صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sechstes und siebentes Tausend.

Kritik

der

reinen Vernunft

von

Immanuel Kant,

Professor in Königsberg,

der Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin

Mitglied.

Zweite hin und wieder verbesserte Auflage.

Kants Schriften. Bd. III.

Riga,

bei Johann Friedrich Hartknoch

1787.

University of Wisconsin - Madison
728 State Suset
Madison, WI 53706-1494
U.S.A.

Baco de Verulamio.

Instauratio magna. Praefatio.

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines cam non Opinionem, sed Opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non Sectae nos alicuius, aut Placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis acqui in commune consulant

- et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque Instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.

[blocks in formation]

Den Wachstum der Wissenschaften an seinem Teile befördern, heißt an Ew. Exzellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenen nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern durch das viel vertrautere Verhältnis eines Liebhabers und erleuchteten Kenners innigst verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarkeit für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Exzellenz mich beehren, als könne ich zu dieser Absicht etwas beitragen.

Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew. Exzellenz die erste Auflage dieses Werkes gewürdigt haben, widme ich

nun auch diese zweite und hiermit zugleich alle übrige Angelegenheit meiner literärischen Bestimmung, und bin mit der tiefsten Verehrung

Königsberg

den 23 sten April 1787.

Ew. Exzellenz

untertänig-gehorsamster
Diener

Immanuel Kant.

« السابقةمتابعة »