صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

PRINTED BY AND FOR JOHN NICHOLS,
RED-LION PASSAGE, FLEET-STREET, LONDON ;
AND SOLD BY R. H. EVANS, (SUCCESSOR TO MR.
EDWARDS,) 26, PALL MALL; ROBSON, BOND-
STREET; NICOL, PALL MALL; PAYNE, MEWS-
GATE ; ALSO BY BULL, MEYLER, AND
BALLY, BATH ; DEIGHTON, CAM-
BRIDGE; COOKE, OXFORD; AR-
CHER, DUBLIN; AND LAYNG

EDINBURGH.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

VEREOR NE, DUM OSTENDERE CUPIO QUANTUM VIRGILIUS NOSTER EX ANTIQUIORUM LECTIONE PROFECERIT, ET QUOS EX OMNIBUS FLORES

VEL QUÆ IN CARMINIS SUI DECOREM EX DIVER

SIS ORNAMENTA LIBAVERIT, OCCASIONEM REPRE

HENDENDI VEL IMPERITIS VEL MALIGNIS MINIS

TREM EXPROBRANTIBUS TANTO VIRO ALIENI USUR

PATIONEM, - AT QUIS FRAUDI VIRGILIO VERTAT, SI AD EXCOLENDUM SE QUÆDAM AB ANTIQUIORIBUS MUTUATUS SIT? CUI ETIAM GRATIA

HABENDA EST QUOD NONNULLA AB ILLIS IN OPUS

SUUM, QUOD

ÆTERNO MANSURUM EST, TRANS

FERENDO FECIT NE OMNINO MEMORIA VETERUM

DELERETUR: QUOS, SICUT PRÆSENS SENSUS OS

TENDIT, NON SOLUM NEGLECTUI VERUM ETIAM

DENIQUE ET JURISUI HABERE JAM CÆPIMUS.

DICIO TRANSFERENDI ET MODO IMITANDI CONSE

CUTUS EST, UT QUOD APUD ILLUM LEGERIMUS ALIENUM, AUT ILLIUS ESSE MALIMUS, AUT MB

[blocks in formation]

1

MY DEAR SIR,

New Grove, Nov. 1, 1799.

;

Among the various obligations which I owe to your friendship, the advice you gave me, when first I became much an invalid,“ to have always some “ literary object in pursuit, but not of a “ fatiguing kind,” is not one of the least. I have found the best effects from it and, in forming from desultory reading collections for illustrating the works of our great classic and divine, poçt, I am confident, that I have passed through many hours of invalid langour and morbid oppression with infinitely less sensibility of them, than I should have done, if devoid of some such mental occupa

tion.

[ocr errors]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »