صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

CONNOISSEUR.

BY MR. TOWN,

CRITIC AND CENSOR-GENERAL.

.....Non de villis domibusve alienis,
Nec male necne lepos saltet ; sed quod magis ad nos
Pertinet, et nescire malum est, agitamus.................

HOR.

VOLUME 1.

PHILADELPHIA:

INTED FOR SAMUEL F. BRADFORD, NO. 4, S THIRD STREET,
AND JOHN CONRAD AND CO. NO. 30, CHESNUT STREET.

LENOX

NEW YORK

PAGE.

X.
On the want of learning in land-officers.

79

X1.

On the excursions of young academics to London.

Steele's character of young Bookwit, an Oxo-

nian. Conversation between two in the Bedford

Coffee-house, and a set of them at the Shaks-

peare. Journal of a week's transactions of an

Oxonian in town. Ode, imitated from Horace,

sent by a fellow collegian to one of these aca-

demical rakes.

83

XII. Absurdity of Lord Bolingbroke representing Mo-

ses as making beasts accountable for crimes.

Trial of Beasts, a vision. Indictment against

an hog, a cat, a parrot, a milch-ass, a monkey,

a lion, and other animals.

88

XIII. Letter from Mr. Village, concerning elections.

Account of a borough town divided into two

parties, Christians and Jews. An Anti-Judaic

entertainment. Character of a country knight,

a violent enemy to the Jews.

93

XIV. Letter, complaining of the Whisperers and Gig-

lers among the Fair-sex. Instance of their rude

behaviour during a visit. Whispering and

ling improper at church, in the play-house, and

other places.

98

ху. . On bets : particularly on the custom of pitting, as

practised at White's ; i.e. staking one man's

life against another. Character of Montano a

noble gamester.

103

XVI. Letter from Oxford, on the story of Shakspeare's

Merchant of Venice. Copy of an original bal-

lad, (preserved in the Ashmolean Musæum)

from which Shakspeare is supposed to have

borrowed part of his plot.

108

XVII. Letter, proving the city of London to be an Uni-

versity. Arts and sciences taught there in great-

er perfection than at Oxford or Cambridge. 116

XVIII. On the dishonesty of Connoisseurs. Instances of

it, and punishment proposed for it. Story of a

Virtuoso's design to rob a church.

122

XIX. Letter, on the different tastes in eating. Luxury

at White's. Difference between the taverns
about St. James's and the 'Charge. Of the
taverns about Covent-Garden. Story of a cook
at one of them, tossing up the shoe of a fille
de joye insa ragout. Characters to be met with
at chop-houses, &c.......Letter from Goliah Eng-

« السابقةمتابعة »