صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Index

I. CIRCULATORY SYSTEM

Ileft ventricle

Right ventricle

Right auricle

Left auricle
Coronary vessels of the heart
Ascending portion of acrta
Descending portion of thoracic

aorta Diaphragm Pulmonary artery Descending vena cava Ascending vena cava Innominate artery Common carotid artery Subclavian artery 5 Axillary artery 16-Brachial artery 17 Radial artery Ulnar artery Interosseous artery Abdominal aorta Inferior diaphragmatic arteries Superior mesenteric artery Renal artery Interior spermatic artery Inferior me enteric artery Common illac artery Femoral arteries Deep femoral artery Internal iliac artery Superficial femoral artery Innominate veins Jugular vein Subclavian veins Axillary vein Cephalic vein Median basilic veins 37 Median and ulnar veins Radial veins Hepatic vein Renal vein Common iliac vein Internal iliac vein External iliac vein

(For Circulation of the Head, fee Plate V.)

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Radialis internus
Palmaris longus
Flexor digitorum

henar
Extensor carpi radialis longus
Extensor carpi radialis brevis
Abductor pollicl., longus
Extensor proprius indicis
Gluteus medius
Tens or vaginae femoris
Pectineus

Abductor longus
Rectus femoris
Rectus femoris (internal head)
Rectus femoris (external head)
Sartorius

Gracilis

Abductor magnus

III. SKELETON

Frontal bone
Parietal bone
Temporal bone
Orbits

Zygoma
Nasal bone
Superior maxilla
Natal cavity
Teeth

ect
Inferior maxilla
Vertebrae
Clavicle
Manubrium of sternum
Gladiolus of sternum
Xyphoid appendix of sternum
Scapula (shoulder-blade)
Coracoid process of scapula
Head of humerus
Humerus
Trochlea of humerus

adius
Ulna
Carpal bones
Metacarpal bones
Phalanges

19

Abdominal plexus
Pelvic plexus
Lumbar nerve
Femoral nerve
Sacral nerves
Deep femoral nerves
Cutaneous femoral nerves

29–40 Ribs 41–46 Vertebrae

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

} g

18

Sacrum

Coccyx

Ilium
Crest of ilium
Obturator foramen
Os pubis

Ischium
Head of femur
Neck of femur
Greater trochanter
Lesser trochanter
Femur

IV. NERVoUs SYSTEM

Frontal nerve

Temporal nerve
Temporo-malar nerve
Facial nerve, with branches
Inferior maxillary nerves
Nasal nerves

Labial nerves

Cervical plexus

Median nerve

Brachial plexus

Ulnar nerve

Radial nerve
Internal cutaneous nerve of arm
Middle cutaneous nerve of arm
External cutaneous nerve of arm
Irtercootal nerves

Sniral cord

Sympathetic nerves

. INTESTINEs AND CIRCULATION

of HEAD
External maxillary artery
Superficial temporal artery
Facial veins

Frontal veins
Temporal veins

Thyroid gland

Right lung

Left lung
Blood vessels in lung
Bronchial tubes and branches
Section of larynx
Section of trachea
Right bronchus
Left bronchus
Dorsal surface of right lung
Dorsal surface of left lung
Right ventricle
Left ventricle

Right auricle

2 Section of right ventricle

Section of left ventricle
Section of right auricle
Left auricle
Superior vena cava
Right innominate vein
Left innominate vein
Aorta
Pulmonary artery
Po, terior surface of heart
Anterior surface of liver
Cross section of liver
Dorsal surface of liver
Gall bladder
GEsophagus
Anterior surface of stomach
Cross section of stomach (in-
terior)
Posterior surface of stomach
Pancreas, anterior surface
Spleen
Posterior surface of pancreas,
with excretory duct
Duodenum
Small intestine
co, with vermiform appen-
x

Ascending colon

Transverse colon

Descending colon

Rectum

Bladder

Interior of bladder

Posterior of bladder

Right kidney

Section of right kidney. with efferent vessels

Left kidney

Section of left kidney, showing renal pyramids and renal pelvis

Ureter

Right renal vein

Left renal vein

Abdominal aorta

Right suprarenal capsule

Left suprarenal capsule

Psoas muscle

Diaphragm

Obturator internus

Oblique abdominal muscle

[graphic]
[blocks in formation]

I. Circulatory System

1 I«ft ventricle

2 Right ventricle

3 Right auricle

4 Left auricle

5 Coronary vesreb of th; heart » Ascending portion of atrta

7 Descending portion of thoracic

aorta
! Diaphragm

0 Pulmonary artery

10 Descending vena cava

11 Ascending vena cava 2 Innominate artery

13 Common carotid artery

14 Subclavlan artery 1') Axillary artery 16-Brachlal anery

17 Radial artery

18 Ulnar artery

19 Interoweous artery

20 Abdominal aorta

;i Inferior diaphragm-ale arteries^, 2 Superior mcfenterlc artery 2.1 Renal artery

1 Interior Dermatic artery' 25 Inferior me enteric artcrj 28 Common lilac artery

27 Femoral arteries

28 Deep femoral artery :9 Internal lilac artery

30 Superficial femoral artcil

1 Innominate veins 52 Jugular vein

33 Subclavlan veins

34 Axillary vein

35 Cephalic vein

36 Median ba-IIlc veins

37 Median and ulnar veins

38 Radial veins

39 Hepatic vein

40 Renal vein

-11 Common Iliac vein •12 Internal Iliac vein 43 External lilac vein

(For Circulation of the' rce Plate V.)

II. Muscular Syst

1 Frontalls

2 Tcmporalls

3 Orbicular! s nalpcbrarura
I Levator labli huperiorls
r> Zygoniatlcu.s major

6 Zyironiatlcus minor

7 Massetcr

8 Orhlcularis oris

I) Depressor angull oris

10 Quadrants labli luferlc

11 Stcrno-mastold

12 Sterno-hyold

13 Scalenus

14 Trapezlus

15 Pectoralls major

16 Pectoralls minor

17 Subclavlus

1R Serratus ma^nus

10 Obllquu"; extemus

20 Llnca alba

21 Obllquus Internus

22 Rectus abdomlnls

23 IntercoPtales Internl

24 Deltoid

25 Coracobrachlalls

26 Biceps

27 Subjcapularls
2S Triceps extrnvor

2B Pnmator radii leres
30 Suplnator longus

[graphic]
[graphic][merged small]
« السابقةمتابعة »