta nomina 70
Authorum, Grail fimul et Latins
Antiqua gentis lumina, et vcrum dccus.

Epodcs.
Vos tandem haud vacui mci labores,
Qnia}nid hoc fterile fudit ingenium,
Jam fero placidam fperarc jubeo JJ

Perfunctam invidia requiem, fedefque beatas
Quas bonus Hermes
Et tutela dabit folers Roiifi,

Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atque longi
Turba legentum prava facefTet; So

At ultimi nepotes,
Et cordatior anas
Judicia rebus aequiora forfitan
Adhibebit intergro Cnu.

Tum livore fepulto, 85

Si quid meremur fana poftcritas fciet
RoiiGo farente.

Ode tribus con fVat Strophis, totidemque Antiftro* phis, una demum Epodo claufis, quas, tametfi omnes nee veifuum numcro, nee certis ubique colis exacii refpondeant, ita tamen fecuimus, commode legendi pot; us, quam adantiquos concinendi modos rationem fpcctantes. Alioquin hoc genus rectius fortafle dici monoftrophicum debuerat. Metra partim funt «ri o-^tVivpartim dvoKiMpuna. Phaleucia quae funt Spondaeum tcrtioloco bisadmittnnt, quod idem in fecund? loco Catullus ad libitum fecit.

Ad Chriftinam Succorum Reginam nomine CioniwelU.

Bellipotens Virgo, feptcm Regina Trionums

Chriftina, Arctoi lucida ftelta poli, Ccrnis quas merui dura fub calfide rugas,

Utque ftnex armis impiger ora tero;
Invia fatorum dum per veftigia nitor, 5

Exequor et populi fortia jufla manu.
Aft tibi fubmittit frontem reyerentior umbra;

Nee funt hi vultus Regibus ufquc truces.

GLOSSARY,

Explaining the antiquated and difficult Words in Milton's poetical Works.

P. L. ftandsfor Paradife Loft; P. R. for Paradife Rcgain'd; S. A. for Samfon Agon iftes i P. for the Poems; andS.for he Sonnets. The letters'i, ii, iii. ire. denote the hooks; the figures I, 2, 3, ire. the verfes.

When a -word occurs but once or twice, or is taken in a peculiar fenfe. or has different fenfes in different places; in ell thefe cafes the places are pointed out.

As Milton's critics differ as to the fenfe of fome -words* fame preferring one fenfe, and fome another, the different fenfes are often given.

The etymology of a great many -words is given, and frequently the literal, or original, as -well as the mstapho-. tical Jignification.

... A

10 ahaJh, to put into confufion, to make afhamed To abide, P. L. iv. 87. to bear or fupport the confequences of a thing ^

« السابقةمتابعة »